Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

kultura języka
płynna nowoczesność

Jak cytować

Zbróg, P. (2013). Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego. Język Polski, 93(5), 344–352. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.7

Abstrakt

Kultura języka w coraz szerszym wymiarze nabiera cech kultury w płynnej nowoczesności. W poszukiwaniu najlepszych środków w komunikacji, zwłaszcza publicznej, mieszane są rejestry oficjalne z nieoficjalnymi, staranne z potocznymi. Następuje silna kolokwializacja i wulgaryzacja wypowiedzi, pojawiają się liczne formy, które nie stoją w zgodzie z normą skodyfikowaną, powszechne są anglicyzmy, swobodnie włączane na równi z jednostkami rodzimymi. Wielu użytkowników nadal jednak uważa, że należy przestrzegać poprawności językowej i być wrażliwym na piękno języka.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.7
PDF

Bibliografia

Baumann Z. 2011: Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P. 2005: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 2011: Językoznawca w internecie (online: http://wyborcza.pl/szkola20/1,118076,10371015, Jezykoznawca_w_internecie.html, dostęp: 13 lutego 2013).
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1953: O normatywny charakter nauczania gramatyki, Głos Nauczycielski, nr 51.
Zobacz w Google Scholar

Hartman J. 2009: Sieć to ostra jazda (online: http://wyborcza.pl/2029020,76842,6935535.html, dostęp: 15 lutego 2013).
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1969: Dydaktyka nauki o języku ojczystym, [w:] id., Ze studiów nad językiem i stylem, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 2011: Jeszcze o modzie na zdrobnienia, Język Polski XCI, s. 218–219.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2006: Hasło: Kultura języka, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1597–1598.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2012: Szaleństwo zdrobnień trwa, Język Polski XCII, s. 402–403.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1996: Gramatyka na 10 głosów, Polonistyka, nr 6, s. 238–239.
Zobacz w Google Scholar

Szober S. 1923: Zasady nauczania języka polskiego w zakresie szkoły powszechnej i gimnazjum niższego, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2005: Wojna o kształcenie językowe, MAC Edukacja, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2011: Norma językowa a skodyfikowana norma językowa — propozycja obiektywizacji opisu, Język Polski XCI, s. 109–116.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski J. 2012: Chamstwo hula w Internecie (online: http://wyborcza.pl/1,76842,6910142,Chamstwo_hula_w_internecie.html, dostęp: 10 lutego 2013).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content