Wkład Instytutu Języka Polskiego PAN w dorobek polskiej lingwistyki
PDF

Słowa kluczowe

Instytut Języka Polskiego PAN
historia językoznawstwa polskiego
gramatyka
leksykologia
historia języka polskiego

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2013). Wkład Instytutu Języka Polskiego PAN w dorobek polskiej lingwistyki. Język Polski, 93(4), 243–260. https://doi.org/10.31286/JP.93.4.1

Abstrakt

W artykule, przygotowanym z okazji 40 rocznicy utworzenia Instytutu Języka Polskiego PAN, przedstawiono najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu: słowniki, prace edytorskie, monografie naukowe z zakresu językoznawstwa polskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.93.4.1
PDF

Bibliografia

Adamiec D. 2007: Frazeologia religijna okresu baroku (na tle tendencji kulturowych epoki), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Basara A., Basara J. 1992: Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Basara J., Siatkowski J. (red.) 2003: Ogólnosłowiański atlas językowy. Seria leksykalno-słowotwórcza, t. 8: Zawody i życie społeczne, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Belcarzowa E. 1981–2001: Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981; cz. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983; cz. 3, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 1997; cz. 4, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Belcarzowa E. 1989: Niektóre osobliwości leksykalne Biblii tzw. Leopolity, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Belcarzowa E. 2006: Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bijak U. 2001: Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1985: Cechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1988: Gramatyka generatywno-transformacyjna (TG) a uogólniona gramatyka struktur frazowych (GPSG). Próba porównania i oceny obu teorii z punktu widzenia ich przydatności do opisu wybranych faktów składniowych polszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1993: Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1995–1998: Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego, t. 1–2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 2005: Składniowy model polszczyzny, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bukowcowa Z., Kucała M. 1979–2003: Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, cz. 1: Gramatyka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1979; cz. 2: Kontakty językowe; cz. 3: Historia języka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981; cz. 4: 1979–1993, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cechosz-Felczyk I. 2001: Polska gwara Oleszkowiec na Podolu. Fleksja imienna i werbalna, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cechosz-Felczyk I. 2004: Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chachulska B. 2002: Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1990: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1991: Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. (red.) 2002: Mały słownik odmiany nazw własnych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Malec M., Rymut K. (red.) 1995–2002: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1–7, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Skowronek K. (red.) 2007–2011: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią, t. 1–3, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. 1995: Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. 2004: Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. 2010: Instytut Języka Polskiego PAN i jego dyrektorzy, [w:] Język polski — wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Lexis, Kraków, s. 61–66.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B., Bijak U., Cieślikowa A. 2011: Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców, Wydawnictwo RYTM, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deptuchowa E. 1985: Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Deptuchowa E. 2008: Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis–Iosue), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dukiewicz L. 1978: Intonacja wypowiedzi polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dukiewicz L., Sawicka I. 1995: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2001: Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2003: Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Eder M., Twardzik W. 2007: Indeksy do Słownika staropolskiego, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Frodyma M. 2011: Indeksy do „Opisu źródeł Słownika staropolskiego”, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Galasiński D. 1992: Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Górski R. 2008: Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabka B. 2002: Nagłos wokaliczny w gwarach polskich, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochola-Szczepanek H. 2002: Rzeczowniki złożone w gwarach polskich, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochola-Szczepanek H. 2012: Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1975: Środek czynności w strukturze zdania. Narzędzie, substancja, materiał, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1980: Pojęcie celu. Studia semantyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1986: Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2010: „Składnia wyrażeń polipredykatywnych” — z perspektywy trzydziestu lat, [w:] Język polski — wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Lexis, Kraków, s. 74–81.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W. (red.) 2013: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII w., http://sxvii.pl (dostęp: 18 maja 2013).
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.) 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa; wyd. 2 zmienione 1998; wyd. 3 Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiak R. 1983: Semantyka i składnia czasowników percepcji zmysłowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Herniczek-Morozowa W. 1975–1976: Terminologia polskiego pasterstwa górskiego, cz. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Holly K. 1993: Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 1987: Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska A. 1982: Struktura składniowa listu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 2011: Polska leksykografia gwarowa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Keller F., Twardzik W. 1998–2004: Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, Weiher, Freiburg i Br., t. 1, 1998; t. 2, 2000; t. 3: Indeks pełny wyrazów i form. Indeks frekwencyjny. Indeks a tergo, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik K. 1977: Budowa morfologiczna przymiotników polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik K. 1997: Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A. 1975–1978: Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik, t. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A. 1991: Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Agencja Fis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A., Strzyżewska-Zaremba A. 1971–1992: Atlas gwar mazowieckich, t. 1–10, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Tyrpa A. 1987: Frazeologia somatyczna w gwarach polskich: związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [wyd. 2 zob. Tyrpa 2005].
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 1978: Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. (red.) 1994–2012: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, t. 1–5, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kucharzyk R. 2002: System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kucharzyk R. 2010: Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., Lewicki A., Sambor J., Szafran K., Woronczak J. 1990: Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kyas W., Żurowska-Górecka W. (opr.) 1977–1980: Mamotrekty staropolskie, cz. 1: Prologus-Tobiae, 1977; cz. 2: Tobias-Prophetia Isaiae, 1978; cz. 3: Prophetia Isaiae — Apocalypsis, 1980, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1975: Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 2012: Fleksja języka polskiego po sześćdziesięciu latach, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN, red. M. Grochowski, Bel Studio, Warszawa, s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Lubaszewski W. 1982: Struktura morfemowa polskiego czasownika (Próba opisu generatywnego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 1992: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 1994: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973–1991, Polonica XVI, s. 252–267.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. (red.) 1988–1993: Wokół słownika współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988–1989; t. 3, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. (red.) 2001–2013: Słownik polskich leksemów potocznych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków; t. 2–6, Lexis, Kraków; t. 7 w druku.
Zobacz w Google Scholar

Magda-Czekaj M. 2011: Wybrane typy słowotwórcze nazwisk okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majdak M. 2011: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, Kraków 1996–, [w:] Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, leksykografia.uw.edu.pl (dostęp: 18 maja 2013).
Zobacz w Google Scholar

Majewska M. 2011: Dygitalizacja graficzna, tekstowa i bazodanowa Słownika wileńskiego, Poradnik Językowy, z. 10, s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Majewska M. 2012: Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego, http://eswil.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 18 maja 2013).
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 1982: Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 1994: Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 2001: Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Okoniowa J. 1987: Polskie przyimki gwarowe. Znaczenie przestrzenne i czasowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Okoniowa J. 1994: Przeciwstawienia kierunkowe w języku polskim, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1975: Składnia rozmowy telefonicznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1984: Historia polskiej składni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1992: Die Code der polnischen Lyrik der achtziger Jahre, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1998: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. 1976: Wstęp, [w:] Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. Zeszyt próbny, red. K. Polański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 1980–1992: Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1–4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980–1990; t. 5, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Przybytek R., Rymut K. 1992: Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przybytek R., Rymut K. 2001: Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reczkowa B. 1982: Wyrazy pochodzenia francuskiego w gwarach polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1975: Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne w języku polskim na tle słowiańskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. 1980: Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J., Woźniak K. 2004: Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J., Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E. 2002: Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1: Stan i status. Cechy charakterystyczne. Polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu. Teksty, Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J., Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E. 2007: Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 2: Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu. Teksty, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J., Kowalska D. (red.) 2010: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 4, Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. 1980: Nazwy miast Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. 1992–1994: Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 1–10, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. 1995: Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (red.) 1983: Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1971 do roku 1980 włącznie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (red.) 1996–2007: Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. 1–7, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K., Hoffmann J. (red.) 2006–2010: Lexikon der Familiennamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet, Bd. 1–2, Instytut Języka Polskiego PAN, Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, Pandit, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (red.) 1998: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SGOWM 1987–2006: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1–5, red. Z. Stamirowska (t. 1–3), H. Perzowa (t. 1–5), D. Kołodziejczykowa (t. 4–5), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987–1991 (t. 1–2,), Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1993–2006 (t. 3–5).
Zobacz w Google Scholar

SGP 1977–2013: Słownik gwar polskich, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, J. Okoniowa, B. Grabka, t. 1–8 (z. 3), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977–1992; Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2002–2013.
Zobacz w Google Scholar

Siatkowski J. 2012: Osiągnięcia Polski w zakresie badań nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN, red. M. Grochowski, Bel Studio, Warszawa, s. 83–90.
Zobacz w Google Scholar

Siatkowski J., Waniakowa J. (red.) 2009: Ogólnosłowiański atlas językowy. Seria leksykalno-słowotwórcza, t. 9: Człowiek, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków (DVD).
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2002: Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2006: Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., Duska J., Kajtoch K. 2012: Ukończony został Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Język Polski XCII, s. 241–248.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 1993: Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 2001: Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 2006: Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945–2005), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SŁŚ 1953–2012: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 1–8 (z. 70), red. M. Plezia (t. 1–6), K. Weyssenhof-Brożkowa (t. 7–8 (z. 65)), M. Rzepiela (od z. 65), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław (z. 1–50); Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków (od z. 51).
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. 1976: Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. 2001: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. (red.) 1998–1999: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992, cz. 1: A–O, cz. 2: P–Ż, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. (red.) 2004–2006: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy 1993–2000, cz. 1: A–H; cz. 2: I–O; cz. 3: P–Ś; cz. 4: T–Ż, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. (red.) 2010–2013: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, cz. 1: A–D; cz. 2: E–J; cz. 3: K–M; cz. 4: N–R, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. (red.) 2013: SŁOWA, słowa... Czy je znasz?, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T., Tekiel D. 1977: Nowe słownictwo polskie. Przymiotniki i przysłówki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska K. 2010: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur czyli cierpienia leksykografa, [w:] Język polski — wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Lexis, Kraków, s. 161–167.
Zobacz w Google Scholar

Sowa F. 1990: System fonologiczny polskich gwar spiskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Supranowicz E. 1995: Nazwy ulic Krakowa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Symoni-Sułkowska J. 1987: Formacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Taszycki W. (red.) 1965–1984: Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1–7, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Tekiel D. (red.) 1988–1989: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972–1981, cz. 1: A–O; cz. 2: P–Ż, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. (red.) 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W. 1997: O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W. (red.) 2005: Opis źródeł Słownika staropolskiego, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W. (red.) 2006: Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków (DVD).
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2005: Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich, Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2011: Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1985: W stronę Instytutu Języka Polskiego PAN (Zakłady językoznawstwa PAN w latach 1953–1973), Polonica XI, s. 265–270.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. (red.) 1953–2002: Słownik staropolski, t. 1–11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953–1990; Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1991–2002.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 1998: Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2003: Polska naukowa terminologia astronomiczna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2004: Historia polskiego podstawowego słownictwa astronomicznego na tle słowiańskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXXIX, s. 157–178.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2012: Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzynek K. 1995: Składnia przymiotnika polskiego w ujęciu generatywno-transformacyjnym, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzynek K. 1998: Składnia wyrażeń frazeologicznych w modelu gramatyki generatywno-transformacyjnej, Polonica XVIII, s. 67–74.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2004: Przysłówki polisegmentalne w modelu składniowym polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik U. 2001: Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. 1992: Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. 2001: Kazania cieszyńskie z XVIII wieku ks. Henryka Brauna. Tekst i analiza języka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, Cieszyn.
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. (red.) 2009: Mały słownik gwar polskich, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H., Kowalik K., Orzechowska A., Rokicka T. 1993: Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WSJP 2013: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, http://wsjp.pl.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. 1980–2007: Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 1: Anatomia. Proste prymarne nazwy nie motywowane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980; t. 2: Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1994; t. 3: Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Lexis, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. (red.) 2003: Mały słownik zaginionej polszczyzny, opr. E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zborowski J. 2009: Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez zespół Instytutu Języka Polskiego pod kierunkiem Joanny Okoniowej, Muzeum Tatrzańskie, Instytut Języka Polskiego PAN, Zakopane–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2003: Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2000: Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2008: Słowo, słownik, rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Przybylska R. (red.) 2007: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Przybylska R. (red.) 2008: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content