Próba statystycznej weryfikacji prawa językowego Behaghela
PDF

Słowa kluczowe

prawo językowe
prawo językowe Behaghela
statystyka językoznawcza

Jak cytować

Ruszkowski, M. (2015). Próba statystycznej weryfikacji prawa językowego Behaghela. Język Polski, 95(4), 333–341. https://doi.org/10.31286/JP.95.4.4

Abstrakt

W 1909 r. Otto Behaghel na podstawie materiału zaczerpniętego z kilkudziesięciu języków świata sformułował prawo, które nazwał prawem rosnących członów. Mówi ono, że w stałych zbitkach wyrazowych, zawierających elementy równorzędne, szyk podlega określonej prawidłowości na ogół człon krótszy stoi na pierwszym miejscu, a człon dłuższy na drugim (miarą długości jest liczba sylab). Ilościowa weryfikacja tego prawa polega na porównaniu proporcji frekwencyjnych między wariantywnymi konstrukcjami współrzędnymi, w których oba elementy o różnej długości (mierzonej w sylabach) mają szyk przestawny, np. ból i cierpienie – cierpienie i ból, ład i porządek – porządek i ład, sacrum i profanum – profanum i sacrum, treść i forma – forma i treść. Obliczenia zostały oparte na materiale zaczerpniętym z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. We wszystkich szesnastu analizowanych parach połączeń występuje przewaga szyku: rzeczownik krótszy – rzeczownik dłuższy. Wpływ prawa Behaghela na linearne uporządkowanie składników wynika prawdopodobnie ze względów eufonicznych: konstrukcje z elementem krótszym na pierwszym miejscu są łatwiejsze do wymówienia, brzmią w odczuciu użytkowników polszczyzny lepiej i łatwiej zapadają w pamięć.

https://doi.org/10.31286/JP.95.4.4
PDF

Bibliografia

Behaghel O. 1909: Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von Satzgliedern, Indogermanische Forschungen, t. 25, s. 110–142.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1998: Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Damborský J. 1966: Apozycyjne zestawienia we współczesnej polszczyźnie, Język Polski XLVI, s. 255–268.
Zobacz w Google Scholar

Grobler A. 2006: Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hammerl R., Sambor J. 1990: Statystyka dla językoznawców, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hammerl R., Sambor J. 1993: O statystycznych prawach językowych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne — Zakład Semiotyki Logicznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1962: Zestawienia bliźniacze, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXI, s. 49–60.
Zobacz w Google Scholar

Klebanowska B., Kochański W., Markowski A. 1985: O dobrej i złej polszczyźnie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kovács F. 1977: Struktury i prawa językowe, przeł. M. Sysak-Borońska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kułacka A. 2009: Procedura weryfikacji prawa Kryłowa, LingVaria, nr 2, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Kułacka A. 2011: Statystyczne prawa językowe. Na przykładzie prawa Menzeratha-Altmanna w składni języków polskiego i angielskiego, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 1996: Problemy językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1983: Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, online: http://nkjp.pl.
Zobacz w Google Scholar

Ożdżyński J. 1970: Połączenia bliźniacze w słownictwie sportowym, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 38, Prace Językoznawcze I, s. 61–74.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski A. 2001: Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietkiewicz E. 1997: Savoir vivre dla każdego, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski M. 2003: Prawo językowe Behaghela, Polonica XXII–XXIII, s. 117–121.
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski M. 2010a: Odchylenia od pewnej zasady grzecznościowej spowodowane działaniem prawa Behaghela, Białostockie Archiwum Językowe, nr 10, s. 251–256.
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski M. 2010b: O pojęciu prawo językowe, Poradnik Językowy, z. 10, s. 12–20.
Zobacz w Google Scholar

Sambor J. 1972: Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sambor J. 1988: Lingwistyka kwantytatywna — stan badań i perspektywy rozwoju, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XLI, s. 47–67.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content