Nowe użycia przymiotnika humanistyczny we współczesnej polszczyźnie
PDF

Słowa kluczowe

współczesna polszczyzna
słownictwo
rozwój semantyczny wyrazów

Jak cytować

Kucharzyk, R. (2018). Nowe użycia przymiotnika humanistyczny we współczesnej polszczyźnie. Język Polski, 98(3), 75–83. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.6

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest rozwój semantyczny przymiotnika humanistyczny. Wyraz ten coraz częściej występuje w kolokacjach odbiegających od tradycyjnie utrwalonych w polszczyźnie, np. ślub humanistyczny, pogrzeb humanistyczny. Wiąże się to z pojawieniem się nowych zjawisk w przestrzeni społecznej (alternatywne formy ślubu, pogrzebu itp.) i oddziaływaniem języka angielskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.98.3.6
PDF

Bibliografia

Bańkowski A. 2000: Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1: A–K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, wyd. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D. 2015: Rozgraniczenie jako ograniczenie: na przykładzie badań nad szykiem przydawki przymiotnej we współczesnej polszczyźnie, „LingVaria”, nr 10, s. 141–150.
Zobacz w Google Scholar

Tempczyk K. 2012: Ceremonie humanistyczne jako alternatywa dla religijnych pierwowzorów, [w:] R. Ptaszek, M. Piwowarczyk (red.), Uniwersalizm chrześcijański wobec alternatywnych propozycji współczesności, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 243–257.
Zobacz w Google Scholar

Tyrała R. 2009: Ślub humanistyczny po polsku – konteksty i konsekwencje, [w:] J. Baniak (red.), Sacrum i profanum w codziennym życiu rodziny polskiej na tle aktualnej zmiany społecznej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 253–271.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2011: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: dynamika procesów sprzyjających internacjonalizacji (online: www.polon.uw.edu.pl/documents/9763960/10288234/waszak1.pdf).
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2016: Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content