Typy pseudoanglicyzmów (na przykładzie języka młodego pokolenia Polaków)
PDF

Słowa kluczowe

pseudoanglicyzm
zapożyczenie kontynentalne
fałszywy anglicyzm

Jak cytować

Witalisz, A. (2014). Typy pseudoanglicyzmów (na przykładzie języka młodego pokolenia Polaków). Język Polski, 94(1), 1–14. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.1

Abstrakt

Artykuł ma na celu omówienie typów i cech formacji zwanych w literaturze przedmiotu pseudoanglicyzmami na podstawie teorii stworzonej przez badaczy wpływu języka angielskiego na inne języki europejskie, w których pseudoanglicyzmy są zjawiskiem powszechnym i zostały dość dobrze zbadane. W dotychczasowych badaniach pseudoanglicyzmów w języku polskim wyróżniano tylko jeden ich typ, tj. pseudoanglicyzmy powstałe w wyniku elipsy. Materiał językowy wyekscerpowany z polszczyzny, którą posługuje się młode pokolenie Polaków, pozwala na egzemplifikację także innych typów pseudoanglicyzmów.

https://doi.org/10.31286/JP.94.1.1
PDF

Bibliografia

Alexieva N. 2008: How and why are anglicisms often lexically different from their English etymons?, [w:] Anglicisms in Europe: linguistic diversity in a global context, red. R. Fischer, H. Pułaczewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 42–51.
Zobacz w Google Scholar

Betz W. 1949: Deutsch und Lateinisch. Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel, Bouvier, Bonn.
Zobacz w Google Scholar

Buck T. 1974: Selfmade English — semantic peculiarities of English loan-material in contemporary German, Forum for Modern Language Studies 10, s. 130–146.
Zobacz w Google Scholar

Carstensen B. 1980a: German morphological adaptation of English lexical material, [w:] Understanding bilingualism, Forum Linguisticum 27, red. W. Hüllen, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, s. 13–24.
Zobacz w Google Scholar

Carstensen B. 1980b: Semantische Scheinentlehnungen des Deutschen aus dem Englischen, [w:] Studien zum Einfluss der englischen Sprache auf das Deutsche, Tübinger Beiträge zur Linguistik 132, red. W. Viereck, Narr, Tübingen, s. 77–100.
Zobacz w Google Scholar

Carstensen B. 1981: Lexikalische Scheinentlehnungen des Deutschen aus dem Englischen, [w:] Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft. red. W. Kühlwein i in., Fink, München, s. 175–182.
Zobacz w Google Scholar

Carstensen B. 1986: Euro-English, [w:] Linguistics across historical and geographical boundaries. In honour of Jacek Fisiak on the occasion of his 50th birthday, t. 2, red. D. Kastovsky, A. Szwedek, Mouton de Gruyter, Berlin, s. 827–835.
Zobacz w Google Scholar

Cypionka M. 1994: Französische ‘Pseudoanglizismen’: Lehnformationen zwischen Entlehnung, Wortbildung, Form- und Bedeutungswandel, Narr, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S., Sękowska E. 1990: Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba definicji i klasyfikacji), [w:] Język polski w świecie, red. W. Miodunka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, s. 217–233.
Zobacz w Google Scholar

Duckworth D. 1977: Zur terminologischen und systematischen Grundlage der Forschung auf dem Gebiet der englisch-deutschen Interferenz: Kritische Übersicht und neuer Vorschlag, [w:] Sprachliche Interferenz: Festschrift für Werner Betz zum 65. Geburtstag, red. H. Kolb, H. Lauffer, Niemeyer, Tübingen, s. 36–56.
Zobacz w Google Scholar

Dunn J. 2008: Face control, electronic soap and the four-storey cottage with a jacuzzi: anglicisation, globalisation and the creation of linguistic difference, [w:] Anglicisms in Europe: linguistic diversity in a global context, red. R. Fischer, H. Pułaczewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 52–69.
Zobacz w Google Scholar

Filipović R. 1985: Pseudoanglicisms in European languages, [w:] Studia linguistica diachronica et synchronica. Werner Winter Sexagenerio Anno MCMLXXXIII, red. U. Pieper, G. Stickel, Mouton de Gruyter, Berlin, s. 249–255.
Zobacz w Google Scholar

Filipović R. 1990: Secondary anglicisms in a Dictionary of Anglicisms in Serbo-Croatian, [w:] The bell of freedom. Essays presented to Monica Partridge on the occasion of her 75th birthday, red. P. Herrity, Astra Press, Nottingham, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Filipović R. 1994: Some problems in compiling an etymological dictionary of anglicisms, [w:] On languages and language: the presidential addresses of the 1991 Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 78, red. W. Winter, Mouton de Gruyter, Berlin, s. 127–144.
Zobacz w Google Scholar

Filipović R. 2000: Historical-primary etymology vs. secondary etymology of anglicisms in European languages, [w:] History and perspectives of language study: papers in honor of Ranko Bugarski, red. O. Mišeska Tomić, M. Radovanović, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam, s. 205–216.
Zobacz w Google Scholar

Filipović R. (red.) 1982: The English element in European languages, t. 2: Reports and studies, Institute of Linguistics, Faculty of Philosophy, Zagreb.
Zobacz w Google Scholar

Fisiak J. 1962: Złożony kontakt językowy w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego, Język Polski XLII, s. 286–294.
Zobacz w Google Scholar

Fisiak J. 1986: The word-formation of English loanwords in Polish, [w:] English in contact with other languages. Studies in honour of Broder Carstensen on the occasion of his 60th Birthday, red. W. Viereck, W.D. Bald, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 253–263.
Zobacz w Google Scholar

Furiassi C. 2010: False anglicisms in Italian, Polimetrica, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Gerritsen J. 1982: English influence on Dutch, [w:] The English element in European languages, t. 2: Reports and studies, red. R. Filipović, Institute of Linguistics, Faculty of Philosophy, Zagreb, s. 154–179.
Zobacz w Google Scholar

Glahn R. 2002: Der Einfluß des Englischen auf gesprochene deutsche Gegenwartssprache: eine Analyse öffentlich gesprochener Sprache am Beispiel von „Fernsehdeutsch“, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Görlach M. (red.) 2001: A Dictionary of European anglicisms, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Grzega J. 2001: Zu den pseudo-englischen Fremdwörtern im Deutschen (und zum Einfluss des Englischen auf das Deutsche generell), [w:] Sprachwissenschaft ohne Fachchinesisch: 7 aktuelle Studien für alle Sprachinteressierten, red. J. Grzega, Shaker, Aachen, s. 57–70.
Zobacz w Google Scholar

Grzega J. 2003: Borrowing as a word-finding process in cognitive historical onomasiology, Onomasiology Online 4 (www. http://www1.ku-eichstaett.de, dostęp: 12 marca 2014), s. 22–42.
Zobacz w Google Scholar

Gusmani R. 1979: Entlehnung und Scheinentlehnung, Sprachwissenschaft 4, s. 361–369.
Zobacz w Google Scholar

Höfler M. 1990: Zur Problem der Scheinentlehnung, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 227, s. 96–107.
Zobacz w Google Scholar

Humbley J. 2002: French, [w:] English in Europe, red. M. Görlach, Oxford University Press, Oxford, s. 108–127.
Zobacz w Google Scholar

Jochym-Kuszlikowa L. 2005: Rzeczowniki na - i -ing we współczesnym języku rosyjskim i polskim, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 267–277.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 1995: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2002: Polish, [w:] English in Europe, red. M. Görlach, Oxford University Press, Oxford, s. 213–228.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2006: Angielsko-polskie kontakty językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2010: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Meyer H.G. 1974: Untersuchungen zum Einfluß des Englischen auf die deutsche Pressesprache, dargestellt an zwei deutschen Tageszeitungen, Muttersprache 84, s. 97–133.
Zobacz w Google Scholar

Onysko A. 2007: Anglicisms in German: borrowing, lexical productivity, and written codeswitching, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2005: Pseudoanglicyzmy czy neoanglicyzmy? O współczesnych zapożyczeniach z języka angielskiego, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 503–510.
Zobacz w Google Scholar

Plümer N. 2000: Anglizismus — Purismus — sprachliche Identität: eine Untersuchung zu den Anglizismen in der deutschen und französischen Mediensprache, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2013: Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce, [w:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, red. I. Łuc, M. Pogłódek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 281–288.
Zobacz w Google Scholar

Pulcini V. 2008: Italian, [w:] Anglicisms in Europe: linguistic diversity in a global context, red. R. Fischer, H. Pułaczewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 151–167.
Zobacz w Google Scholar

Rostowska M. 2009: Struktury hybrydalne w języku młodzieży, Język Polski LXXXIX, s. 179–190.
Zobacz w Google Scholar

Rot S. 1982: On the linguistic interference of Hungarian-English language contacts and the use of grammatical fields in contrastive studies, [w:] Studies in English and American, t. 5: Studies in English and Hungarian contrastive linguistics, red. E.H. Stephanides, Department of English, Budapest, s. 89–124.
Zobacz w Google Scholar

Sicherl E. 1999: The English element in contemporary Standard Slovene: phonological, morphological and semantic aspects, Znanstveni Institut Filozofske Fakultete, Ljubljana.
Zobacz w Google Scholar

Sørensen K. 1982: English influence on contemporary Danish, [w:] The English element in European languages, t. 2: Reports and studies, red. R. Filipović, Institute of Linguistics, Faculty of Philosophy, Zagreb, s. 71–153.
Zobacz w Google Scholar

Sørensen K. 1997: A dictionary of anglicisms in Danish, Munksgaard, Copenhagen.
Zobacz w Google Scholar

Strybel M. 1990: Budowa morfologiczna i syntaktyczna polonijnych zapożyczeń leksykalnych, pochodzących z kompozycji amerykańskoangielskich (klasyfikacja form i typów adaptacji), [w:] Język polski w świecie, red. W. Miodunka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, s. 251–262.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2007: Anglosemantyzmy w języku polskim — ze słownikiem, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2011: Linguistic globalisation — a contribution to linguistic homogenisation or the creation of linguistic difference?, [w:] Migration, narration, communication. Text — Meaning — Context: Cracow studies in English language, literature and culture, red. A. Witalisz, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, s. 149–166.
Zobacz w Google Scholar

Yang W. 1990: Anglizismen in Deutschen: am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Niemeyer, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa M. 2013. Shop, shopping, shopper..., Poradnik Językowy, z. 4, s. 99–103.
Zobacz w Google Scholar

Zandvoort R.W. 1964: English in the Netherlands, J.B. Wolters, Groningen.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content