Wybrane regionalizmy krakowskie w mowie mieszkańców Zawiercia
PDF

Słowa kluczowe

kwestionariusz do badania regionalizmów
Małopolska
pole semantyczne
regionalizm leksykalny
Zawiercie

Jak cytować

Wojciechowska, A. (2012). Wybrane regionalizmy krakowskie w mowie mieszkańców Zawiercia. Język Polski, 92(2), 132–141. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.6

Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie leksykalnych związków Zawiercia z Krakowem. Listę kilkudziesięciu regionalizmów krakowskich utworzono, korzystając z następujących źródeł: artykułów (m.in. K. Nitscha, J. Kowalikowej), słowników (m.in.: Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny) oraz strony internetowej A. Czesaka. Wyrazy regionalne z terenu Zawiercia, które wykorzystano do badań porównawczych, zostały zarejestrowane na przełomie 2006/2007 roku. Zgromadzono je za pomocą kwestionariusza, opracowanego pod kierunkiem Bogusława Dunaja. W artykule zamieszczono wykaz wybranych regionalizmów krakowskich wraz z informacją na temat ich występowania bądź niewystępowania w mowie mieszkańców Zawiercia. Okazało się, że w języku zawiercian i krakowian funkcjonuje niewiele wspólnych form regionalnych.

https://doi.org/10.31286/JP.92.2.6
PDF

Bibliografia

Abramski J. 1994: Zawiercie. Studium monograficzne, Miejski Ośrodek Kultury, Zawiercie.
Zobacz w Google Scholar

Abramski J. 2002: Encyklopedia Zawiercia, Zawiercie.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B., Mycawka M. 2004: Kto przynosi prezenty pod choinkę, czyli o współczesnych regionalizmach leksykalnych, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XLIX, s. 141–147.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B., Mycawka M., 2006: Regionalizmy leksykalne w badaniach polszczyzny miejskiej, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 64–76.
Zobacz w Google Scholar

Grabania M. 1969: Zawiercie. Zarys rozwoju powiatu i miasta, Śląsk, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 2001: Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 201–221.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński Z. (red.) 2003: Monografia Zawiercia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Zawiercie.
Zobacz w Google Scholar

Karłowicz J. 1900–1911: Słownik gwar polskich, t. I–VI, Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa J. 1981: Niektóre regionalizmy leksykalne w mowie młodzieży szkolnej Krakowa, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 1, red. B. Dunaj, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze 70, Warszawa–Kraków, s. 69–87.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa J. 1984: Regionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Krakowa, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 2, red. B. Dunaj, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze 79, Warszawa–Kraków, s. 123–145.
Zobacz w Google Scholar

Mulek J. 1990: Zróżnicowanie regionalne polszczyzny a mowa mieszkańców Wrocławia (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej), [w:] Polszczyzna mówiona Wrocławia, cz. 1, red. F. Nieckula, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 85–112.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1914: Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa, Warszawy, Język Polski II, s. 261–271.
Zobacz w Google Scholar

Przęczek S. 2006: Miejsce regionalizmów leksykalnych w polszczyźnie ogólnej mieszkańców Myślenic, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, red. M. Święcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 204–232.
Zobacz w Google Scholar

SłP: Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

http://artur.czesak.webpark.pl/Stronica/Regionalizmy.html
Zobacz w Google Scholar

http://poradnia.pwn.pl
Zobacz w Google Scholar

Skip to content