Świadomość językowa Polaków na Grodzieńszczyźnie na początku odrodzenia narodowego
PDF

Słowa kluczowe

Grodzieńszczyzna
Polacy na Białorusi
język polski na Grodzieńszczyźnie
językowa grodzieńskich Polaków

Jak cytować

Konczewska, K. (2018). Świadomość językowa Polaków na Grodzieńszczyźnie na początku odrodzenia narodowego. Język Polski, 98(3), 97–107. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.8

Abstrakt

Artykuł przedstawia postawy grodzieńskich Polaków wobec języka polskiego na początku odrodzenia narodowego na Białorusi, w latach 90. XX wieku. Jako materiał źródłowy do ekscerpcji posłużyły archiwalne numery pierwszej polskojęzycznej gazety grodzieńskich Polaków „Głos znad Niemna”. Przedstawione po raz pierwszy w literaturze przedmiotu dane pozwolą na lepsze zrozumienie dynamiki zmian w zakresie funkcjonowania języka polskiego na przedstawionym obszarze.

https://doi.org/10.31286/JP.98.3.8
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 2007: Język symbolem tożsamości narodowej i świadectwem otwartości, [w:] J. Bartmiński (red.), Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11–31.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczuk L. 2010: Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cygan S. 2002: Zagadnienie świadomości językowej w literaturze językoznawczej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 6, „Studia Linguistica” I, s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P. 1993: Ludność polska na Ziemi Białoruskiej między 1931 r. a 1959 r., „Głos znad Niemna”, nr 38–74.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P. 1994: Przemiany narodowościowe na Białorusi, Editions Spotkania, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Engelking A. 2011: Białoruska wieża Babel, czyli mityczne uzasadnienie tożsamości religijnej na pograniczu wyznaniowym. Wersja kołchoźników z Grodzieńszczyzny, [w:] E. Golachowska, A. Zielińska (red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1: Wokół religii i jej języka, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 147–164.
Zobacz w Google Scholar

Grek-Pabisowa I. 2001: Przyczynek do badań współczesnej potocznej polszczyzny pisanej Polaków na Białorusi, „Studia nad Polszczyzną Kresową”, t. 10, s. 125–136.
Zobacz w Google Scholar

Grek-Pabisowa I. 2005: Polski regiolekt północnokresowy na Litwie i Białorusi dziś, „Bulletin de la société polonaise de linguistique” LXI, s. 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Konczewska K. 2013: Nauczanie języka polskiego na Wschodzie: zagadnienia „gorsze” i „lepsze”, [w:] B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira (red.), Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 215–228.
Zobacz w Google Scholar

Konczewska K. 2014: Nauczanie języka polskiego na Grodzieńszczyźnie. Diagnozy i perspektywy, [w:] K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 128–138.
Zobacz w Google Scholar

Konczewska K. 2015: Współczesna sytuacja socjolingwistyczna na Grodzieńszczyźnie, „Socjolingwistyka”, nr 29, s. 149–169.
Zobacz w Google Scholar

Kryszyń T. 2012: Język polski na Białorusi, „Acta Baltico-Slavica”, nr 36, s. 217–224.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński A. 1988: Świadomość językowa i poglądy współczesnych Polaków litewskich na ich język, „Przegląd Polonijny”, nr 14, z. 1, s. 75–96.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1992: O świadomości językowej współczesnych Polaków, [w:] A. Markowski (red.), Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 198–215.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2012: Kultura języka. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 123–124.
Zobacz w Google Scholar

Masojć I. 1996: Czynniki kształtujące świadomość językową Polaków na Litwie po drugiej wojnie światowej, „Język polski dawnych Kresów Wschodnich”, nr 1, s. 25–45.
Zobacz w Google Scholar

Polian P. 2015: Wbrew ich woli. Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim, Muzeum II Wojny Światowej, Oscar, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka-Fira E. 1996: Polszczyzna pisana inteligencji polskiej na Białorusi, „Język polski dawnych Kresów Wschodnich”, nr 1, s. 111–124.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka-Fira E., Skudrzykowa A. 1994: Polszczyzna pisana na Białorusi, [w:] S. Gajda, Z. Adamiszyn (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny, Materiały konferencji naukowej Opole 20–22.09.1993 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Instytut Filologii Polskiej, Opole, s. 181–185.
Zobacz w Google Scholar

Smułkowa E. 2000: Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego?, [w:] E. Smułkowa, A. Engelking (red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur, Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, t. 1, Białystok, s. 90–100.
Zobacz w Google Scholar

Smułkowa E. 2016: Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir J. 2011: Język polski a tożsamość narodowa, „Nauka”, nr 2, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Zgółka T. 1996: Warstwy świadomości językowej, [w:] E. Sękowska (red.), Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka, Materiały ogólnopolskiej konferencji „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa 25–26 listopada 1994 r., Elipsa, Warszawa, s. 13–19.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content