Problem derywacji tautologicznej w obrębie kategorii pojęciowej nomina instrumenti w polszczyźnie XVI wieku
PDF

Słowa kluczowe

deminutywa
derywacja tautologiczna
nazwy narzędzi
polszczyzna XVI wieku

Jak cytować

Kaszewski, M. (2015). Problem derywacji tautologicznej w obrębie kategorii pojęciowej nomina instrumenti w polszczyźnie XVI wieku. Język Polski, 95(4), 342–353. https://doi.org/10.31286/JP.95.4.5

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są problemy z klasyfikowaniem historycznych (szesnastowiecznych) jednostek reprezentujących pojęciową kategorię nazw narzędzi. Dało się zaobserwować znaczną liczbę derywatów tworzonych za pomocą sufiksów z podstawowym –k-, wśród których często znajdowały się formacje tautologiczne względem podstawy. W tekście wskazuje się, że problem jest ciągle otwarty: w historycznej polszczyźnie derywaty tautologiczne oraz deminutywne występują paralelnie i często rozstrzygnięcie, czy do czynienia mamy z funkcją deminutywno-ekspresywną, czy tylko strukturalną, jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

https://doi.org/10.31286/JP.95.4.5
PDF

Bibliografia

Barycz H., Kuraszkiewicz W., Lewandowski I. (red.) 1996: Leksykon łacińsko-polski Jana Mączyńskiego. Wybór tekstów — opracowanie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1927: Polski przyrostek -ek w wyrazach zapożyczonych, Prace Filologiczne XII, s. 145–151.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1962: Kategorie słowotwórcze, [w:] tenże, Studia i szkice językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (pierwodruk 1946).
Zobacz w Google Scholar

Gawroński A. 1928: Szkice językoznawcze, Gebethner i Wolff, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. 1999: Morfologia, cz. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Heltberg K. 1964: O deminutywach i augmentatywach, Prace Filologiczne XVIII, s. 93–102.
Zobacz w Google Scholar

Hrabec S. 1949: Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII wieku, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. 1996: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 1969: Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim (formacje na -ik, -k-, -isko i -ina), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kuraszkiewicz W. 1953: Szkice o języku Mikołaja Reja, [w:] Odrodzenie w Polsce. Historia języka, t. 3, cz. 1, red. M.R. Mayenowa, Z. Klemensiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 113–395.
Zobacz w Google Scholar

Pastuchowa M. 1994: O pewnej funkcji sufiksu -ek w staropolszczyźnie, [w:] Studia historycznojęzykowe, red. A. Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 77–84.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1949: Studia nad językiem polskim XVI wieku (Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Sandecki-Malecki, Grzegorz Orszak), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–36), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–36, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1995–2012.
Zobacz w Google Scholar

Szczaus A. 2005: Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Truszkowski W. 1958: Hierarchizacja funkcji przyrostków wielofunkcyjnych na przykładzie przyrostka -k- w wyrazach zapożyczonych, Język Polski XXXVIII, s. 95–102.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski J. 1958: Wyrazy zdrobniałe w polszczyźnie XVI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filologia 4, Kraków, s. 93–184.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content