Zmiany w funkcjonowaniu i częstości występowania wykrzykników (interiekcji) w rozważaniach drogi krzyżowej w ciągu ostatniego stulecia
PDF

Słowa kluczowe

interiekcja
funkcja ekspresywna
język religijny
droga krzyżowa

Jak cytować

Sieradzka-Mruk, A. (2014). Zmiany w funkcjonowaniu i częstości występowania wykrzykników (interiekcji) w rozważaniach drogi krzyżowej w ciągu ostatniego stulecia. Język Polski, 94(1), 37–50. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.4

Abstrakt

W artykule przeprowadzono porównanie dawnych i współczesnych rozważań drogi krzyżowej pod względem funkcji i częstości występowania w nich wykrzykników. Analizie poddano 100 polskich tekstów opublikowanych w pierwszej połowie XX wieku i 100 współczesnych tekstów (wydanych po soborze watykańskim II). Okazuje się, że liczba interiekcji we współczesnych tekstach radykalnie się zmniejszyła. Obecnie występują tylko w specjalnych kontekstach w utrwalonych formułach i w stylizacji, bardzo często w użyciu ironicznym. Artykuł porusza także problem rozróżnienia wykrzykników i innych części mowy, a także interiekcji emotywnych i imperatywnych.

https://doi.org/10.31286/JP.94.1.4
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2012: Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bühler K. 1934/2004: Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, przeł. J. Koźbiał, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1986: Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1988: Wprowadzenie do analizy syntaktycznej wykrzykników, Polonica XIII, s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1992: Status semantyczny wykrzykników właściwych, Prace Filologiczne XXXVII, s. 155–163.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1991: Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, Język a Kultura, t. 4, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R. 1960: Poetyka w świetle językoznawstwa, Pamiętnik Literacki LI, s. 431–473.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1935: Zasady interpunkcji. Prawidła, przykłady, wyjaśnienia, uzasadnienia, Książnica — Atlas, Lwów–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1971: Studia nad częściami mowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1976: Podstawy polskiej składni, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska A. 1982: Struktura składniowa listu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć J.J. 1994: Droga krzyżowa. Duchowość nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów polskich, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów.
Zobacz w Google Scholar

Kozaryn D. 2001: Kształt stylistyczny „Rozmyślań dominikańskich” na tle innych pasji staropolskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Krasnowolski A. 1898: Składnia języka polskiego (mniejsza), Księgarnia Wendego i S-ki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1984: Podstawowe pojęcia morfologii, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R. Grzegorczykowa i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 1995: Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Orwińska-Ruziczka 1992: Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowackiego i polskiego, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 1990: Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 1993: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., Hrycyna W. 1996: O semantyce polskich i angielskich wykrzykników właściwych wyrażających emocje, [w:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Universitas, Kraków, s. 199–208.
Zobacz w Google Scholar

Siwek G. 1992: Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Homo Dei, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smereka W. 1968: Studium pasyjne. Rys historyczny i teksty drogi krzyżowej, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1969: Dociekania semantyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1992: The semantics of interjection, Journal of Pragmatics XVIII, s. 159–192.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1996: Między modlitwą a przekleństwem. O Jezu i podobne wyrażenia na tle porównawczym, Etnolingwistyka 8, s. 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Wyderka B. 1993: Formy dialogizmów w XVII-wiecznym piśmiennictwie retorycznym, Zeszyty Naukowe: Językoznawstwo, z. 14, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Opole, s. 103–110.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content