Konwencjonalność tekstów współczesnej piosenki estradowej. Analiza syntagmatyczno-stylistyczna
PDF

Słowa kluczowe

piosenka estradowa
związek syntagmatyczny
styl
konwencjonalność
niekonwencjonalność

Jak cytować

Gajda, P. (2014). Konwencjonalność tekstów współczesnej piosenki estradowej. Analiza syntagmatyczno-stylistyczna. Język Polski, 94(4), 330–342. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.5

Abstrakt

Autorka omawia zjawiska językowe świadczące o konwencjonalności współczesnej piosenki estradowej. Analizie poddaje również zjawiska będące przejawem dążenia do odświeżenia gatunku. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest charakterystyka stylu współczesnej piosenki estradowej oparta na badaniach płaszczyzny syntaktycznej. Uwaga autorki koncentruje się szczególnie na związkach składniowych konstytuowanych przez leksemy o najwyższej frekwencji oraz na produktywności syntaktycznej leksemów tworzących struktury dwuskładnikowe.

https://doi.org/10.31286/JP.94.4.5
PDF

Bibliografia

Barańczak A. 1983: Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. i in. 1995: Dialekty i gwary polskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 1992: Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2005: Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Müldner-Nieckowski P. 2003: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2010: Produktywność składniowa leksemów w poetyckich konstrukcjach nominalnych doby romantyzmu (ujęcie metodologiczne i opisowe), [w:] Polonistyka bez granic, red. R. Nycz i in., t. 2: Glottodydaktyka polonistyczna, współczesny język polski, językowy obraz świata, Universitas, Kraków, s. 179–188.
Zobacz w Google Scholar

Trier J. 1934: Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung, Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, t. 10, Teubner, Berlin–Leipzig, s. 428–449.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S., Kucała M. (red.) 1999: Encyklopedia języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

WSF PWN 2005: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WSO PWN 2006: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content