Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie
PDF

Słowa kluczowe

wyrazy obce
zapożyczenia wyrazowe
adaptacja zapożyczeń
adaptacja morfologiczna
quasi-deminutywa

Jak cytować

Bańko, M. (2019). Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie. Język Polski, 99(3), 32–43. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.3

Abstrakt

Artykuł stawia pytanie o funkcję sufiksu -k- w adaptacji rzeczowników obcego pochodzenia w polszczyźnie. W literaturze przeważa pogląd, że jest to funkcja czysto strukturalna. Analiza stosunkowo obszernego materiału, wybranego z czterech słowników zapożyczeń, pokazuje jednak, że sufiks -k- pełni zwykle też funkcję quasi-deminutywną, ponieważ tworzy nazwy przedmiotów małych rozmiarów lub nazwy przedmiotów wprawdzie dużych, ale małych w granicach danej kategorii. W artykule zwrócono uwagę na trudności w odróżnieniu quasi-deminutywów adaptowanych cząstką -k- od autentycznych zdrobnień, tworzonych za pomocą równokształtnego sufiksu w języku polskim, jak również na to, że w jednych i w drugich sufiks -k- często powiela funkcję sufiksu deminutywnego obecnego w wyrazie źródłowym.

https://doi.org/10.31286/JP.99.3.3
PDF

Bibliografia

Badyda E. 2008: Problemy morfologicznej adaptacji w języku polskim angielskich nazw własnych o postaci dopełniaczowej, „Poradnik Językowy”, nr 5, s. 42–51.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2012: do McDonalda, [w:] Poradnia Językowa PWN (online: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/do-McDonalda;13632.html, dostęp: 10 lutego 2019).
Zobacz w Google Scholar

Bańko M., Svobodová D., Rączaszek-Leonardi J., Tatjewski M. 2016: Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bochnakowa A. (red.) 2012: Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Borejszo M. 2007: Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cyran W. 1974: Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XX, s. 23–37.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1927: Polski przyrostek -ek- w wyrazach zapożyczonych, „Prace Filologiczne”, t. XII, s. 145–151.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Fisiak J. 1961: Zjawisko depluralizacji niektórych rzeczowników angielskich zapożyczonych przez język polski, „Język Polski” XLI, nr 2, s. 138–139.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb Z., Heinz A., Polański K. 1970: Słownik terminologii językoznawczej, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J. 1979: Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hyrnik I. 2007: Wpływy obce w leksyce polskiej końca XX wieku, „Studia Slavica – Slovanské Studie” XI, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Knapiusz G. 1643: Thesaurus polono latino graecus, wyd. 2, typis et sumptu Francisci Caesariji, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krassowska-Starak I. 2007: Quasi-deminutywy w ujęciu morfopragmatycznym (na materiale polsko-niemieckim), [w:] V. Maldjeva, Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Słowotwórstwo i tekst, Warszawski Ośrodek Slawistyczny, Warszawa, s. 89–99.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 1963: O tzw. depluralizacji w języku polskim, „Język Polski” XLIII, nr 1–2, s. 27–36.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Drukarnia XX. Pijarów, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

Łaziński M. (red.) 2008: Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld M. (red.) 2010: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński J. 1986: O tzw. deminutywach formalnych, „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, s. 279–284.
Zobacz w Google Scholar

Monco PL: Korpus Monco PL (online: monco.frazeo.pl, dostęp: 10 lutego 2019).
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: nkjp.pl, dostęp: 10 lutego 2019).
Zobacz w Google Scholar

NSPP PWN: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2008: Zapożyczenia leksykalne w języku polskim jako ślady relacji kulturowych, [w:] S. Gajda (red.), Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 375–399.
Zobacz w Google Scholar

Podręczny słownik języka polskiego, Zakłady Wydawnicze M. Arct, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski M. 1991: Quasi-deminutiva w języku rosyjskim i polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–36), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–36, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1995–2012, indeks (online: http://spxvi.edu.pl/indeks, dostęp: 10 lutego 2019).
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861 (Słownik wileński).
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Trotz M.A. 1764: Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski, wyd. nakładem Jana Fryderyka Gledycza, Lipsk.
Zobacz w Google Scholar

Truszkowski W. 1958: Hierarchia funkcji przyrostków wielofunkcyjnych na przykładzie przyrostka -k- w wyrazach zapożyczonych, „Język Polski” XXXVIII, nr 2, s. 93–97.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content