Feminizm, feministka i feminista w dyskursie pragmatycznym i etycznym na przykładzie wybranych tekstów feministycznych i portali konserwatywnych
PDF

Słowa kluczowe

feminizm
feministki
dyskurs etyczny
dyskurs pragmatyczny

Jak cytować

Niepytalska-Osiecka, A. (2019). Feminizm, feministka i feminista w dyskursie pragmatycznym i etycznym na przykładzie wybranych tekstów feministycznych i portali konserwatywnych. Język Polski, 99(2), 5–21. https://doi.org/10.31286/JP.99.2.1

Abstrakt

Celem badania było pokazanie sposobu użycia wyrazów feminizm, feministka i feminista w dyskursie konserwatywnym i feministycznym na podstawie analizy danych z wybranych tekstów wytwarzanych przez te dwa środowiska. Do badania zakwalifikowano wybrane teksty z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, artykuły z portali Fronda.pl, Prawy.pl, listy Episkopatu oraz wybrane teksty z blogów feministycznych i prasy feministycznej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, z jakimi intencjami i w jakich celach użytkownicy języka z dwóch opozycyjnych względem siebie środowisk posługują się tytułowymi pojęciami.

https://doi.org/10.31286/JP.99.2.1
PDF

Bibliografia

Cegieła A. 2014: Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cichocka A., Golec de Zavala A., Kofta M., Rozum J. 2013: Threats to feminist identity and reactions to gender discrimination, „Sex Roles”, nr 68(9–10), s. 605–619.
Zobacz w Google Scholar

Gamble S. 1999: Postfeminism, Routledge, London–New York, s. 42–44.
Zobacz w Google Scholar

Graff A. 2014: Matka feministka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grice H.P. 1977: Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, s. 85–99.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1999: Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 43–45.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2003: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Humm M. 1993: Słownik teorii feminizmu, Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2012: Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kochan M. 1994: Przyklejanie etykietek, czyli o negatywnym określaniu przeciwnika, [w:] J. Anusiewicz, B. Siciński (red.), Język polityki a współczesna kultura polityczna, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 85–90.
Zobacz w Google Scholar

Majewska E. 2014: Feministyczna filozofia polityczna, [w:] M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E. Serafin, A. Wróbel (red.), Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Czarna Owca, Warszawa, s. 131–133.
Zobacz w Google Scholar

Małocha-Krupa A. 2009: Wgląd w semantykę i pragmatykę pojęcia „feminizmu”, [w:] Ideologie codzienności, „Oblicza Komunikacji”, t. 2, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/).
Zobacz w Google Scholar

Polkowska L. 2015: Język prawicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

Radzik Z. 2015: Kościół kobiet, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudaś-Grodzka M., Nadana-Sokołowska K., Mrozik A., Szczuka K., Czeczot K., Smoleń B., Nasiłowska A., Serafin E., Wróbel A. (red.) 2014: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Czarna Owca, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927 (Słownik warszawski).
Zobacz w Google Scholar

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Środa M. 2009: Kobiety i władza, W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Villanueva Gardner C. 2006: Historical dictionary of feminist philosophy, Lanham, Maryland–Toronto–Oxford, s. 93 (rozdz. First Wave Feminism).
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://wsjp.pl, dostęp: 28 września 2018).
Zobacz w Google Scholar

Zygmunt A. 2009: Feminizm a symboliczna ideologia, [w:] Ideologie codzienności, „Oblicza Komunikacji”, t. 2, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content