Transkrypcja fonologiczna tekstu polskiego w praktyce uniwersyteckiej
PDF

Słowa kluczowe

transkrypcja fonologiczna
akcent
segmentacja

Jak cytować

Saloni, Z. (2015). Transkrypcja fonologiczna tekstu polskiego w praktyce uniwersyteckiej. Język Polski, 95(4), 325–332. https://doi.org/10.31286/JP.95.4.3

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, że tradycyjna fonetyczna i fonologiczna transkrypcja tekstu polskiego pozostaje pod wpływem systemu pisma. Zapisując głoski czy fonemy, zachowuje się ortograficzną segmentację na słowa i nie uwzględnia akcentu (który czasem różnicuje znaczenie). Znacznie bardziej uzasadniona empirycznie i dydaktycznie jest transkrypcja podająca akcent i niewyodrębniająca słów ortograficznych.

https://doi.org/10.31286/JP.95.4.3
PDF

Bibliografia

Dłuska M. 1947/1976: Prozodia języka polskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dukiewicz L., Sawicka I. 1995: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gussmann E. 2007: The phonology of Polish, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Jassem W. 1971: Podręcznik wymowy angielskiej, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klebanowska B. 2007: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim — z ćwiczeniami, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Léon P.R. 1966: Prononciation du français standard, Didier, Paris.
Zobacz w Google Scholar

MacCarthy P.A.D 1962: English Conversation Reader in Phonetic Transcription, Longmans, London.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. 1997: Wyrazy akcentowane i nieakcentowane, [w:] tenże, Problemy językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 77–80 [zob. także referaty prezentowane m.in. na zjazdach PTJ].
Zobacz w Google Scholar

Panow M.W. 1979: Sowriemiennyj russkij jazyk, «Wysszaja szkoła», Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Pompino-Marschall B. 1995: Einführung in die Phonetik, Walter de Gruyter, Berlin–New York.
Zobacz w Google Scholar

Steffen-Batogowa M. 2000: Struktura akcentowa języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szulc A. 1974: Praktyczna fonetyka i fonologia języka niemieckiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2007: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wells J.C. 1991: Longman Pronunciation Dictionary, Longman, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M. 1999: Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, «Dom Organizatora», Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content