Terminologia związana z tłem konwersacyjnym w opisie modalności językowej oraz propozycja jej przekładu na język polski
PDF

Słowa kluczowe

modalność
terminologia
tło konwersacyjne
pole semantyczne wyrażeń modalnych

Jak cytować

Szymański, L. (2021). Terminologia związana z tłem konwersacyjnym w opisie modalności językowej oraz propozycja jej przekładu na język polski. Język Polski, (1), 31–43. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.3

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie polskojęzycznym czytelnikom modelu pola semantycznego wyrażeń modalnych zaprezentowanego przez Angelikę Kratzer. Wyróżnia się w nim trzy domeny interpretacyjne: siłę modalną, podstawę modalną oraz źródło uporządkowania światów możliwych. Dwie ostatnie to tła konwersacyjne, które wpływają na interpretację modalną. Dualność podstawy modalnej stwarza także możliwość utworzenia binarnej typologii modalności. Oprócz tego artykuł proponuje przekład anglojęzycznej terminologii na język polski.

https://doi.org/10.31286/JP.101.1.3
PDF

Bibliografia

Abraham W. 2008: On the logic of generalizations about cross-linguistic aspect-modality links, [w:] W. Abraham, E. Leiss (red.), Modality–aspect interfaces: implications and typological solutions, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Abraham W., Leiss E. (red.) 2008: Modality–Aspect Interfaces: Implications and typological solutions, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

van der Auwera J., Plungian V.A. 1998: Modality’s semantic map, "Linguistic Typology" 2 (1), s. 79–124.
Zobacz w Google Scholar

Bally Ch. 1942: Syntaxe de la modalité explicite, [w:] Cahiers Ferdinand de Saussure 3, Droz, Genève, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B. 1976: O pojęciu modalności (przegląd problemów badawczych), "Język Polski" LVI, z. 2, s. 99–110.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 1978: O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. 1994: The evolution of grammar: Tense, aspect, and modality in the languages of the world, The University of Chicago Press, Chicago and London.
Zobacz w Google Scholar

Carnap R. 1957: Meaning and Necessity, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska E. 1989: Modality as represented in the logical form of language. A study in a semantic interpretation of English, The Jagiellonian University of Kraków, Kraków [nieopublikowana rozprawa doktorska].
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska-Kluczewska E. 2009: Possible worlds – Text worlds – Discourse worlds in a dialogic context, [w:] E. Chrzanowska-Kluczewska, A. Gołda-Derejczyk (red.), The contextuality of language and culture, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, s. 157–171.
Zobacz w Google Scholar

von Fintel K. 2006: Modality and language, [w:] D.M. Borchert (red.), Encyclopedia of philosophy, second edition, MacMillan, Detroit, New York, s. 20–27.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1990: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hacquard V. 2006: Aspects of modality, Massachusetts Institute of Technology.
Zobacz w Google Scholar

Hacquard V. 2009: On the interaction of aspect and modal auxiliaries, "Linguistics and Philosophy" 32, s. 279–312.
Zobacz w Google Scholar

Hacquard V. 2010: On the event relativity of modal auxiliaries, "Natural Language Semantics" 18(1), s. 79–114.
Zobacz w Google Scholar

Hacquard V. 2011: Modality, [w:] K. von Heusinger, C. Maienborn, P. Portner (red.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 2, Walter de Gruyter, Berlin–Boston, s. 1484–1515.
Zobacz w Google Scholar

Hengeveld K. 2004: Illocution, mood and modality, [w:] G. Booij, C. Lehmann, J. Mugdan, S. Skopeteas (red.), Morphology: An international handbook on inflection and word-formation. Volume 2, Walter de Gruyter, Berlin, s. 1190–1201.
Zobacz w Google Scholar

Hintikka J. 1961: Modality and quantification, "Theoria" 27, s. 110–128.
Zobacz w Google Scholar

Hintikka J. 1962: Knowledge and belief, Cornell University Press, Ithaca (NY).
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 1987: Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 2001: Jeszcze o modalności z perspektywy badań języka i stylu tekstów artystycznych, [w:] B. Witosz (red.), Stylistyka a pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 82–96.
Zobacz w Google Scholar

Kratzer A. 1977: What ‘must’ and ‘can’ must and can mean, "Linguistics and Philosophy" 1(3), s. 337–355.
Zobacz w Google Scholar

Kratzer A. 1981: The notional category of modality, [w:] H.-J. Eikmeyer, H. Rieser (red.), Words, worlds, and contexts: New approaches in word semantics, Walter de Gruyter, Berlin, s. 38–74.
Zobacz w Google Scholar

Kratzer A. 1991: Modality, [w:] A. von Stechow, D. Wunderlich (red.), Semantics: An international handbook of contemporary research, Walter de Gruyter, Berlin, s. 639–650.
Zobacz w Google Scholar

Kratzer A. 2012: Modals and conditionals: New and revised perspectives, Oxford University Press, Oxford–New York.
Zobacz w Google Scholar

Kripke S. 1963: Semantical analysis of modal logic I, normal propositional calculi, "Zeitschrift für mathematische Logic und Grundlagen der Mathematik" 9, s. 67–96.
Zobacz w Google Scholar

Leiss E. 2008: The silent and aspect-driven patterns of deonticity and epistemicity: A chapter in diachronic typology, [w:] W. Abraham, E. Leiss (red.), Modality–aspect interfaces: Implications and typological solutions, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 15–41.
Zobacz w Google Scholar

Lewis D. 1973: Counterfactuals, Blackwell, Oxford–Malden MA.
Zobacz w Google Scholar

Ligara B. 1997: Polskie czasowniki modalne i ich francuskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nauze F.D. 2008: Modality in typological perspective, PrintPartners Ipskamp, Enschede.
Zobacz w Google Scholar

Nuyts J. 2006: Modality: Overview and linguistic issues, [w:] W. Frawley (red.), The expression of modality, Mouton de Gruyter, Berlin, s. 1–26.
Zobacz w Google Scholar

Palmer F.R. 1986/2001: Mood and modality (2nd edition), Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Portner P. 2009: Modality, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Pruss A.R. 2001: Possible worlds: What they are good for and what they are, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Zobacz w Google Scholar

Rytel D. 1982: Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sendłak M. 2017: Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące, "Roczniki Filozoficzne" 65 (4), s. 115–136.
Zobacz w Google Scholar

Smith C.S. 1997: The parameter of aspect, Springer Science+Business Media, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Sweetser E.E. 1982: Root and epistemic modals: Causality in two worlds, [w:] Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (1982), Berkley Linguistics Society, Berkley, CA, s. 484–507.
Zobacz w Google Scholar

Sweetser E.E. 1990: From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Szymański L. 2019: Modal auxiliaries and aspect in contemporary American English – a corpus-based study, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Tabisz A. 2016: Modalność epistemiczna w ustnych wypowiedziach maturzystów, "Stylistyka" 25, s. 429–443.
Zobacz w Google Scholar

von Wright G.H. 1951: An essay in modal logic, North Holland Publishing Company, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H. 1991: O modalności, "Język Polski" LXXI, z. 3–5, s. 260–270.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content