Badania nad językiem pisarzy w Polsce po 1989 roku — zarys problematyki
PDF

Słowa kluczowe

język pisarzy
leksykografia
semantyka
stylistyka

Jak cytować

Bobrowski, J. (2015). Badania nad językiem pisarzy w Polsce po 1989 roku — zarys problematyki. Język Polski, 2015(1-2), 145–153. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.14

Abstrakt

Artykuł prezentuje główne osiągnięcia polskiego językoznawstwa w zakresie badań nad językiem pisarzy w latach 1989–2014. Autor omawia krótko najważniejsze prace i nurty metodologiczne oraz formułuje kluczowe, jego zdaniem, postulaty na przyszłość.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.14
PDF

Bibliografia

Badyda E. 2008: Świat barw — świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1993: O pewnych korzyściach płynących z gramatyk generatywnych dla teorii języka poetyckiego (na przykładzie inwersji w poetyce Jana Kochanowskiego), [w:] I. Bobrowski, Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, s. 130–142.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J. (red.) 1994: Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida, Wydział Polonistyki i Pracownia Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cockiewicz W. 2011: Metaforyka Leśmiana. Analiza lingwistyczna, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska M. 2006: Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska M. 2012: Świat roślin w pismach Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Domaciuk I. 2003: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Górski K., Hrabec S. (red.) 1962–1983: Słownik języka Adama Mickiewicza, t. 1–11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kadyjewska A., Korpysz T., Puzynina J. 2000: Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koneczna H., Doroszewski W. (red.) 1965–1973: Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Korpysz T. 2001: Definicje poetyckie jako problem badawczy (na przykładzie pism Cypriana Norwida), [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 333–346.
Zobacz w Google Scholar

Korpysz T. 2010a: Definicje poetyckie Norwida, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Korpysz T. 2010b: Zdrobnienia w tekstach Cypriana Norwida jako problem badawczy, [w:] Słowa — kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 455–464.
Zobacz w Google Scholar

Korpysz T. 2011: O funkcjach zdrobnień z sufiksem -ik, -yk w pismach Cypriana Norwida, [w:] Język pisarzy. Problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 309–333.
Zobacz w Google Scholar

Korpysz T., Puzynina J. 1998: Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl C. 1992: Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska-Dąbrowska J. 2006: Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska A. 2013: Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Książek-Bryłowa 2009: Wacław Potocki i jego „Ogród, ale nieplewiony”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kubiszyn-Mędrala Z. 2005: Szkic do poetyckiego obrazu księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, red. A. Kulawik, J.S. Ossowski, t. 1, Collegium Columbinum, Kraków, s. 188–200.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. (red.) 1994–2012: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, t. 1–5, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lica A. 2010: „Cyzelator słów”. Rzecz o frazeologii Wacława Berenta, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg.
Zobacz w Google Scholar

Ligara B. 2010: Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej, LingVaria V, nr 2, s. 141–170.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 1992: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Machnicka V. 2011: Peryfrazy Bolesława Prusa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Maćkowiak K., Piątkowski C. (red.) 2009: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Mariak L. 2009: Leksyka z zakresu wojskowości w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Słownik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Mariak L. 2010: Leksyka z zakresu wojskowości w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Analiza i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Mariak L. 2013a: Formy adresatywne w nagłówkach i formułach kończących listy Henryka Sienkiewicza do żon, Roczniki Humanistyczne LXI, s. 155–162.
Zobacz w Google Scholar

Mariak L. 2013b: Nagłówki i formuły kończące w listach Henryka Sienkiewicza do żon (struktura, funkcja i forma gramatyczna), [w:] Tekst — akt mowy — gatunek wypowiedzi, red. U. Sokólska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 181–194.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2011: Świadomość językowa w Dziennikach Marii Dąbrowskiej (przyczynek do kształtowania się normy w polszczyźnie I połowy XX wieku), Język Polski XCI, s. 94–102.
Zobacz w Google Scholar

Masłowska E. 2009: Dziwożony i inne straszne baby z ludowego obrazu świata w Klechdach polskich Bolesława Leśmiana, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 307–327.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. 1993: Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna. Z zagadnień semantyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pihan-Kijasowa A. 2012: Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Sorus, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2005: Noc — szkic do słownika poetyckiego Gałczyńskiego, [w:] Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, red. A. Kulawik, J.S. Ossowski, t. 1, Collegium Columbinum, Kraków, s. 174–187.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1990: Słowo Norwida, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. (red.) 1993: Słownictwo etyczne Cypriana Norwida, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J., Korpysz T. 2009: Internetowy słownik języka Cypriana Norwida (online: www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl, dostęp: 23 kwietnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Różyło A. 2004: Dzień, noc i inne pory doby — studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej, Studium Generale Sandomiriense, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz.
Zobacz w Google Scholar

Senderska J. 1995: Szyk przestawny: jego motywacja i funkcje w utworach poetyckich Jana Kochanowskiego, Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII, XLI, z. 4, s. 45–50.
Zobacz w Google Scholar

Senderska J. 1996a: O możliwości interpretacji pewnego typu zdań za pomocą elipsy (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego), Kieleckie Studia Filologiczne, t. 10, s. 183–198.
Zobacz w Google Scholar

Senderska J. 1996b: Szyk przestawny a struktura wersu Jana Kochanowskiego, Stylistyka V, s. 290–304.
Zobacz w Google Scholar

Senderska J 1999a: Inwersja czy elipsa? Analiza wybranej konstrukcji składniowej z „Psałterza Dawidowego” Jana Kochanowskiego, Kieleckie Studia Filologiczne, t. 13, s. 115–118.
Zobacz w Google Scholar

Senderska J. 1999b: Zależności między schematami zdań a strukturą wiersza Jana Kochanowskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Seniów A. 2011: Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2002: Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. 2006: Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 1998: Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skibski K. 2008: Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 1992: Uwagi o modalności poetyckiej na przykładzie wybranych wierszy Józefa Czechowicza. Prace Filologiczne XXXVII, s. 409–421.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 1997: Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sławkowa E. 2001: Instrumentarium badawcze współczesnego językoznawstwa w opisie semantyki tekstu artystycznego (wybór zagadnień), [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 9–26.
Zobacz w Google Scholar

Słownictwo 2003–2010: Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 1–15, autorzy tomów: K. Handke, K. Sobolewska, E. Sękowska, B. Bartnicka, R. Handke, H. Sędziak, S. Cygan, M. Czachorowska, M. Gabryś, K. Szostak-Król, M.J. Olszewska, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sokólska U. 2005: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961–1974), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I. 2013: Człowiek, język, wizja świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Studia semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk Ł.M. 1993: Nazewnictwo literackie w twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Szpiczakowska M. 2001: Fonetyczne i fleksyjne cechy języka Adama Mickiewicza na tle normy językowej XIX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2009a: Funeralia w rapsodzie Stanisława Wyspiańskiego „Kazimierz Wielki” — analiza paradygmatyczna i syntagmatyczna jednostek składniowych, [w:] W kręgu języka, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 413–421.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2009b: O potrzebie słownika osobliwości językowych Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. A. Czabanowska-Wróbel, Universitas, Kraków 2009, s. 117–130.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2009c: O słownictwie Mickiewicza jako postaci literackiej (na przykładzie „Legionu” S. Wyspiańskiego), [w:] W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków, s. 166–182.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2010a: Dialektyzmy w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Klątwa”, Studia Dialektologiczne IV, s. 171–182.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2010b: O perswazyjnej funkcji poetyckiej w rapsodzie „Kazimierz Wielki” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia dedykowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, red. S. Gruchała, H. Kurek, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2012a: Gwara podkrakowska w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego z perspektywy socjolingwistycznej, [w:] Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013, red. H. Kurek, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 219–241.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 2012b: Linearyzacja grup nominalnych w wypowiedziach Mickiewicza — postaci literackiej dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Legion”, [w:] Mundus Verbi. In Honorem Sophiae Cygal-Krupa, red. M. Pachowicz, K. Choińska, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 444–451.
Zobacz w Google Scholar

Teleżyńska E. 1994: Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Wydział Polonistyki i Pracownia Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Winiarska J. 2007: Liście podzwaniające śmiercią... Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej, LingVaria II, nr 1, s. 67–75.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 2006: Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 2010: Uciechy miłości i wojowanie w wierszach konceptowych Jana Andrzeja Morsztyna (1621–1693), Bestprint, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska A. 2000: Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 1995: Badania nad językiem i stylem polskiego dramatu, cz. 1, Stylistyka IV, s. 298–331.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 1997: Badania nad językiem i stylem polskiego dramatu, cz. 2: Dramat powojenny, Stylistyka VI, s. 525–537.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka A. 2009: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content