Współczesny warsztat językoznawcy — elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze
PDF

Słowa kluczowe

digitalizacja
komputeryzacja
słownik
korpus tekstów
zasoby cyfrowe

Jak cytować

Kwaśnicka-Janowicz, A., & Pałka, P. (2015). Współczesny warsztat językoznawcy — elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze. Język Polski, 2015(1-2), 154–170. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.15

Abstrakt

Nowe technologie przełomu XX i XXI wieku pozwoliły na digitalizację i archiwizację danych dostępnych dotychczas tylko w formie druków czy rękopisów, a dziś w formie elektronicznej upowszechnianych dzięki Internetowi. Ze względu na dużą liczbę, różnorodność i stały przyrost dostępnych już elektronicznie zasobów, przydatnych w pracy badaczom polszczyzny dawnej i współczesnej, literaturoznawcom, nauczycielom czy pasjonatom, po raz kolejny pojawiła się potrzeba zebrania i omówienia zbiorów cyfrowych. Artykuł ma na celu zebranie informacji o dostępności zdigitalizowanych materiałów oraz dzięki ich klasyfikacji funkcjonalnej omówienie możliwości oraz ograniczeń w korzystaniu z tych zasobów.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.15
PDF

Bibliografia

Andrzejczuk A. 2010: Korpusy językowe w pracy językoznawcy: nowe możliwości czy droga na manowce?, [w:] Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина: сборник научных статей, red. В.И. Коваль, t. 1., ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, s. 100–103.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejczuk A., Czupryniak M. 2009: O wykorzystaniu zasobów internetowych w pracy językoznawcy, Polonica XXIX, s. 189–204.
Zobacz w Google Scholar

Bański P. 2003: Anotacja zewnętrzna: wpływ architektury korpusu IPI PAN na efektywność jego tworzenia oraz wykorzystania, Polonica XXII–XXIII, s. 77–92.
Zobacz w Google Scholar

Bień J.S. 2006: Kilka przykładów dygitalizacji słowników, Poradnik Językowy, z. 8, s. 55–63.
Zobacz w Google Scholar

Bień J.S. 2009: Digitalizing dictionaries of Polish, [w:] Methods of lexical analysis. Theoretical assumption and practical applications, red. K Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 37–45.
Zobacz w Google Scholar

Bień J.S. 2010: Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie Słownika polszczyzny XVI w., [w:] Język polski — wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Lexis, Kraków, s. 131–138.
Zobacz w Google Scholar

Bień J.S. 2012: Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych (online: http://bc.klf.uw.edu.pl/297/, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Fabiszak M., Konat B. 2013: Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym, [w:] Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych, red. P. Stalmaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 131–142.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski B. 2006: Kompetencja formuliczna a problem kultury i tożsamości w nauczaniu języków obcych, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4, s. 163–180.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski B. 2011: Formulaic competence, Anglica 20, s. 85–101 (online: http://www.ceeol.com/, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Ł. 2007: The National Russian Corpus as a teaching tool — general observations and case studies from the perspective of Russian language teaching in Poland (online: http://studiorum.ruscorpora.ru, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Hajnicz E. 2011: Automatyczne tworzenie semantycznych słowników walencyjnych, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hebal-Jezierska M. (red.) 2014: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (online: http://www.iszip.uw.edu.pl/files/pdf/praktyczny_przewodnik.pdf, dostęp: 27 października 2014).
Zobacz w Google Scholar

Korczakowska M. 2001: Polskie korpusy tekstów (wybrane zagadnienia), Prace Językoznawcze III, s. 65–75.
Zobacz w Google Scholar

Korpusy.net: online: http://korpusy.net/korpusy-rownolegle/korpus-lagun.html (dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Language tools and resources for Polish (online: http://clip.ipipan.waw.pl/LRT, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2005: Podstawy językoznawstwa korpusowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ober K. 2005: Proces digitalizacji (online: http://lib.psnc.pl/dlibra/doccontent?id=105&from=FBC, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012: Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 253–273 (online: http://nkjp.pl/index.php?page=3&lang=0, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2013: Paradygmat dystrybucyjny w badaniach frazeologicznych. Powtarzalność, reprodukcja i idiomatyzacja, [w:] Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych, red. P. Stalmaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143–160.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (online: http://nkjp.pl/index.php?page=3&lang=0, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bański P., Dębowski Ł., Hajnicz E., Woliński M. 2003: Konstrukcja korpusu IPI PAN, Polonica XXII–XXIII, s. 33–38.
Zobacz w Google Scholar

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski (online: www.leksykografia.uw.edu.pl, dostęp: 6 maja 2014).
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2005: Słownik jako korpus tekstów — korpus tekstów jako słownik. Perspektywy polskiej leksykografii naukowej, Poradnik Językowy, z. 6, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2008: Słowo — słownik — rzeczywistość, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content