Mowa potoczna Zaolzian
PDF

Słowa kluczowe

gwara cieszyńska
język polski
język czeski
Zaolzie
Śląsk Cieszyński

Jak cytować

Bogocz, I., & Bortliczek, M. (2015). Mowa potoczna Zaolzian. Język Polski, 95(3), 250–259. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.6

Abstrakt

Artykuł został przygotowany na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w czerwcu 2013 roku. Badaniami objęto dzieci i młodzieży polskich szkół mniejszościowych w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Celem badań było zweryfikowanie niektórych rozpowszechnionych zdań (mitów) na temat tutejszej sytuacji językowej. Na podstawie analizy autentycznych tekstów autorki doszły do następujących wniosków: 1) miejscowa potoczność nie jest identyczna z tradycyjną gwarą cieszyńską; 2) różni się ona wyraźnie od potoczności (potocznej mowy polskiej) po polskiej stronie granicy. Do artykułu zostały dołączone cztery transkrypcje fonetyczne tekstów nagranych w trakcie badań.

https://doi.org/10.31286/JP.95.3.6
PDF

Bibliografia

Bělíč J. 1972: Nástin české dialektologie, Státni pedagogické nakladatelství, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Bogocz I., Bortliczek M. 2000: Z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej, Język Polski LXXX, s. 70–76.
Zobacz w Google Scholar

Bogoczová I. 2001: Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, Ostravská univerzita, Ostrava.
Zobacz w Google Scholar

Bogoczová I., Bortliczek M. 2014: Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) / Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia), Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S., Karaś H., Kolis N. 1995: Dialekty i gwary polskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Havránek B. 1934: Česká nářečí, [w:] Československá vlastivěda III, Jazyk, SFINX, Bohumil Janda, Praha, s. 84–218.
Zobacz w Google Scholar

Kellner A. 1946, 1949: Východolašská nářečí, t. 1–2, Matice moravská, Brno.
Zobacz w Google Scholar

Labocha J. 1997: Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Milerski W. 2009: Zachodniocieszyński słownik gwarowy, Finider, Cieszyn.
Zobacz w Google Scholar

Muryc J. 2010: Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku, Ostravská univerzita, Ostrava.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1939: Dialekty polskie Śląska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 2001: Metodologia badań leksyki gwarowej u schyłku XX wieku, [w:] Gwary dziś 1: Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 183–189.
Zobacz w Google Scholar

Poláci v ČR a Češi v Polsku (online: http://geography.upol.cz, dostęp: 12 czerwca 2014).
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1970: Polszczyzna Śląska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Siwek T. 1996: Česko-polská etnická hranice, Ostravská univerzita, Ostrava, online: www.czso.cz (dostęp: 12 czerwca 2014).
Zobacz w Google Scholar

Zahradnik S. 1991: Spisy ludności 1880–1991, Drukarnia HT, Trzyniec.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content