Akcent wyrazowy we współczesnej kaszubszczyźnie centralnej
PDF

Słowa kluczowe

język kaszubski
kaszubszczyzna
fonetyka
akcent
akcent wyrazowy

Jak cytować

Jocz, L. (2015). Akcent wyrazowy we współczesnej kaszubszczyźnie centralnej. Język Polski, 95(3), 260–269. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.7

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest akcentowi wyrazowemu we współczesnych gwarach centralnokaszubskich. Materiał stanowi ponad 5000 słów od 17 informatorów. Starsze opisy poświadczają dla kaszubszczyzny centralnej akcent kolumnowy, z tendencją do akcentu inicjalnego, niemal zanikającą na południowym wschodzie tego terenu. W pewnych nowszych opisach sugerowane jest przyjęcie konsekwentnej akcentuacji inicjalnej w całej kaszubszczyźnie centralnej. W artykule wykazano dobre zachowanie akcentu swobodnego i kolumnowego na północno-zachodniej części obszaru. Również na południowym wschodzie tego typu akcent jest mniej lub bardziej konsekwentnie zachowany w pewnych typach słowotwórczych, pomimo zauważalnej tendencji do akcentu inicjalnego. Poza tym w materiale stwierdzono bardzo ciekawą, dotychczas nieopisaną innowację, polegającą na zależności akcentu czasowników prefiksalnych i negowanych od aspektu.

https://doi.org/10.31286/JP.95.3.7
PDF

Bibliografia

AJK: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1–15, oprac. Zakład Słowianoznawstwa PAN pod kier. Z. Stiebera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1964–1978.
Zobacz w Google Scholar

Breza E., Treder J. 1981: Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dukiewicz L., Sawicka I. 1995: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Korytkowska M. 1978: Stan akcentu w gwarach kaszubskich, [w:] Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1–15, oprac. Zakład Słowianoznawstwa PAN pod kier. Z. Stiebera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, s. 15–42.
Zobacz w Google Scholar

Korytkowska M. 1979: Zasięgi zjawisk akcentowych na Kaszubach w świetle materiałów AJK, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 18, s. 133–139.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1952: Akcentuacja słowińska (pomorska), Rocznik Slawistyczny XVII, cz. 1, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1960: Uwagi o akcencie kaszubskim, Slavia Occidentalis 20, s. 71–77.
Zobacz w Google Scholar

Lehr-Spławiński T. 1913: Studja nad akcentem pomorskim, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków, s. 359–452.
Zobacz w Google Scholar

Lorentz F. 1925: Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Walter de Gruyter & Co., Berlin–Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Lorentz F. 1959a: Gramatyka pomorska, t. 2, Gebethner i Wolff, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lorentz F. 1959b: Der kaschubische Dialekt von Gorrenschyn, Akademie-Verlag, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Makurat H. 2008: Kaszëbskò-pòlsczé fòneticzné interferencje na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze. Cësk kaszëbiznë na pòlaszëznã, [w:] Studia Slawistyczne 7: Pogranicza: Kontakty kulturowe, literackie, językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 79–97.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 1958: Aktualny stan akcentu kaszubskiego, Slavia XXVII, s. 381–395.
Zobacz w Google Scholar

Treder J. 2001: Fonetyka i fonologia, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 107–124.
Zobacz w Google Scholar

Treder J. (red.) 2006: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 2, popr. i poszerz., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Oficyna Czëc, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content