SEJF — Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych
PDF

Słowa kluczowe

wyrażenie wieloczłonowe
związek frazeologiczny
frazeologia
opis gramatyczny
leksykografia

Jak cytować

Czerepowicka, M. (2014). SEJF — Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych. Język Polski, 94(2), 116–129. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.3

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu opisu jednostek w Słowniku elektronicznym jednostek frazeologicznych (SEJF). Przez jednostkę frazeologiczną autorka rozumie połączenie spełniające jeden z następujących warunków: znaczenie jednostki nie wynika z sumy znaczeń jej składników lub przynajmniej jeden ze składników występuje w ścile określonej dystrybucji. Stąd w słowniku znajdują się zarówno wyrażenia adwokat diabła, biały kruk, jak i po trochu, po omacku, fiksum dyrdum. W dalszej części autorka omawia poszczególne etapy opisu gramatycznego połączeń, związek SEJF-u z Narodowym Korpusem Języka Polskiego. Następnie wskazuje i dyskutuje wybrane problemy leksykograficzne i gramatyczne związane z opisem polskich frazeologizmów.

https://doi.org/10.31286/JP.94.2.3
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2002: Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2004: Słownik porównań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1973: Osobliwości fleksyjne rzeczownika w stałych związkach wyrazowych współczesnej polszczyzny, Poradnik Językowy, z. 7, s. 398–407.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1982: Ograniczenie w zakresie kategorii liczby komponentu a stabilność struktury formalnej związku frazeologicznego, Poradnik Językowy, z. 3, s. 141–151.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1996a: Być (znajdować się) w oku cyklonu, Język Polski LXXVI, s. 76–78.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1996b: Skoczyć sobie do gardła, Język Polski LXXVI, s. 78–79.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1997: Przyprawić komuś rogi, Język Polski LXXVII, s. 372–374.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1998: Oddać (wyświadczyć, wyrządzić) niedźwiedzią przysługę — niedźwiedzia przysługa, Język Polski LXXVIII, s. 278–280.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2002: Lać wodę na czyjś młyn — woda na młyn. Komentarz leksykograficzny, Studia Językoznawcze, t. 1, s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2003: Derywacja frazeologiczna jako jeden ze sposobów pomnażania frazeologii współczesnej polszczyzny, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 10, s. 7–23.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2009: Ze zjawisk współczesnego języka, Język Polski LXXXIX, s. 49–51.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. i in. 1995: Koncepcja słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 2, s. 122–141.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Fliciński P. 2004: Zamiatać coś pod dywan, Język Polski LXXXIV, s. 144–146.
Zobacz w Google Scholar

Bień J.S. 1991: Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (online: http://bc.klf.uw.edu.pl/12/, dostęp: 15 listopada 2013).
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1976: O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1987: Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Wydawnictwa Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok, s. 13–34.
Zobacz w Google Scholar

Broda B. i in. 2007: Recognition of structured collocations in an inflective language, System Science, t. 34, s. 27–36 (online: http://nlp.pwr.wroc.pl/ltg/files/publications/KolokacjeSS. pdf, dostęp: 20 grudnia 2013).
Zobacz w Google Scholar

Czerepowicka M. 2006: Opis powierzchniowoskładniowy wyrażeń niestandardowych typu na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze we współczesnym języku polskim, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czerepowicka M. 2011: Toposław jako narzędzie znakowania jednostek wieloczłonowych, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji III. Kontekst a komunikacja, red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 28–35.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1982: Zarys leksykologii i leksykografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1991: Problemy identyfikacji jednostki leksykalnej, Prace Filologiczne XXXVI, s. 277–281.
Zobacz w Google Scholar

Kosek I. 2008: Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Kosek I., Czerepowicka M. 2011: Problemy opisu związków frazeologicznych w formalizmie „Multiflex”, [w:] Różne formy. Różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, red. M. Bańko, D. Kopcińska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 117–125.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A.M. 1986: Składnia związków frazeologicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XL, s. 75–82.
Zobacz w Google Scholar

Paumier S. 2006: Unitex 1.2 User Manual (online: http://www-igm.univ-mlv.fr, dostęp: 15 kwietnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. i in. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Savary A. 2009: Multiflex: a Multilingual Finite-State Tool for Multi-Word Units, [w:] Proceedings of CIAA 2009, Sydney, Australie, Lecture Notes in Computer Science 5642, Springer Verlag (poster).
Zobacz w Google Scholar

Savary A. i in. 2010: Computational Lexicography of Multi-Word Units: How Efficient Can It Be?, przyjęty na Proceeding of Multi-Word Units: from Theory to Applications (MWE’10), Workshop at the International Conference on Computational Linguistics (COLING’10), Pekin, Chiny, wygłoszony 28 sierpnia 2010 (wydruk komputerowy).
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S. 1967–1968: Słownik frazeologiczny, t. 1–2, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzynek K. i in. 2012: Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, Język Polski XCII, s. 353–367.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2002: Przysłówki polisegmentalne w modelu składniowym polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2010: Jednojęzyczny słownik ogólny jako środek komunikacji międzykulturowej (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. 66, s. 35–49.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content