Sposoby tworzenia habitatywów przez uczniów klas piątych – wyniki badań własnych
PDF

Słowa kluczowe

nazwy mieszkańców
słowotwórstwo dzieci
habitatywa
etnonimy

Jak cytować

Zając, E. (2022). Sposoby tworzenia habitatywów przez uczniów klas piątych – wyniki badań własnych. Język Polski, (1), 108–115. https://doi.org/10.31286/JP.01008

Abstrakt

Tematyką nazw mieszkańców zajmowano się już na różnych płaszczyznach – badano je od strony językoznawczej, leksykalnej, historycznej, omawiano etnonimy w dziełach literackich i słownikach, jednak niewielu publikacji doczekało się opracowanie sposobów tworzenia habitatywów przez dzieci i młodzież – stąd podjęcie tego tematu. Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie materiału leksykalnego dotyczącego nazw mieszkańców krajów. Materiał zgromadzono na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas piątych szkoły podstawowej w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. Zadaniem badanych było utworzenie 34 habitatywów. Przedstawiona analiza dotyczy sposobów tworzenia habitatywów z uwzględnieniem technik słowotwórczych.

https://doi.org/10.31286/JP.01008
PDF

Bibliografia

Chruszczewski P.P., Kudła M. 2016: Etnonimy pokarmosemiczne. Tradycje kulinarne w nazwach grup etnicznych z perspektywy językoznawstwa antropologicznego, „Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu” IX, „Język – Kultura – Komunikacja”, s. 9–21.

Dacewicz L. 2016: Etnonimy w słownikach ogólnych języka polskiego i rosyjskiego, „Slavia Orientalis” LXV, nr 2, s. 363–375.

Dziurda-Multan A. 2008: Dziecięce sposoby tworzenia nazw, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Grzegorczykowa R. 1979: Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kęsikowa U. 2008: Etnonimy w poezji i dramacie Juliusza Słowackiego, „Słupskie Prace Filologiczne”, seria: „Filologia Polska”, nr 6, s. 183–199.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. 1964: Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kowalik-Kaleta Z. 1982: Miejsce kategorii nazw mieszkańców (Polanin, Francuz, warszawiak) oraz etników (Wiślanie, Litwini) w systemie językowym, „Onomastica” XXVII, s. 39–53.

Kreja B. 1978: Problematyka słowotwórcza derywatów od nazw geograficznych we współczesnym języku polskim, „Gdańskie Studia Językoznawcze”, nr 2, s. 5–18.

Kurdyła T. 2015: Polskie habitatywa na -anin, -an i -ak (przyczynek), „Onomastica” LIX, s. 181–195.

Malec M. 1998: Etnonimy. Nazwy narodowości. Nazwy mieszkańców, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Kraków–Warszawa, s. 181–188.

Malec M. 2001: Ethnicum Bawar (Bajer) w nazwiskach Polaków, [w:] J. Maćkiewicz, E. Rogowska (red.), W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 187–191.

Masojć I. 2015: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Słowotwórstwo rzeczowników, Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wilno.

Porayski-Pomsta J. 1994: Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rymut K. 2003: Granica czy strefa przejściowa między nomen appellativum a nomen proprium, [w:] tenże, Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 9–12.

Sajkowski W. 2016: Ludność zamieszkująca Prowincje Iliryjskie znana pod mianem Morlaków – definicja etnonimu w literaturze francuskiej, „Res Historica”, nr 41, s. 111–123.

Sulisz M. 1969: Budowa słowotwórcza nazw etnicznych w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VII, s. 287–341.

Taszycki W. 1964: Kilka uwag o nazwach mieszkańców od nazw krain i miejscowości, „Prace Filologiczne” XVIII, nr 3, s. 261–265.

Tyrpa A. 2011: Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Lexis, Kraków.

Skip to content