Hucpa/chucpa. Analiza leksykologiczna i leksykograficzna
PDF

Słowa kluczowe

jidyszyzm
zapożyczenie leksykalne
polisemia
słownik jednojęzyczny

Jak cytować

Biesaga, M. (2013). Hucpa/chucpa. Analiza leksykologiczna i leksykograficzna. Język Polski, 93(5), 356–365. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.9

Abstrakt

Hucpa/chucpa jest wyrazem niezwykle często używanym w polskim dyskursie politycznym. Odczytanie właściwego znaczenia tej jednostki leksykalnej może jednak sprawić trudność ze względu na niejasność definicji słownikowych, które składają się z szeregu synonimicznych eksplikacji. Stąd celem niniejszego tekstu jest wskazanie problemów pojawiających się przy analizie semantycznej leksemu hucpa/chucpa, następnie zaś nakreślenie rozwiązań leksykograficznych.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.9
PDF

Bibliografia

Altbauer M. 2002: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, wyb. i oprac. M. Brzezina, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Apresjan J. 1980: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, tłum. Z. Kozłowska, A. Markowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brzezina M. 1986: Polszczyzna Żydów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Geller E. 1994: Jidysz. Język Żydów polskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1986: Warianty tekstowe leksykalnych znaczeń wyrazów, Prace Filologiczne XXXIII, 1986, s. 113–120.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1995: Słownik argotyzmów, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Małocha A. 1994: Żydowskie zapożyczenia leksykalne w socjolekcie przestępczym, [w:] Język a Kultura, t. 10: Języki subkultur, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 135–170.
Zobacz w Google Scholar

Niborski J., Nojberg S. 1999: Verterbux fun lošn-kojdeš-štamike verter in jidiš, Paris, medem-bibliotek.
Zobacz w Google Scholar

Prokop-Janiec E. 2008: Pogranicze polsko-żydowskie. Języki, kultury, literatury, [w:] Jidyszland. Polskie przestrzenie, red. E. Geller, M. Polit, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 107–120.
Zobacz w Google Scholar

Radden G. 1998: How Metonymic are Metaphors, C.L.E.A.R. Cognitive Linguistics: Explorations, Applications, Research, nr 25, s. 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Stachowski M. 2010: Kilka uwag o kwestii żydowskich i słowiańskich źródeł polskiego bachor, LingVaria, nr 2, s. 185–192.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyńczyk J. 2000: Słownik bibliograficzny języka polskiego, wersja przedelektroniczna, t. 1, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz B. 1996: Słownik gwary warszawskiej XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żbikowski A. 2000: Żydzi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content