Co znaczy po? Empiryczne poszukiwanie głównego znaczenia przyimka po
PDF

Słowa kluczowe

adpositions
semantics
cognitive linguistics
psycholinguistics

Jak cytować

Gaszewski, J. (2019). Co znaczy po? Empiryczne poszukiwanie głównego znaczenia przyimka po. Język Polski, 99(2), 62–76. https://doi.org/10.31286/JP.99.2.4

Abstrakt

Tekst omawia prosty eksperyment psycholingwistyczny, którego celem było określenie głównego znaczenia przyimka po na podstawie zdań stworzonych przez uczestników badania. Inspiracją był po części podobny eksperyment Taylora (1989/1995), a po części rozbieżności pomiędzy istniejącymi analizami semantycznymi po. Za kryterium definiujące znaczenie główne przyjmuję bezpośrednie skojarzenie z danym wyrazem, a eksperyment jest obiektywizacją tego subiektywnego kryterium. Wyniki wskazują, że głównym znaczeniem przyimka po jest „następstwo w czasie”, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi analizami kognitywnymi, które zakładają prymat domeny przestrzeni i w związku z tym za główne znaczenie po uważają jego znaczenie przestrzenne.

https://doi.org/10.31286/JP.99.2.4
PDF

Bibliografia

Bacz B. 1999: Three-case prepositions in Polish: the semantics of PO, „LACUS Forum” XXV, s. 137–147.
Zobacz w Google Scholar

Bacz B. 2002: On the image-schema proposals for the preposition po in Polish, „Glossos”, nr 3 (online: https://slaviccenters.duke.edu/projects/glossos-journal, dostęp: 5 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Bębeniec D. 2007: Polish Do(-) revisited. A principled polysemy approach, [w:] J. Arabski, D. Gabryś-Barker, A. Łyda (red.), PASE papers 2007, t. 1: Studies in language and methodology of teaching foreign languages, Agencja Artystyczna PARA, Katowice, s. 123–135.
Zobacz w Google Scholar

Dirven R., Verspoor M. 1998: Cognitive exploration of language and linguistics, John Benjamins, Amsterdam–Filadelfia.
Zobacz w Google Scholar

Foraker S., Murphy G.L. 2012: Polysemy in sentence comprehension: effects of meaning dominance, „Journal of Memory and Language”, nr 67(4), s. 407–425 (online: doi:10.1016/j.jml.2012.07.010).
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1995: O możliwościach słownikowej charakterystyki semantycznej przyimkowych jednostek języka, [w:] M. Grochowski (red.), Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Klebanowska B. 1982: Przyimek po w znaczeniu czasowym, „Prace Filologiczne” XXXI, s. 97–102.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G. 1987: Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Łojasiewicz A. 1979: O budowie wyrażeń z przyimkiem po dystrybutywnym, „Polonica” V, s. 153–160.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 2005: Prepozycje a prefiksy, [w:] M. Grochowski (red.), Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 161–175.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. 2006: O dystrybutywnym PO i liczebnikach jedynkowych, „Polonica” XXVI–XXVII, s. 171–178.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 1985: Znaczenia temporalne polskich przyimków, „Polonica” XI, s. 77–117.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2002: Polisemia polskich przyimków w świetle semantyki kognitywnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005 (t. 29 – 2000).
Zobacz w Google Scholar

Sandra D. 1998: What linguists can and can’t tell us about the mind: a reply to Croft, „Cognitive Linguistics”, nr 9(4), s. 361–378.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969/1996 (t. 6–1996).
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1–5, Wydawnictwo SMS, Kraków 2000–2001 (t. 3 – 2000).
Zobacz w Google Scholar

Tabakowska E. 1999: „Pobłądzić po malowniczych zaułkach Starego Miasta”: semantyka polskiego przyimka po i przedrostka po-, [w:] M. Brzezina, H. Kurek (red.), Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 269–278.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R. 1989/1995: Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Traxler M.J. 2012: Introduction to psycholinguistics: understanding language science, Wiley-Blackwell, Chichester.
Zobacz w Google Scholar

Tyler A., Evans V. 2003: The semantics of English prepositions, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content