Kiedy firanka jest firaną? Semantyka i pragmatyka słowa od XIX wieku do czasów współczesnych (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)
PDF

Słowa kluczowe

współczesny język polski
chronologia leksykalna
stylistyka
pragmatyka
semantyka

Jak cytować

Miśkiewicz, M. (2023). Kiedy firanka jest firaną? Semantyka i pragmatyka słowa od XIX wieku do czasów współczesnych (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN). Język Polski, 103(2), 52–65. https://doi.org/10.31286/JP.00204

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie geograficznego, stylistycznego i środowiskowego nacechowania wyrazu firana w perspektywie diachronicznej na podstawie słowników języka polskiego i cyfrowych zasobów źródłowych. Autorka zwraca uwagę, że leksem jest przykładem derywacji wstecznej, przedstawia go jako wyraz gwarowy, regionalny (poznański) czy augmentatywny. Zwraca uwagę na jego użycia w literaturze i tekstach handlowych. Dochodzi do wniosku, że omawiany derywat zasadniczo nie różni się znaczeniowo od podstawy słowotwórczej, ale odpowiada na inne potrzeby użytkowników polszczyzny.

https://doi.org/10.31286/JP.00204
PDF

Bibliografia

Birkenmajer J. 1924: Oddrabnianie, „Język Polski” IX, z. 6, s. 143–146.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski F. 1844: Lexicon latino-polonicum, t. 1–2, nakładem i drukiem J. Zawadzkiego, Wilno.
Zobacz w Google Scholar

Boehme E. 1913: Liliput Wörterbuch: deutsch-polnisch, Schmidt & Günther, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Brocki Z. 1978: Dlaczego żandarma polskiego nazwano kanarkiem?, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 68–73.
Zobacz w Google Scholar

Danysz A. 1914: Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka Galicyi, „Język Polski” II, z. 8–10, s. 243–261.
Zobacz w Google Scholar

Gawarecki W.H. 1825: Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiey, Nakładem i drukiem K. Kuliga, Płock.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć B. 2016: Blaski i cienie życia małżeńskiego w utworach komediowych Walentego Gurskiego, „Dydaktyka Polonistyczna”, t. 2, nr 11, s. 30–39.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 1970: O tzw. derywacji wstecznej odrzeczownikowej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 9, s. 61–94.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Drukarnia XX. Pijarów, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

Liebkind H. 1855: Słownik niemiecko-rossyjsko-polski, Drukarnia J. Jaworskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 1982: Sposoby ujawniania społecznej waloryzacji wariantów współczesnej polszczyzny ogólnej, [w:] S. Urbańczyk (red.), Język literacki i jego warianty. Księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w listopadzie 1980 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski M. 2008: Komu przeszkadzało słowo firanka?, obcyjęzykpolski.pl, 19 listopada 2008 (online: https://obcyjezykpolski.pl/komu-przeszkadzalo-slowo-firanka/, dostęp: 10 czerwca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1914: Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa, Warszawy, „Język Polski” II, z. 8–10, s. 261–270.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

SGOWM: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, red. Z. Stamirowska (t. 1–3), H. Perzowa (t. 3–5), D. Kołodziejczykowa (t. 4–6), K. Sobolewska (t. 6–8), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987–1991 (t. 1–2), Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa–Kraków 1993–2021 (t. 3–8).
Zobacz w Google Scholar

SGP PAN: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–10, z. 3), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2 – t. 10, z. 3), t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1991; t. 4–10, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1992–2021.
Zobacz w Google Scholar

SGPKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6, Akademia Umiejętności, Kraków 1900–1911.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

Skulina T. 1959: Rzeczowniki augmentatywne wstecznie derywowane (Z zagadnień słowotwórczych mowy potocznej), „Język Polski” XXXIX, z. 3, s. 190–202.
Zobacz w Google Scholar

Sł.: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1952–1982.
Zobacz w Google Scholar

Słoński S. 1947: Słownik polskich błędów językowych, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik geograficzny: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–14, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, J. Krzywicki, Druk „Wieku”, Warszawa 1880–1914.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakł. prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

Szober S. 1937: Słownik ortoepiczny, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski A. 1936: Mowa tzw. Mazurów wieleńskich, Instytut Zachodnio-Słowiański, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 2016: Wielkopolska a język ‒ z perspektywy historyka polszczyzny, [w:] B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 237–250.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: wsjp.pl, dostęp: 10 czerwca 2022).
Zobacz w Google Scholar

WSPP PWN: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K. (red.) 2018: Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content