Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej
PDF

Słowa kluczowe

leksyka
badania słownictwa
kompetencja leksykalna użytkownika języka
dydaktyka języka polskiego jako ojczystego
dydaktyka języka polskiego jako obcego/drugiego

Jak cytować

Seretny, A. (2018). Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej. Język Polski, 98(2), 42–60. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.3

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie badań słownictwa, które znalazły zastosowanie w (glotto)dydaktyce polonistycznej, tj. w nauczaniu/uczeniu się polskiego jako rodzimego i nierodzimego, lub zostały podjęte z myślą o zwiększeniu efektywności procesu kształcenia językowego. Dążenie do precyzyjnego określenia stopnia biegłości leksykalnej oczekiwanego od uczących się na poszczególnych etapach edukacji językowej, poszukiwanie sposobów, które umożliwiają i/lub usprawniają jego osiąganie, w (glotto)dydaktyce mają charakter kluczowy. Niezależnie bowiem od tego, czy użytkownicy władają polszczyzną jako językiem ojczystym czy obcym, zarówno o jakości formułowanych przez nich wypowiedzi, jak i o bogactwie ich treści w dużej mierze decyduje poziom ich kompetencji leksykalnej.

https://doi.org/10.31286/JP.98.2.3
PDF

Bibliografia

Biedrzycki K. 2014: Nasi uczniowie. Co o nich wiemy?, [w:] K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 1, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 152–162.
Zobacz w Google Scholar

Biedrzycki K., Bordzoł P., Hącia A., Kozak W., Przybylski B., Strawa E., Wróbel I. 2015: Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Biłos E. 1998: Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Choińska K., Pachowicz M. 2015: Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Cieszyńska J. 2000: Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cockiewicz W., Matlak A. 1995: Strukturalny słownik aspektowy czasowników polskich, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cummins J. 2000: Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire, Multilingual Matters Ltd., Buffalo, NY.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z. 1986: Słownictwo tematyczne języka polskiego: zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z. 1990: Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Choińska K., Pachowicz M. 2016: Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny. Słownictwo rzadsze, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. 2004: Najczęstsze błędy popełniane przez uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska (red.), Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 105–135.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M. 2007: Błędy językowe w tekstach pisanych przez cudzoziemców – wybrane problemy związane z klasyfikacją i oceną, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 103–114.
Zobacz w Google Scholar

Długosz K. 2002: Błędy leksykalne i frazeologiczne w pracach maturalnych, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 538–544.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G. 1979: Rozum, słowo, dzieje, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Słodzińska A. 1991: Struktura językowa podręcznika, [w:] B. Chrząstowska (red.), Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj – dziś – jutro, NAKOM, Poznań, s. 117–135.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorek K. 1990: Czytelność podręczników szkolnych w związku z rozwojem słownictwa uczniów, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” X, red. L. Gilowa, E. Polański, Katowice, s. 125–145.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorek K. 1991: Abstrakta w rozwoju języka dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorek K. 2007: Wskaźnik czytelności tekstów dla klas I–III szkoły podstawowej w ujęciu diachronicznym, [w:] H. Synowiec (red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s. 97–108.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorek K., Krzyżyk D., Synowiec H. 2010: Funkcje i struktura oraz język podręczników do kształcenia zawodowego. Przewodnik dla autorów i wydawców, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2009: Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gębal P.E. 2014: Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1992: Zasady minimalizacji zasobów leksykalnych dla potrzeb glottodydaktyki. Podstawowy zasób słów, [w:] S. Grabias (red.), Język polski jako język obcy, „Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia”, t. 4, Lublin, s. 93–113.
Zobacz w Google Scholar

Iluk J. 2002: Stopień trudności tekstów w podręcznikach szkolnych (na przykładzie geografii), [w:] M.T. Michalewska, M. Kisiel (red.), Różne aspekty edukacji ingwistycznej dziecka. Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 18–29.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz-Bryx A. 2006: Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.) 2011: Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Księgarnia Akademicka, Kraków (wyd. 2 – 2016).
Zobacz w Google Scholar

Jaworski M. 1990: Terminologia stosowana w programach i podręcznikach szkoły podstawowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Programów Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kida J. 2002: Aspekty kształcenia leksykalnego w edukacji szkolnej, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 141–150.
Zobacz w Google Scholar

Kita M. 2002: O „miejscach wspólnych” dydaktyki języka ojczystego i dydaktyki języka obcego, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 584–591.
Zobacz w Google Scholar

Kliś M. 2000: Znaczenie zasobu leksykalnego w procesie rozumienia tekstu, „Przegląd Psychologiczny”, t. 43, nr 1, s. 65–80.
Zobacz w Google Scholar

Konopnicki J., Ziemba M. 1968: Zadania (testy) słownikowe i ich zastosowanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć U. 2000: Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., Woronczak J., Lewicki A., Sambor J. 1974–1977: Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne, t. 1: Teksty popularnonaukowe, 1974; t. 2: Drobne wiadomości prasowe, 1974; t. 3: Publicystyka, 1975; t. 4: Proza artystyczna, 1976; t. 5: Dramat artystyczny, 1977, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurzowa Z. 1999: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurzowa Z., Zgółkowa H. 1992: Słownik minimum języka polskiego, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. 1980: Badania nad rozwojem słownika czynnego młodzieży w szkole średniej, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” III, red. J. Kram, E. Polański, Katowice, s. 180–192.
Zobacz w Google Scholar

Laufer B., Nation P. 1995: Vocabulary Size and Use. Lexical Richness in L2 Written Production, „Applied Linguistics”, nr 16(3), s. 307–322.
Zobacz w Google Scholar

Lew R. 2011: Studies in dictionary use: Recent developments, „International Journal of Lexicography”, nr 24(1), s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Malendowicz J. 1965: Ćwiczenia słownikowe w klasach V–VIII, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mędak S. 2004: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mędak S. 2013: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1992: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2008: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martyniuk W. 1992: Inwentarz intencjonalno-pojęciowy i tematyczny do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] W. Miodunka (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 140–156.
Zobacz w Google Scholar

Martyniuk W. 2015: Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy, „LingVaria”, nr 2, s. 69–80.
Zobacz w Google Scholar

Martyniuk W. 2016: Refleksyjne tłumaczenie tekstów jako sposób ukazywania twórczego charakteru kompetencji językowej, [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Michéa R. 1950: Vocabulaire et culture, „Les Langues Modernes” XLVI, s. 227–232.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1980: Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1992: Programy nauczania polszczyzny. Próba syntezy badań z zakresu językoznawstwa stosowanego do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] W. Miodunka (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 13–34.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2012: Badania słownictwa języka polskiego powiązane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, [w:] K. Choińska, M. Pachowicz (red.), Mundus verbi. In Honorem Sophiae Cygal-Krupa, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, s. 632–645.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2013: Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950–2012, [w:] A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska (red.), 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Mazurowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 681–710.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2016: Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nation I.S.P. 2001: Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Okwiecińska A. 2007: Wskaźniki czytelności podręczników dla szkół ponadpodstawowych a wskaźniki czytelności wypowiedzi uczniowskich na tle porównawczym, [w:] H. Synowiec (red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s. 109–127.
Zobacz w Google Scholar

Nocoń J. 2009: Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Nocoń J. 2013: Styl dydaktyczny – styl dyskursu dydaktycznego, [w:] E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 111–140.
Zobacz w Google Scholar

Nocoń J. 2015: Słowo – klucz do świata. O kompetencji leksykalnej gimnazjalistów, wystąpienie na konferencji podsumowującej projekt „Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej”, Warszawa 13–14.03.2015.
Zobacz w Google Scholar

Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska R. 2002: Siatka podstawowych pojęć kształcenia językowego w szkole, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 49–56.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. 1975: Z badań nad słownictwem dzieci i młodzieży, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 89, s. 107–137.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. 1977: Testy słownikowe i ich zastosowanie w badaniach nad zasobem leksykalnym dzieci i młodzieży, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” I, red. J. Kram, E. Polański, Katowice, s. 45–76.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. 1982: Słownictwo uczniów. Problemy, badania, wnioski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Przybyla O. 2002: Odstępstwa od normy językowej u uczniów w zintegrowanym kształceniu językowym, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4, s. 185–195.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Synowiec H. 1977: Z badań nad błędami leksykalnymi uczniów, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” I, red. J. Kram, E. Polański, Katowice, s. 77–104.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Synowiec H. 1995: Badania nad językiem uczniów i jego zróżnicowaniem, [w:] R. Mrózek (red.), Kultura – Język – Edukacja, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 167–176.
Zobacz w Google Scholar

„Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2(10): Dydaktyka, glottodydaktyka – miejsca wspólne, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek.
Zobacz w Google Scholar

Read J. 2000: Assessing Vocabulary, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Rittel T. 1994: Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 1971: Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt N. 2010: Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt N., Schmitt D. 2014: A reassessment of frequency and vocabulary size in L2 vocabulary teaching, „Language Teaching”, nr 47(4), s. 484–503.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 1993: A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (wyd. 2 poszerzone i uzupełnione – 2003).
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 1998: Definicje i definiowanie, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2006: Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, „Lingvaria”, nr 2, s. 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2011: Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (z listami słownictwa najczęściej używanego w układzie gronowym), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2015: Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2016a: Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Wydawnictwo Prolog, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. 2016b: Stopień trudności słowa, leksyka w perspektywie glottodydaktycznej, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A. (w druku): Język szkolnej edukacji w perspektywie glottodydaktycznej – zarys problematyki, „Postscriptum Polonistyczne”.
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Stefańczyk W. 2015: Między słownikiem a gramatyką – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2(16), s. 45–62.
Zobacz w Google Scholar

Sękowska E. 2002: O języku prac pisemnych studentów polonistyki, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 531–538.
Zobacz w Google Scholar

Sinclair J., Renouf A. 1988: A Lexical Syllabus for Language Learning, [w:] R. Carter, M. McCarthy (red.), Vocabulary and Language Teaching, Longman, London, s. 141–160.
Zobacz w Google Scholar

Smoczyńska M., Haman E., Czaplewska E., Maryniak A., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M. 2016: Test Rozwoju Językowego TRJ, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 1989: Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Starz R. 2013: Pola tematyczne opisu postaci w języku uczniów. Analiza lingwoedukacyjna, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Synowiec H. 1985: Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Szelc-Mays M. 1999: Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego. Poziomy: podstawowy i średni ogólny, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szelc-Mays M., Rybicka E. 1997: Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szybura A. 2016: Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 112–117.
Zobacz w Google Scholar

Warchala J., Skudrzyk A. 2010: Kultura piśmienności młodego pokolenia, Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Waring R. 2010: Researching Vocabulary in Extensive Reading (on-line: www.robwaring.org/presentations, dostęp: 18 grudnia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M. 1956: Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zarzeczny G. 2014: Leksyka w ujęciu ilościowym (na materiale wybranych podręczników wrocławskich), [w:] A. Dąbrowska, U. Dobesz (red.), 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 373–385.
Zobacz w Google Scholar

Zgółka T. 1997: O kształceniu językowym w szkole – kilka myśli co nie nowe, „Polonistyka”, nr 10, s. 331–334.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 1983: Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 1992: Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] W. Miodunka (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 37–104.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 2008: Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., Bułczyńska K. 1987: Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., Kurzowa Z. 2009: Słownik minimum języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2002: Uwagi o strukturze artykułów hasłowych w kilku słownikach ortograficznych języka polskiego, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 250–257.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 2002: Bibliografia prac Profesora Edwarda Polańskiego, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 22–34.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content