Regionalizmy a dialektyzmy — rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości użytkowników języka
PDF

Słowa kluczowe

regionalizmy językowe
regionalne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

Jak cytować

Szymańska, M. (2015). Regionalizmy a dialektyzmy — rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości użytkowników języka. Język Polski, 95(4), 366–377. https://doi.org/10.31286/JP.95.4.7

Abstrakt

W artykule zestawiono zaczerpnięte z opracowań naukowych definicje regionalizmu językowego i przeanalizowano wzajemne relacje terminów regionalizm językowy, dialektyzm i gwaryzm. Następnie zaprezentowano wnioski wynikające z analizy wyników ankiety mającej na celu zbadanie sposobu funkcjonowania pojęcia regionalizm językowy w świadomości użytkowników języka. W końcowej części przedstawiono stanowiska językoznawców dotyczące przyszłości regionalizmów w języku i skonfrontowano te opinie z wymagającymi zweryfikowania prognozami formułowanymi przed kilkudziesięciu laty.

https://doi.org/10.31286/JP.95.4.7
PDF

Bibliografia

Bańko M. 1994: Słownik wyrazów kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S., Karaś H., Kolis N. 1995: Dialekty i gwary polskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B., Mycawka M. 2006: Regionalizmy leksykalne w badaniach polszczyzny miejskiej, [w:] Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 64–76.
Zobacz w Google Scholar

EJO: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

EJP: Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Godyń J. 1977: Wymowa polska. Zarys problematyki, [w:] Słownik wymowy polskiej, red. M. Karaś, M. Madejowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, s. XVII–XXIII.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 1986/1987: O regionalizmie frekwencyjnym, Studia Polonistyczne, t. 14/15, Poznań, s. 71–76.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 1993: Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 2008: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (online: http://www.gwary-polskie.uw.edu.pl, dostęp: 10 sierpnia 2011).
Zobacz w Google Scholar

Kuc M. 1981: Różnice środowiskowe w wymowie potocznej inteligencji w Łomżyńskiem, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 295–308.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 1994: Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurek H. 2008: Polszczyzna mówiona inteligencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H. 1971: Teoretyczne zagadnienia kultury języka, [w:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2008: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2001: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne «Fraza», Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 2006: Regionalizmy czy dialektyzmy — o zjawiskach językowych wspólnych miejskiej polszczyźnie mówionej i gwarom ludowym, [w:] Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 87–103.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A. 1991: Typy regionalizmów leksykalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rzepka W.R. 1999: Rodowód polszczyzny Wielkopolan, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań, s. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

SGJP: Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2005: Kategoria mikroregionalizmów, [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, seria Język a Komunikacja 8, red. G. Szpila, Tertium, Kraków, s. 199–208.
Zobacz w Google Scholar

SPPDiK: Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, H. Kurkowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2008: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2005: Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXI, s. 119–128.
Zobacz w Google Scholar

WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content