Konwersja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w wypowiedziach polskich internautów
PDF

Słowa kluczowe

transkrypcja
transliteracja
błąd
język rosyjski
język polski

Jak cytować

Dzienisiewicz, D., & Graliński, F. (2023). Konwersja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w wypowiedziach polskich internautów. Język Polski, 103(3), 29–41. https://doi.org/10.31286/JP.00149

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki analizy błędów popełnianych przez polskich użytkowników Internetu podczas transkrybowania tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu. Błędne zapisy zostały zidentyfikowane w grupie przetranskrybowanych wyrazów rosyjskich, które zaczerpnięto ze zarchiwizowanych stron internetowych. Autorzy wyodrębniają takie typy błędów, jak zastępowanie, opuszczanie i dopisywanie znaków, a także omawiają przyczyny ich występowania oraz porównują uzyskane wyniki z przeprowadzonymi wcześniej badaniami. Analiza dowodzi, że znaczna część błędnych zapisów jest spowodowana dążeniem do oddania brzmienia języka rosyjskiego, część wynika zaś z wpływów języka polskiego oraz nieznajomości języka rosyjskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.00149
PDF

Bibliografia

Buck C., Heafield K., Ooyen van B. 2014: N-gram Counts and Language Models from the Common Crawl, [w:] N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, H. Loftsson, B. Maegaard, J. Mariani, A. Moreno, J. Odijk, S. Piperidis, Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, Reykjavik, Iceland, May 26–31, 2014, European Language Resources Association, Reykjavik, s. 3579–3584.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2010: Nieautomatyczne drogi dochodzenia do reproduktów wielowyrazowych, [w:] W. Chlebda (red.), Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 15–35.
Zobacz w Google Scholar

Dąbkowski G. 2018: Rusycyzmy w świadomości polskich internautów, [w:] B. Pędzich, M. Wanot-Miśtura, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, Elipsa, Warszawa, s. 103–112.
Zobacz w Google Scholar

Dulewiczowa I. 1981: Transkrypcja i transliteracja wyrazów rosyjskich, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dulewiczowa I. 1993: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy „Omnitech Press”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dzienisiewicz D. 2019: O (nie)przestrzeganiu zasad transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego (na przykładzie felietonistyki Stanisława Michalkiewicza), „Slavia Orientalis” LXVIII, s. 167−187.
Zobacz w Google Scholar

Dzienisiewicz D. 2023: Transkrypcja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w relacjach z zesłania publikowanych na łamach czasopisma „Zesłaniec”, „Studia Rossica Posnaniensia” XLVII, nr 2 (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Dzienisiewicz D., Dzienisiewicz M. 2020: Praktyka transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w świetle reguł Wydawnictwa Naukowego PWN (na podstawie eksperymentu badawczego), „Studia Rossica Gedanensia” VII, s. 59–70.
Zobacz w Google Scholar

Fedoruškov Û. 2018: Kieszonkowy słownik piłki nożnej: rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaskólski A., Głuszkowski M. 2017: Stereotyp (od)tworzony. Język rosyjski, Rosjanie i Rosja w „Świecie według Kiepskich”, [w:] K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak (red.), Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 73–86.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. (red.) 1957: Pisownia polska. Przepisy − słowniczek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lachur C. 2004: Zarys językoznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Lednicki W. (red.) 1934: Projekt transkrypcji z języka rosyjskiego na język polski, Skład Główny: Gebethner i Wolff, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski M. 2017: …z polska – po rosyjsku, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny, „Studia Rossica Posnaniensia” XLII, s. 259–272.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka I. (red.) 2007: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, t. 2: Fonetyka/fonologia, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Słownik ortograficzny: Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Szczerbowski T. 2018: Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

WSO PWN: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content