O błędach (nie tylko) językowych, stylu odbioru dzieła leksykograficznego i perspektywach polskiej normatywistyki językowej (w odpowiedzi Piotrowi Zbrógowi)
PDF

Słowa kluczowe

Wielki słownik języka polskiego PAN
poprawność językowa
norma językowa
językoznawstwo normatywne

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2015). O błędach (nie tylko) językowych, stylu odbioru dzieła leksykograficznego i perspektywach polskiej normatywistyki językowej (w odpowiedzi Piotrowi Zbrógowi). Język Polski, 95(3), 231–238. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.4

Abstrakt

Artykuł stanowi odpowiedź autora, będącego jednocześnie redaktorem naukowym Wielkiego słownika języka polskiego PAN, na uwagi, jakie w stosunku do tego słownika zgłosił Piotr Zbróg, dotyczące przedstawienia w nim wybranych aspektów problematyki poprawności językowej. Część uwag autor uznał za słuszne, część – za wynikające z błędnej interpretacji zasad opisu leksykograficznego w WSJP PAN. Przedstawił także kilka postulatów dotyczących zadań współczesnej normatywistyki językowej w Polsce.

https://doi.org/10.31286/JP.95.3.4
PDF

Bibliografia

Bańko M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2005: Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, zagrożenia, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo — wiedza o języku — wiedza o kulturze — edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków, s. 535–546.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Gruszczyński W., Woliński M., Wołosz R. 2007–2012: Słownik gramatyczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa; wyd. 2: Z. Saloni, M. Woliński, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2012 (CD i książka). Zbróg P. 2002: Formy oboczne przyczyną zakłóceń w procesie porozumiewania się, Język Polski LXXXII, s. 268–272.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2011: Norma językowa a skodyfikowana norma językowa — propozycja obiektywizacji opisu, Język Polski XCI, s. 109–116.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2015: Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, Język Polski XCV, s. 214–230.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2012: Wielki słownik języka polskiego. Zasady opracowania. Kraków (online: doi: 10.17651/WSJP.1).
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Przybylska R. 2012: Kilka uwag w związku z dyskusją nad Wielkim słownikiem języka polskiego, Język Polski XCII, s. 368–371.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content