Leksem cnota i leksemy pokrewne w języku polskim w ciągu wieków
PDF

Słowa kluczowe

słownictwo aksjologiczne
język wartości
ewolucja znaczeń
rozwój semantyczny
językoznawstwo diachroniczne

Jak cytować

Raszewska-Żurek, B. (2012). Leksem cnota i leksemy pokrewne w języku polskim w ciągu wieków. Język Polski, 92(2), 113–125. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.4

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest językowemu obrazowi cnoty w polszczyźnie od jej początków aż po współczesność. Analizie poddano definicje leksykograficzne leksemu cnota oraz powiązanych z nim przymiotników (cny, cnotliwy) i rzeczowników (cność, cnotka) z historycznych i współczesnych słowników języka polskiego, a także zawarte w nich dane tekstowe, określenia cnoty i towarzyszące jej nazwy innych wartości. Pozwoliło to na rekonstrukcję językowego obrazu cnoty w języku polskim oraz na ukazanie zmian, jakie w nim zaszły na przestrzeni sześciu wieków pod wpływem rozwoju kultury. W dawnym obrazie cnoty zaznacza się jej związek z religijną i społeczną sferą życia człowieka oraz wysokie usytuowanie w ówczesnej hierarchii wartości. W XVII i XVIII w. nastąpiło odsunięcie cnoty od religijnej sfery życia, jednak z zachowaniem wysokiego wartościowania opartego na płynącej z niej społecznej korzyści. Od tego czasu widać stopniowe wysuwanie się na pierwszy plan jednego ze znaczeń – 'czystość seksualna’, z jednoczesnym wycofywaniem się innych, bardziej ogólnych znaczeń, takich jak 'zaleta etyczna’, 'zacność, prawość, szlachetność’. Tym samym obraz cnoty uległ znacznemu ograniczeniu, dziś zawiera on jedynie część odnoszącą się do dziewictwa. Widoczne przez wieki w języku polskim wysokie usytuowanie cnoty w hierarchii wartości współcześnie zanika wraz z zawężeniem znaczenia leksemu cnota i zmianami kulturowymi.

https://doi.org/10.31286/JP.92.2.4
PDF

Bibliografia

Borowiecka E. 1993: Mądrość, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Lublin, s. 95–115.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

EK: Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor–Dobszewicz, kom. red. L. Bieńkowski i in., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1993: POKORA, PYCHA i pojęcia pokrewne, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 23–39.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 2000: O językowych wykładnikach pojęcia wstyd i różnych koncepcjach opisu, [w:] Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Język a Kultura 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 59–77.
Zobacz w Google Scholar

Karpluk M. 2001: Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Katechizm Kościoła Katolickiego 2002: wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Léon-Dufour X. 1993: Słownik Nowego Testamentu, przeł. K. Romaniuk, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Léon-Dufour X. (red.) 1985: Słownik teologii biblijnej, przeł. K. Romaniuk, Pallottinum, Poznań–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska M. 1985: Normy moralne. Próba systematyzacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. 2003: Dzieje sztuki. Leksemy i pojęcia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. 2011: Żywoty ludzi poczciwych skarbu cnoty strzegących. Cześć i cnota, [w:] Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, s. 149–174.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992: Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rahner K., Vorgrimler H. 1996: Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Pax, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Raszewska-Żurek B.: Z historii wyrazów mierność, mierny i miernota (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski M. 1991: Deminutivum jako znak ironii, [w:] Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Język a Kultura 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 41–50.
Zobacz w Google Scholar

Ślipko T. 1984: Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W. 1978: Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, wyd. 8, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content