Inwencja nazwotwórcza bydgoszczan (na materiale nazw pawilonu «Akwarium i Terrarium» w Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy)
PDF

Słowa kluczowe

nazwy własne
chrematonimia
tendencje w nazwotwórstwie

Jak cytować

Święcicka, M., & Peplińska-Narloch, M. (2014). Inwencja nazwotwórcza bydgoszczan (na materiale nazw pawilonu «Akwarium i Terrarium» w Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy). Język Polski, 94(5), 428–440. https://doi.org/10.31286/JP.94.5.4

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszego szkicu jest próba przeglądu i klasyfikacji nazw pawilonu „Akwarium i Terrarium”, nadesłanych przez bydgoszczan, w ramach „Konkursu na nazwę pawilonu na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy”, zorganizowanego w listopadzie 2012 roku przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Typologia została przeprowadzona przede wszystkim z uwzględnieniem kryterium semantyczne. Na jego podstawie poszczególne nazwy włączono do określonych grup o wspólnej lub podobnej motywacji. Nie bez znaczenia w klasyfikacji nazw jest też kryterium strukturalne.

https://doi.org/10.31286/JP.94.5.4
PDF

Bibliografia

Breza E. 1998: Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków, s. 343–361.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1999: Nazwy własne we współczesnym języku polskim, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A. 2008: Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grodziński E. 1973: Zarys ogólnej teorii imion własnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2005: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. 1990: Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl C. 2001: Chrematonimy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 447–452.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec L. 1989: Komizm w nagłówkach prasowych, Poradnik Językowy, z. 9–10, s. 649–653.
Zobacz w Google Scholar

NSJP: Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Z. 1994: Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930–1945, Pomorze, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. 1995: Nazwy łódzkich sklepów w 1994 roku, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. 2, red. D. Bieńkowska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 118–129.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 2012: Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zimny R. 1996: Niektóre cechy składni współczesnego sloganu reklamowego, Język Polski LXXVI, s. 147–154.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content