Jak można badać przekazy multimodalne
PDF

Słowa kluczowe

multimodalność
modus
multimodalne przekazy prasowe

Jak cytować

Maćkiewicz, J. (2016). Jak można badać przekazy multimodalne. Język Polski, (2), 18–27. https://doi.org/10.31286/JP.96.2.3

Abstrakt

Artykuł zajmuje się problemem multimodalności. Najpierw poruszono kwestię terminologii (polskie ekwiwalenty angielskich terminów multimodality, mode oraz ich zakres). Następnie wyliczone zostały problemy metodologiczne. Ostatnia część poświęcona jest zasadom analizowania multimodalnych komunikatów prasowych.

https://doi.org/10.31286/JP.96.2.3
PDF

Bibliografia

Benveniste É. 1977: Semiologia języka, [w:] Znak, styl, konwencja, przeł. K. Falicka, red. M. Głowiński, Warszawa, s. 11–41.
Zobacz w Google Scholar

Chudziński E. (red.) 2007: Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., Fairclough N. 2008: Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., Fairclough N. (red.) 2008: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Flewitt R., Hampel R., Hauck M., Lancaster L. 2009: What are multimodal data and transcription?, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York, s. 40–53.
Zobacz w Google Scholar

Halliday M.A.K. 1973: Explorations in the functions of language, Elsevier North-Holland, New York.
Zobacz w Google Scholar

Iedema R. 2013: Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, [w:] Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, przeł. M. Żelewa, red. A. Duszak, G. Kowalski, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jewitt C. 2009a: An introduction to multimodality, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Jewitt C. 2009b: Different approaches to multimodality, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York, s. 28–39.
Zobacz w Google Scholar

Kita M., Ślawska M. (red.) 2012: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kress G. 2009: What is mode?, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York, s. 54–67.
Zobacz w Google Scholar

Kress G. 2010: Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Kress G., van Leeuwen T. 2001: Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, Arnold, London.
Zobacz w Google Scholar

Kress G., van Leeuwen T. 2013: Kolor jako system semiotyczny. Wstęp do gramatyki koloru, [w:] Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, przeł. M. Żelewa, red. A. Duszak, G. Kowalski, Universitas, Kraków, s. 229–257.
Zobacz w Google Scholar

Lemke J. 2009: Multimodal genres and transmedia traversals. Social semiotics and the political economy of the sign, „Semiotica” 173, s. 283–297.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K. 2009: Komunikaty mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Olechowska P. 2013: Wizualizacja treści na przykładzie „jedynek” wybranych dzienników z całego świata, [w:] Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. J. Snopek, K. Groń, Poltext, Warszawa, s. 59–75.
Zobacz w Google Scholar

Piekot T. 2006a: Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Piekot T. 2006b: Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – obraz – przedmiot – gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków, s. 99–116.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.) 2006: Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stöckl H. 2004: In between modes. Language and image in printed media, [w:] Perspectives on Multimodality,red. E. Ventola, C. Charles, M. Kaltenbacher, J. Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 9–30.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsna E. 2007: Poetyka mediów, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolańska E. 2007: Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne, [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Język a Komunikacja 17, red. G. Szpila, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy i Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 311–325.
Zobacz w Google Scholar

Żebrowska E. 2014: Multimodal messages, „Journal of Multimodal Communication Studies” I, s. 8–15.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content