Nominacja osobowa wskazująca płeć męską w leksyce XVI-wiecznej (na przykładzie rzeczowników mężczyzna i mąż)
PDF

Słowa kluczowe

nominacja osobowa
rzeczowniki wskazujące płeć męską
zmienność zakresów znaczeniowych wyrażeń

Jak cytować

Luto-Kamińska, A. (2013). Nominacja osobowa wskazująca płeć męską w leksyce XVI-wiecznej (na przykładzie rzeczowników mężczyzna i mąż). Język Polski, 93(5), 387–404. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.12

Abstrakt

W artykule zaprezentowano opis pola znaczeniowego rzeczowników mąż i mężczyzna w XVI-wiecznej polszczyźnie. Na podstawie bogatego materiału tekstowego autorka przedstawia, jak oba wyrazy funkcjonowały w ówczesnym języku, a następnie zestawia swoje wnioski ze stanem współczesnym, co pozwala dostrzec istotne zmiany w ich znaczeniu, zakresach użyć, nacechowaniu, uwarunkowaniach składniowych, produktywności, paradygmacie. Dopełnieniu analizy służy przegląd derywatów utworzonych od obu apelatywów.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.12
PDF

Bibliografia

Buttler D. 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górski K. i in. 1955: Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. 2007: Słowotwórstwo gniazdowe na usługach lingwistyki diachronicznej, [w:] Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 52: Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej, cz. 2, red. S. Gala, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 59–72.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska E. 1970: Metoda wzajemnych uwarunkowań (na przykładzie odczytania fragmentu z Legendy o św. Aleksym), Język Polski L, s. 326–333.
Zobacz w Google Scholar

Peisert M. 1994: „On” i „ona” we współczesnej polszczyźnie potocznej, [w:] Język a Kultura, t. 9: Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, K. Handke, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 97–108.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. 1975: „Mężczyzna” i jego synonimy w historii i dialektach języka polskiego, Prace Filologiczne XXV, s. 353–360.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski J. 1971: Słownictwo (teoria wyrazu), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1984: Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wanicowa Z. 2012: Staropolskie zamyślenia. Czy właściwie rozpoznajemy formy gramatyczne w tekstach źródłowych?, Język Polski XCII, s. 92–101.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content