Uchodźca i inne nazwy osób opuszczających swój kraj
PDF

Słowa kluczowe

uchodźca
rzeczowniki osobowe
leksykologia
mapa mentalna

Jak cytować

Przybylska, R. (2021). Uchodźca i inne nazwy osób opuszczających swój kraj. Język Polski, (3), 47–60. https://doi.org/10.31286/JP.101.3.4

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony analizie semantyczno-pragmatycznej słowa uchodźca, wybranego na słowo roku 2015, i omówieniu innych, bliskoznacznych nazw osób opuszczających swój kraj. Autorka przytacza dane leksykograficzne, głównie ze Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego i Wielkiego słownika języka polskiego PAN, oraz informacje o frekwencji i typowych kontekstach omawianych słów wydobyte z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Ukazuje wzajemne powiązania między leksemami w tym polu semantycznym oraz miejsce tych słów na mentalnej mapie Polaków.

https://doi.org/10.31286/JP.101.3.4
PDF

Bibliografia

Grzegorczykowa R. 2008: Od wspólnoty do obcości. Rozwój znaczeniowy polskiego przymiotnika obcy na tle słowiańskim, „Etnolingwistyka”, z. 20, s. 39–50.

Czarnowski R.J. 2012: Lwów. Sacrum et profanum, Galaktyka, Łódź.

DeSanctis M. 2016: 100 miejsc we Francji, które każda kobieta powinna odwiedzić, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

ISNP: Internetowy słownik nazwisk w Polsce: nazwiska.ijp.pan.pl (dostęp: 1 września 2020).

Janowska A. 1999: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kapuściński R. 1996: Lapidarium II, Czytelnik, Warszawa.

Krupianka A. 1979: Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań–Toruń.

Kwiecień M., Łaziński M. (red.) 2019: Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Drukarnia Zakładu Ossolińskich, Lwów 1854–1860.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: nkjp.pl).

Płociński M. 2016: Wakacje z celebrytą, „Rzeczpospolita. Plus Minus” nr 294, s. 17–18.

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.

SWil: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861 (Słownik wileński).

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://www.wsjp.pl/).

Skip to content