Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających — próba analizy leksykograficznej
PDF

Słowa kluczowe

polski język migowy
słowniki polskiego języka migowego
makrostruktura
mikrostruktura
słowniki dwujęzyczne

Jak cytować

Ruta, K., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2014). Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających — próba analizy leksykograficznej. Język Polski, 94(1), 15–28. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.2

Abstrakt

Prezentowany tekst opisuje makro- i mikrostrukturę «Słownika mimicznego dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających» wydanego w Warszawie w 1879 roku. Analizie poddane zostały takie elementy mikrostruktury, jak: wyraz hasłowy, informacja gramatyczna, typy stosowanych kwalifikatorów, a także definicje. Przedstawione problemy pokazują niejednoznaczność rozstrzygnięć przyjętych przez autorów słownika, czego powodem była niski poziom świadomości leksykograficznej jego twórców. Typy definicji pozwalają zaklasyfikować «Słownik mimiczny» do grupy słowników dwujęzycznych, co potwierdza też analiza makrostruktury. Pokazuje ona ponadto stan świadomości na temat osób głuchych i ich języka, który właściwy jest autorom słownika. Charakter słownika wiąże się także z funkcjami, które w zamierzeniu autorów słownik miał pełnić: edukacyjną i religijną.

https://doi.org/10.31286/JP.94.1.2
PDF

Bibliografia

Bańko M. (red.) 2000: Inny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1970: Elementy leksykologii i semiotyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fabisiak S. 2010a: Imitacyjność w polskim języku migowym, Poradnik Językowy, z. 6, s. 62–79.
Zobacz w Google Scholar

Fabisiak S. 2010b: Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym polskiego języka migowego, LingVaria, nr 1 (9), s. 183–192.
Zobacz w Google Scholar

Hendzel J.K. 1995: Słownik polskiego języka miganego, Offer, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Linde S.B. 1807–1814: Słownik języka polskiego, t. 1–6, drukarnia XX. Pijarów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński J. 1564: Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum, Jan Daubman, Królewiec.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski P., Łozińska S. 2011: Iconity in Polish Sign Language, [w:] Vision and Cognition in Language, Literature and Culture, red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, s. 237–257.
Zobacz w Google Scholar

Świderski T. 2012: Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, Polski Związek Głuchych, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Trotz M.A. 1764: Nowy dykcjonarz to jest Mownik polsko-francusko-niemiecki, nakładem Iana F. Gladycza, Lipsk.
Zobacz w Google Scholar

Zdanowicz A. i in. 1861: Słownik języka polskiego, t. 1–2, wyd. M. Orgelbrand, Wilno.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2005: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content