Profesor Roman Laskowski (17 II 1936–21 VI 2014)
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2014). Profesor Roman Laskowski (17 II 1936–21 VI 2014). Język Polski, 94(5), 463–467. https://doi.org/10.31286/JP.94.5.7
https://doi.org/10.31286/JP.94.5.7
PDF

Bibliografia

Bobrowski I., Kowalik K. (red.) 2006: Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.) 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1965: System fonologiczny gwary wsi Moszna w powiecie krapkowickim, [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 15, Kraków, s. 191–210.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1966: Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1: Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1971: Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 2: Rzeczownik z formantem w funkcji przedmiotowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1975: Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1977: Od czego lepszy jest lepszy, Język Polski LVII, s. 323–334.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 2009: Język w zagrożeniu. Mowa polskich dzieci w Szwecji, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 2012: Fleksja języka polskiego po sześćdziesięciu latach, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN, red. M. Grochowski, Bel Studio, Warszawa, s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R., Reczek J. (oprac.) 1968: Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis nr XV 32 Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R., Twardzik W. 2005: Samogłoski nosowe w Rozmyślaniu przemyskim, Język Polski LXXXV, s. 171–184, 257–267, 366–377.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R., Wróbel H. 1964: Użycie paradygmatu w funkcji formantu słowotwórczego, Język Polski XL, s. 214–220.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski S. 2000: Drogami rozpaczy i nadziei. Przez step, dżunglę, sawannę i fiordy, Wydawnictwo Stefania Żelazny, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 2003: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. (red.) 1978: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content