Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w historii języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

historia języka polskiego jako ojczystego i jako obcego
glottodydaktyka
wielojęzyczność
wielokulturowość

Jak cytować

Dąbrowska, A. (2018). Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w historii języka polskiego. Język Polski, 98(2), 22–41. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.2

Abstrakt

Artykuł dzieli się na dwie części. Pierwsza poświęcona jest zarysowaniu ogólnego tła historii języka polskiego jako obcego/drugiego oraz przeglądowi książek poświęconych historii języka polskiego. Analizie poddano 9 istniejących historii języka polskiego, zwracając przede wszystkim uwagę na informacje (lub jej brak) o wkładzie cudzoziemców w opis języka polskiego (autorstwo gramatyk, słowników, podręczników do nauczania JPJO). W drugiej części tekstu przedstawiona została koncepcja opisu historii języka polskiego jako obcego/drugiego. Podkreśla się, że musi to być podejście biorące pod uwagę szeroki kontekst kulturowy, społeczny i polityczny. Opisać należy okres pięciuset lat – od początków XVI wieku do czasów współczesnych. Punktem wyjścia analizy historycznej powinno być dokładne przyjrzenie się różnym pomocom dydaktycznym, pisanym przede wszystkim przez lektorów języka polskiego jak obcego. Scharakteryzować też powinno się nauczycieli i uczniów, wymienić miejsca, w których prowadzono nauczanie JPJO, odtworzyć stosowane podówczas metody nauczania.

https://doi.org/10.31286/JP.98.2.2
PDF

Bibliografia

Bajerowa I. 1964: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I. 1974: Przedmowa, [do:] Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Baudouin de Courtenay J. 1922: Zarys historii języka polskiego, nakładem S-ki Akc. Polska Składnica Pomocy Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borawski S. 2000: Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A. 1906/1960: Dzieje języka polskiego, wyd. 4, przejrzał i wstępem poprzedził W. Taszycki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska A.B. 2002: Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Czelakowska A. 2010: Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. 2012: Kto, gdzie, kiedy i dlaczego uczył (się) dawniej języka polskiego jako obcego?, [w:] A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Seria „Ojczysty Dodaj do Ulubionych”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 191–210.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. (w druku): Byli przed nami, uczyli przed nami.
Zobacz w Google Scholar

Decyk-Zięba W. 2014: Z dziejów gramatyk, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 93–96.
Zobacz w Google Scholar

Glück H. 2002: Deutsch als Fremdsprache in Europa vom Mittelalter bis zur Barockzeit, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Harbig A.M. 2010: O konieczności badań nad historią nauczania języków obcych, „Neofilolog”, nr 34, s. 67–78.
Zobacz w Google Scholar

Jefimow R. 1970: Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie w XVII wieku, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kalina A. 1883: Historya języka polskiego. Formy gramatyczne języka polskiego do końca XVIII wieku przez..., praca konkursowa uwieńczona nagrodą przez redakcyą „Bibljoteki Warszawskiej”, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1974: Historia języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. 1965: Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A. 2005: Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lehr-Spławiński T. 1947: Język polski. Pochodzenie – powstanie – rozwój, Biblioteka Wiedzy o Polsce, Wydawnictwo S. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łoś J. 1927: Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, Lwowska Bibljoteka Slawistyczna, t. 5, z Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. 1993: Geschichte der polnischen Sprache, Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 2011: Między etniczno-genealogicznym a kulturowym rozumieniem narodu. O potrzebie historycznojęzykowych badań polszczyzny jako języka obcego i drugiego, „LingVaria” VI, nr 1, s. 179–204.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W.T. 2016: Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak M. 1972: Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535–1771, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Plebański J.K. 1862: Grammatyka i grammatycy, hasło w Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda, t. 10, Warszawa, s. 437–560.
Zobacz w Google Scholar

Pniewski W. 1938: Język polski w dawnych szkołach gdańskich, nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Rombowski A. 1960: Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI – połowa wieku XVIII), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1973: Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2001: W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Słoński S. 1934: Historia języka polskiego w zarysie, Książnica-Atlas, S.A. Zjednocz[one] Zakłady Kartogr[aficzne] i Wydawn[icze], T.N. S.W., Lwów–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szylarski W. 1770: Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest Grammatyka języka polskiego ucząca, a tym samym pojęcie obcych języków, jako łacińskiego, francuskiego, włoskiego i innych ułatwiająca, Drukarnia Jego Królewskiej Mości i Bractwa Świętej Trójcy, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Tync S. 1952: Toruńska szkoła polska dla Niemców (1568 –1793), „Przegląd Zachodni” VIII, t. 3, s. 433–474.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1995: Zarys dziejów języka polskiego, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 2015: Polszczyzna poza granicami kraju w historii języka polskiego, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 132–142.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content