Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną
PDF

Słowa kluczowe

średniowieczne zabytki językowe
leksykografia średniowieczna
rozariusze
polskie glosy
paleografia

Jak cytować

Deptuchowa, E., & Frodyma, M. (2018). Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną. Język Polski, 98(3), 84–96. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.7

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja źródeł, które są podstawą naszych badań. Są to średniowieczne łacińskie słowniki z polskimi glosami, tzw. rozariusze. Gromadzimy dane dotyczące autorstwa, pochodzenia, czasu powstania, miejsca przechowywania etc. tych źródeł. Ma to służyć ukazaniu związków między rozariuszami oraz ich związków ze średniowieczną leksykografią zachodnią.

https://doi.org/10.31286/JP.98.3.7
PDF

Bibliografia

Belcarzowa E. 1997: Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 3, Prace Instytutu Języka Polskiego 103, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich. II. Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 1–52.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A. 1909: [rec.] Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego zebrał i wydał Dr. Bolesław Erzepki. I. Glosy polskie wpisane do Łacińsko-Niemieckiego Słownika (Vocabularius Ex quo) drukowanego w roku 1490 („Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, Poznań 1908, s. 1–139), „Prace Filologiczne” VII, s. 238–241.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do Łacińsko-Niemieckiego Słownika (Vocabularius Ex quo) drukowanego w roku 1490, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, Poznań, s. 1–139.
Zobacz w Google Scholar

Grubmüller K., Schnell B., Stahl H.-J., Auer E., Pawis R. 1988: Vocabularius Ex quo, Band I. Einleitung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. (w druku): Problemy badań porównawczych łacińskich zabytków glosowanych – na przykładzie XV-wiecznych rozariuszy z glosami polskimi.
Zobacz w Google Scholar

Karbowiak A. 1898: Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, cz. 1: od 966 do 1363 r., nakładem Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, Petersburg.
Zobacz w Google Scholar

Karbowiak A. 1903: Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. 2: Wieki średnie, cz. 2: okres trzeci od 1364 do 1432 r., nakładem Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, Petersburg.
Zobacz w Google Scholar

Karbowiak A. 1923: Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. 3: Okres przejściowy od 1433 do 1510 roku, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kwilecka I. 1980: Oryginał tak zwanego Słowniczka poznańskiego odnaleziony, „Język Polski” LX, s. 8–15.
Zobacz w Google Scholar

Plezia M. 1959: Dzieje leksykografii łacińskiej w Polsce, [w:] M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1: A–C, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. V–VII.
Zobacz w Google Scholar

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” III, Kraków, s. 161–164.
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” I, s. 40–48.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W. we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową (red.) 2005: Opis źródeł Słownika staropolskiego, Wydawnictwo Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Voleková K. 2015: Česká lexikografie 15. století, Academia, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Wisłocki W. 1877–1881: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1 i 2, nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wojtkowski J. 1977: Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wujek J. 1960: Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żurowska-Górecka W. 1979: Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, [w:] H. Popowska-Taborska (red.), Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 59–69.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content