Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy. Uwagi wstępne
PDF

Słowa kluczowe

socjolingwistyka
język zawodowy
profesjolekt dziennikarzy
dziennikarstwo

Jak cytować

Jarosz, B. (2020). Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy. Uwagi wstępne. Język Polski, (1), 122–133. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.9

Abstrakt

Tematyka artykułu koncentruje się wokół języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych, stanowiącego jak dotąd właściwie niezbadany składnik polszczyzny. W tekście zostały zasygnalizowane wybrane problemy badawcze, które powinny stać się przedmiotem zainteresowania lingwistów. Szkic rozpoczyna wykazanie faktu istnienia wspomnianego profesjolektu oraz przywołanie kilku prac, w których zostały wstępnie opisane pewne cechy bądź elementy tego wariantu języka. Następnie autorka omawia zadania badawcze (w tym konieczność zgromadzenia danych empirycznych, wydzielenia faz procesu kształtowania się kodu, charakterystyki wewnętrznej dyferencjacji na subwarianty, ustalenia związków z językiem zawodowym drukarzy, analizy formalno-semantycznej poszczególnych jednostek leksykalnych), których realizacja pozwoli na deskrypcję profejolektu stanowiącego narzędzie komunikacji w polskim środowisku dziennikarskim.

https://doi.org/10.31286/JP.100.1.9
PDF

Bibliografia

Antos G., Opiłowski R. 2015: W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju nowej subdyscypliny lingwistycznej z perspektywy polsko-niemieckiej, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 8, s. 11–36.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 1991: Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, „Język a Kultura”, t. 1, s. 21–46.
Zobacz w Google Scholar

Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.) 2000: Media. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bajka Z. 2008: Historia mediów, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Boyd A. 2006: Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1973: Dyskusyjne zagadnienia opisu polskich gwar środowiskowych, [w:] B. Koneski, B. Vidoeski, K. Toshev (red.), Govornite formi i slovenskite literaturni jazici, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, s. 153–159.
Zobacz w Google Scholar

Chudziński E. 2000: Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 197–213.
Zobacz w Google Scholar

Chudziński E. (red.) 2009: Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Czarnowski S.J. 1886: Postępy literatury periodycznej, druk Zawiszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

[„Czas”] 1938: Księga pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika „Czas”. Kraków 1848–1938, [s.n.], Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski W. 1978: Zapiski starego reportera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dziagacz J. 2011: Profesjolekt dziennikarski, [w:] M. Ološtiak, M. Ivanová, D. Slančová (red.), Vidy jazyka a jazykovedy. Na počest’ Miloslavy Sokolovez, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 358–365.
Zobacz w Google Scholar

Eckkrammer E.M. 2015: Kontrastywna tekstologia mediów a wymiar historyczny – ramy teoretyczno-metodologiczne, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 297–316.
Zobacz w Google Scholar

Fryze F. (red.) 1903: Księga jubileuszowa „Kuriera Porannego” 1877–1902 wydana z powodu 25-lecia pisma, nakł. „Kurjera Porannego”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T. 2005: Społeczeństwo medialne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golka B. 1971: Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, nr 10/3, s. 277–302.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1994/2003: Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszkiewicz-Radulska K. 2009: Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gzella G. 2004: Przed wysokim sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Jachimowski M. 2006: Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne, [w:] M. Gierula (red.), Współczesny dziennikarz i nadawca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec, s. 31–48.
Zobacz w Google Scholar

Janowski M. 2008: Narodziny inteligencji 1750–1831, „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, t. 1, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janus J. 2008: Socjolekt dziennikarzy telewizyjnych, „Rozprawy Komisji Językowej”, nr 35, s. 149–157.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz B. 2010a: Antropocentryzm i animalizacja w leksyce profesjonalnej socjolektu dziennikarskiego, [w:] W. Książek-Bryłowa, H. Duda (red.), Język polski. Współczesność. Historia, t. 8, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica, Zamość, s. 41–54.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz B. 2010b: Terminologia naukowo-techniczna w socjolekcie dziennikarskim, „Roczniki Humanistyczne” LVIII, s. 59–76.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz B. 2010c: Zapożyczenia i internacjonalizmy w terminologii naukowo-technicznej socjolektu dziennikarskiego, [w:] H. Sędziak, D. Czyż (red.), Polszczyzna regionalna, cz. 6: Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka, s. 108–121.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz B. 2018: Forum internetowe jako źródło materiału socjolektalnego. Postulaty metodologiczne, [w:] B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch, E. Horyń (red.), Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 20–32.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz B. 2019: Powstawanie socjolektu jako mikrofilogeneza – preliminaria badawcze, [w:] K. Lisczyk, M. Maciołek (red.), Społeczność w języku – język w społeczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Karwatowska M., Jarosz B. 2013: Specyfika komunikacji profesjonalnej, [w:] M. Karwatowska, A. Siwiec (red.), Komunikacja – tradycja i innowacje, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny, Chełm–Lublin, s. 102–116.
Zobacz w Google Scholar

[„Kurier Warszawski”] 1896: „Kurier Warszawski”. Książka jubileuszowa ozdobiona 247 rysunkami w tekście 1821–1896, wyd. „Kurier Warszawski”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kiciński B., Morawski T. 1819: Kronika, [s.n.] Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłos J. 1936: 25 lat przy biurku redaktorskim, Druk. i Księg. św. Wojciecha, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kononiuk T. 2013: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością, Aspra-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kreft J. 2016: Schyłek tradycyjnego dziennikarstwa prasowego a nowa logika mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2, s. 314–325.
Zobacz w Google Scholar

Lankau J. 1960: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513–1729, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lipski J.J. 1973: Warszawscy „pustelnicy” i „bywalscy”, t. 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J. 1960: Dziennikarze i prasa w Warszawie XVIII wieku, „Książka i Wiedza”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J., Myśliński J., Władyka W. 1988: Dzieje prasy polskiej, Interpress, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Masłowski L. 1884: Listy do przyjaciela, [s.n.] Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka J. (red.) 1976: Encyklopedia wiedzy o prasie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

McLuhan M. 2004: Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Myśliński J. 2004: Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, wyd. 2 zm., Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz D. 1982: Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2009: Odcinek, felieton, kronika – o tradycji gatunku felietonowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 65, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2012: Polski felieton dawniej i dziś. Kilka uwag z ewolucji gatunku, „Język a Kultura”, t. 23, s. 97–104.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.) 2006: Słownik terminologii medialnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2016: Medioonomastyka w ramach medioligwistyki, „Prace Językoznawcze” XVIII, z. 3, s. 171–180.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2014: Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 15–26.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypczak J. (red.) 1999: Popularna encyklopedia mass mediów, Kurpisz, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Słomkowska A. 1974: Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak B. 2016: Kształcenie dziennikarzy. Wyzwania, koncepcje, metody, „Polonistyka. Innowacje”, nr 4, s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Stöckl H. 2015: Lingwistyka mediów. O statusie i metodach (wciąż) konstytuującej się dyscypliny badawczej, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, s. 23–44.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861 (online: http://eswil.ijp-pan.krakow.pl/) (Słownik wileński).
Zobacz w Google Scholar

Taczkowska J. 2012: Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski E. 1968: Kształtowanie się kapitalistycznych przedsiębiorstw prasowych w Warszawie (1851–1860), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tyrowicz M. 1979: Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850. Studia porównawcze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

W.M.K. 1881: Dziennikarstwo warszawskie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waśko S. 2007: Specyfika pracy dziennikarza gazety regionalnej, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 235–245.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2015: Językoznawca jako badacz mediów, „Poznańskie Studia Językoznawcze”, Nr 30, s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content