Hazard i hazardzista w historii języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

historia języka
historia słownictwa
leksykologia
semantyka

Jak cytować

Klimek-Grądzka, J. (2023). Hazard i hazardzista w historii języka polskiego. Język Polski, 103(3), 114–125. https://doi.org/10.31286/JP.00156

Abstrakt

Przedmiotem oglądu w artykule jest historia leksemu hazard, wyznaczającego centrum pola semantycznego obejmującego nazwy czynności gry, osób grających, typów gier, miejsca gier. W toku badań słownikowych, uzupełnionych analizą z użyciem narzędzi lingwistyki korpusowej, ustalono siatkę leksykalną skupioną aż do XVII wieku wokół słów: igracz, kostarz, kostyra i szuler, nazywających osoby ryzykownie i/lub oszukańczo grające w kości lub karty, w historycznym rozwoju poszerzoną o hazard w prymarnym znaczeniu ‘przypadek, los’ i oparte na nim leksemy hazardzista, hazardowny, hazardować (się), a wreszcie ustabilizowaną w końcu XX wieku wokół sensu ‘gra na pieniądze’. Dopełnieniem rozważań z zakresu historii słownictwa jest analiza kontekstowa hazardu, ujawniająca jego niezmienne w czasie otoczenie semantyczne i społeczne postrzeganie.

https://doi.org/10.31286/JP.00156
PDF

Bibliografia

Adalberg S. 1889–1894: Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, druk Emila Skiwskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A. 1895: Kazania średniowieczne, cz. 2, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bubczyk R. 2003: Gry w szachy i kości jako rozrywki duchowieństwa w średniowiecznej Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” LVIII, sectio F, s. 25–33.
Zobacz w Google Scholar

Dębiec M. 2008: Proces zarządzania ryzykiem w organizacji. Wyniki obserwacji polskich przedsiębiorstw, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 222, s. 19–31.
Zobacz w Google Scholar

DSM: K.C. Mrongowiusz, Dokładny niemiecko-polski słownik, Gebrüder Bornträger, Königsberg 1854.
Zobacz w Google Scholar

Duda-Hyz M. 2019: Gry hazardowe urządzane przez sieć Internet i ich opodatkowanie w prawie polskim oraz innych krajów europejskich, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.) (online: https://korba.edu.pl, dostęp: 20 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

ESPXVII: Elektroniczny słownik polszczyzny XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński (online: https://sxvii.pl, dostęp: 20 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Gwiazda M. 2011: Polak w szponach hazardu, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa (online: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_064_11.PDF, dostęp: 15 kwietnia 2022).
Zobacz w Google Scholar

Karpluk M. 1980: Ze staropolskiej terminologii ludycznej: szachy, „Język Polski” LX, z. 2–3, s. 84–104.
Zobacz w Google Scholar

Kleczkowski A.M. 1946: Polska terminologia szachowa, „Język Polski” XXVI, z. 3, s. 78–80.
Zobacz w Google Scholar

Korczak L. 2006: Wieki średnie, [w:] A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 23–114.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, W drukarni XX. Pijarów, Warszawa 1807–1810.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomska I. (red.) 2015: Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (http://nkjp.pl, dostęp: 18 czerwca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Nowowiejski B. 2013: O nazwach rozrywek umysłowych w polszczyźnie, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, s. 227–252.
Zobacz w Google Scholar

NWD: P. Danet, Nowy wielki dykcjonarz francuski, łaciński i polski, W drukarni J.K.Mći: y Rzpltey Kollegium WW. XX. Scholarum Piarum, Warszawa 1745.
Zobacz w Google Scholar

Olczyk A. 2017: Obsesja hazardu, „Studia Gdańskie” XLI, s. 173–184.
Zobacz w Google Scholar

Palacz-Chrisidis A. 2015: Granie hazardowe młodzieży – badania epidemiologiczne w województwie lubelskim, [w:] I. Niewiadomska (red.), Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Warszawa, s. 133–149.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2013: Paradygmat dystrybucyjny w badaniach frazeologicznych. Powtarzalność, reprodukcja i idiomatyzacja, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki M., Walkowiak T., Rudnicka E., Bond F. 2018: Lexical platform – the first step towards user-centred integration of lexical resources, „Cognitive Studies | Études cognitives”, no. 18, article no. 1811 (online: https://doi.org/10.11649/cs.1811, dostęp: 15 kwietnia 2022).
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A. 2004: Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ptak J. 2018: Efekty pijaństwa w wojskach polskich podczas dawnych wojen w świetle wybranych narracji, [w:] A. Niewiński (red.), Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, NapoleonV, Oświęcim, s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. W. Doroszewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPDun: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

SK: Słownik łacińsko-polski ze skarbu księdza Knapiusza wybrany, W drukarni J.K.M. Societatis Iesu, Kalisz 1769.
Zobacz w Google Scholar

Słowosieć (online: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/, dostęp: 20 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–39), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–39, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995–2021.
Zobacz w Google Scholar

SPJS: Słownik pojęciowy języka staropolskiego, red. B. Sieradzka-Baziur (online: https://spjs.ijp.pan.pl/spjs/strona/kartaTytulowa, dostęp: 20 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

SStp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–9, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953–1987, t. 10–11, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1988–2002.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, t. 1–8, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1898–1923.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

SWO: M. Arct, Słowniczek wyrazów obcych, nakład Michała Arcta, Warszawa 1899.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl/, dostęp: 18 czerwca 2022).
Zobacz w Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk D. 2020: O przedsięwzięciu peregrynacyjej. Edukacyjne wojaże szlachty z Rzeczypospolitej w świetle instrukcji podróżnych, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content