Upgrade’ować czy upgradować? Wahania w zapisie czasowników zapożyczonych (zakończonych w języku angielskim na e nieme)
PDF

Słowa kluczowe

zapożyczenia
czasownik
ortografia
socjolekt
derywat

Jak cytować

Burkacka, I. (2022). Upgrade’ować czy upgradować? Wahania w zapisie czasowników zapożyczonych (zakończonych w języku angielskim na e nieme). Język Polski, (2), 23–35. https://doi.org/10.31286/JP.01014

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są obserwowane w polszczyźnie wahania w pisowni nowszych zapożyczeń czasownikowych z języka angielskiego. Centralnym zagadnieniem jest sformułowanie zaleceń normatywnych dotyczących pisowni verbów zakończonych w pisowni oryginału na e nieme.

https://doi.org/10.31286/JP.01014
PDF

Bibliografia

Bańko M., Svobodová D., Rączaszek-Leonardi J., Tatjewski M. 2016: Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Burkacka I. 2010: Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, „Linguistica Copernicana”, nr 2(4), s. 229–240.

Cyran W. 1974: Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XX, s. 23–37.

Dunaj B., Mycawka M. 2017: O potrzebnych i niepotrzebnych zapożyczeniach z języka angielskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, FOLIA 234, „Studia Linguistica” XII, s. 67–80.

Dyszak A.S. 2019: Z badań nad zjawiskami słowotwórczymi i adaptacyjnymi w „najmłodszej polszczyźnie”, „Język Polski” XCIX, z. 3, s. 18–31.

Hudy V. 2019: Czy rosyjski jest bardziej „angielski” niż polski? O zapożyczeniach w języku informatycznym w aspekcie glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 26, s. 399–412.

Kacperska B. 2019: Googlować, trollować, tweetować…, czyli nowe zapożyczenia czasownikowe w języku użytkowników internetu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 53, s. 123–136.

Kochanek P. 2019: Słowo szerować i jego stabilność ekspresywna, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3951 „Studia Linguistica”, nr 38, s. 55–65.

Kowalik K. 1977: Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Kuć J. 2011: Nowe profesjolektalne słownictwo polskie (na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów), [w:] M. Ološtiak, M. Ivanová, D. Slančová (red.), Vidy jazyka a jazykovedy. Venovanú životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Sokolovej, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, s. 348–360.

Kudra B. 2016: O niektórych właściwościach nowych derywatów czasownikowych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXII, s. 49–57.

Maciołek M. 2017: O asymilacji anglicyzmów komputerowych w polszczyźnie raz jeszcze, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 43–58.

Mańczak-Wohlfeld E. 2004: Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka polskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr 60, s. 109–115.

Mańczak-Wohlfeld E. 2008: Morfologia zapożyczeń angielskich w językach europejskich, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, nr 125, s. 113–120.

Miodek J. 2013: Awatar i update’owanie, czyli rzeczywistość elektroniczna w codziennym komunikacyjnym obcowaniu, „Język Polski” IXCIII, z. 5, s. 353–355.

MoncoPL: wyszukiwarka korpusowa (http://monco.frazeo.pl).

MSSiMP: Miejski Słownik Slangu i Mowy Potocznej (https://www.miejski.pl).

Niepytalska-Osiecka A. 2014: O „fejku”, „lajku” i „lejcie” w polszczyźnie internetowej, „Język Polski” IXCIV, z. 4, s. 343–352.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (http://nkjp.pl).

Nowowiejski B. 1996: Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1996.

OJUW: Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie (https://nowewyrazy.uw.edu.pl).

Pęzik P. 2020: Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL, „Forum Lingwistyczne”, nr 7, s. 133–150.

Przybylska R. 2009: O niektórych anglicyzmach w języku młodzieży, [w:] A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 102–112.

Różycka I. 2006: Wybrane zjawiska z zakresu aspektu w procesie adaptacji nowszych czasowników obcego pochodzenia, [w:] A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 87–94.

Różycka I. 2007: Nowe czasowniki obcego pochodzenia w aspekcie diachronicznym i synchronicznym, [w:] S. Gala (red.), Diachronia w badaniach nad językiem szkoły wyższej, cz. 2, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LII, s. 195–204.

SJP PWN: Słownik języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/sjp).

Urban M. 2014: Adaptacja morfologiczna zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie, „HETEROGLOSSIA. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, nr 4, s. 85–90.

Waszakowa K. 2005: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wierzchoń P. 2016: Z kart historii „parcia na” neologizmy, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 110–129.

Witalisz A. 2016: Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.

Witalisz A. 2019: Kryteria oceny poprawności anglicyzmów w profesjolektach, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 46–57.

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (https://wsjp.pl).

WSO PWN: Wielki słownik ortograficzny PWN (https://sjp.pwn.pl).

Wyrwas K. 2015: Czy poprawne są formy lajkować i hejtować? (online: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl, dostęp: 23 września 2021).

Skip to content