O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej
PDF

Słowa kluczowe

mediolingwistyka
media
lingwistyka kulturowa
kognitywizm
krytyczna analiza dyskursu
konceptualizacje

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej. Język Polski, 94(1), 29–36. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.3

Abstrakt

Tekst przedstawia założenia teoretyczne nowej subdyscypliny językoznawczej, nazwanej mediolingwistyką, która zajmowałaby się badaniem wszelkich zdarzeń językowych motywowanych medialnie, tzn. konstrukcji werbalnych (mówionych, pisanych lub form hybrydycznych) istniejących w poszczególnych mediach, zwłaszcza audiowizualnych. Mediolingwistyka łączy paradygmaty medioznawstwa i poststrukturalnego językoznawstwa, otwartego na relacje zewnętrzne, pozasystemowe. Głównymi filarami teoretycznymi dla mediolingwistyki (prócz wiedzy o mediach i współczesnej kulturze) byłyby: kognitywizm (media bowiem w ujęciu tym traktuje się jako «maszyny tekstotwórcze», ważny element konceptualizacji rzeczywistości), krytyczna analiza dyskursu oraz socjolingwistyka połączona z pragmalingwistyką. Istotą mediolingwistyki są także interdyscyplinarność i polimetodologizm.

https://doi.org/10.31286/JP.94.1.3
PDF

Bibliografia

Bohuszewicz P. 2010: Po czy w ramach poststrukturalizmu? „Zwroty” badawcze wobec przełomów paradygmatycznych w najnowszym literaturoznawstwie polskim, [w:] „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.) 2000: Język w mediach masowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dijk T.A. van 2003: Dyskurs polityczny i ideologia, Etnolingwistyka, t. 15, s. 7–28.
Zobacz w Google Scholar

Fish S. 2002: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, przeł. K. Abriszewski, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 2010: Nowe media w perspektywie lingwistycznej, [w:] Styl — dyskurs — media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 2001: Środowiskowe i zawodowe odmiany języka. Socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. S. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P., Tokarski R. 2007: Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w:] Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2012: Mediolingwistyka. Założenia koncepcji, [w:] Nowe media: edukacja — polityka — ekonomia — kultura, red. A. Ogonowska, Zeszyt Naukowy 26, Socjologia, nr 6, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wilk E. 2007: Dyskurs kultury — dyskurs języka. O ważnej tendencji badań kulturoznawczych, Kultura Współczesna, nr 1 (51), s. 56–67.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 2004: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (odmiana medialna), [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content