Powiadomienia o śmierci w prasie XVII–XVIII i początków XIX wieku jako świadectwo życia gatunków
PDF

Słowa kluczowe

powiadomienie o śmierci
nekrolog
wzmianka
wykładniki gatunkowe
prasa XVII–XIX w.

Jak cytować

Pietrzak, M. (2023). Powiadomienia o śmierci w prasie XVII–XVIII i początków XIX wieku jako świadectwo życia gatunków. Język Polski, 103(3), 71–85. https://doi.org/10.31286/JP.00195

Abstrakt

Przedmiotem analiz są teksty, których główna intencja to powiadomienie o śmierci, a w których zespół illokucji uzupełniających tworzą: przedstawienie osoby zmarłej, uwypuklenie jej zasług, oddanie jej szacunku. Podstawę materiałową stanowią teksty pochodzące z czterech najstarszych warszawskich gazet: „Merkuriusza Polskiego” (XVII w.), „Kuriera Polskiego” i „Gazety Warszawskiej” (XVIII w.) oraz „Kuriera Warszawskiego” (pocz. XIX w.). Ogląd materiału prasowego, a także przeprowadzane z wykorzystaniem instrumentarium genologicznego analizy dały podstawę do sformułowania hipotezy, że gatunki prasowe takie jak: nekrolog, wspomnienie pośmiertne, sylwetka (z jej odmianami) miały początek w XVII-wiecznej wzmiance prasowej powiadamiającej o śmierci osoby. Prymarny cel, jakim było poinformowania o zgonie, był – w zależności od epoki, potrzeb komunikacyjnych wspólnoty, innych uwarunkowań kontekstualnych (np. możliwości technicznych prasy) – uzupełniany kolejnymi celami, co w perspektywie czasowej rodziło nowe warianty (odmiany) gatunków, a z czasem – odrębne gatunkowo formy.

https://doi.org/10.31286/JP.00195
PDF

Bibliografia

Baczewski S. 2002: Obraz śmierci w XVII-wiecznych polskich kazaniach pogrzebowych, „Roczniki Humanistyczne” L, z. 1, s. 201–229.
Zobacz w Google Scholar

Budrewicz T. 2018: Wspomnienie pośmiertne w XIX wieku. (Perspektywa genologii i biografistyki), „Roczniki Humanistyczne” LXVI, z. 1, s. 97–117.
Zobacz w Google Scholar

Chrościcki J. 1974: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giełżyński W. 1962: Prasa warszawska 1661–1914, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaptur E. 2008: Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewski J. 1997: „Z głębokim żalem…” O współczesnej nekrologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J. 1976: Prasa polska w latach 1661–1831, [w:] Prasa polska w latach 1661–1864, praca zbiorowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. 2004: Przemiany sposobu istnienia gatunku – zarys problematyki (na materiale publicystyki parlamentarnej), [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 217–229.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. 2011: „Merkuriusz Polski” – początek kształtowania się komunikacji masowej, [w:] S. Borawski, M. Hawrysz (red.), Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 85–96.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2021a: Odnajdywanie śladów przeszłości gatunków prasowych. Uwagi historyka języka, „Język Polski” CI, z. 2, s. 100–111.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. 2021b: Zaczątki sylwetki w prasie. Uwagi historyka języka, [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.), Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 505–514.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A. 2000: Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku, „Napis”, seria VI, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A. 2007: Z problematyki przeobrażeń gatunków literatury popularnej, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 224–231.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A. 2014: Problematyka przemian gatunków mowy wobec teorii dyskursu, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 23–35.
Zobacz w Google Scholar

Rok B. 1991: Zagadnienie śmierci w kulturze polskiej czasów saskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Siuciak M. 2013: Kształtowanie się gatunku wiadomości prasowej w XVIII wieku, [w:] U. Sokólska (red.), Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 351–367.
Zobacz w Google Scholar

Siuciak M. 2015: Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy – na przykładzie wiadomości prasowej, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 326–334.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2004: Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2014: Genologiczna analiza tekstu, „Prace Językoznawcze” XVI, z. 3, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2019: Wprowadzenie do genologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2020: Gdy przyjaciel odchodzi… Sylwetka-wspomnienie. Studium przypadku, „Stylistyka”, nr 28, s. 131–142.
Zobacz w Google Scholar

Worsowicz M. 2008: Sylwetka-wspomnienie, czyli między tradycją a nowoczesnością tekstu dziennikarskiego, [w:] B. Bogołębska, A. Kudra (red.), Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content