Onomastyka polska w ostatnim ćwierćwieczu
PDF

Słowa kluczowe

onomastyka
polskie nazwy własne
przegląd badań
monografie

Jak cytować

Rutkowski, M. (2015). Onomastyka polska w ostatnim ćwierćwieczu. Język Polski, 2015(1-2), 135–144. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.13

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione najważniejsze polskie badania w dziedzinie onomastyki prowadzone po 1989 roku. Koncentrując się głównie na pozycjach monograficznych, autor przywołał i krótko omówił najistotniejsze i najbardziej inspirujące prace dotyczące antroponimii, toponimii, chrematonimii i innych nazw własnych, a także z zakresu teorii onomastycznej.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.13
PDF

Bibliografia

Abramowicz Z. 2003: Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Abramowicz Z. 2010: Antroponimia Żydów białostockich, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Babik Z. 2001: Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bijak U. 2013: Nazwy wodne dorzecza Wisły, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1990: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. 1991: Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. (red.) 2002: Mały słownik odmiany nazw własnych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Czopek-Kopciuch B., Skowronek K. (red.) 2007: Nowe nazwy własne — nowe tendencje badawcze, Pandit, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Malec M., Rymut K. (red.) 1995–2002: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1–7, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Skowronek K. (red.) 2007–2011: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią, t. 1–3, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czaplicka-Niedbalska M. 1996: Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy: od II poł. XV w. do I poł. XVIII w., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Czerny A. 2011: Teoria nazw geograficznych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. 1995: Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. 2004: Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Domaciuk I. 2003: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Duma J. 1999: Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza (z całym dorzeczem Pilicy), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A. 2008: Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. 1992: Polskie nazewnictwo miejskie, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jakus-Borkowa E. 2004: Polskie nazewnictwo kosmiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Jaracz M. 2001: Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta Z. 1998: Nazwisko w kulturze polskiej, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl C. 1993: Chrematonimy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 439–444.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski A. 1992: Współczesne polskie nazwy firmowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 1994: Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 1996: O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 2001: Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R. 1990: System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R. 2002: Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej, Onomastica XLVII, s. 23–35.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R. (red.) 2004: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R. 2007: Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pluskota T. 1998: Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. 2013: Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2001: Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2007: Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (wyd.) 1992–1994: Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 1–10, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (wyd.) 1995: Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (red.) 1996–2007: Nazwy miejscowe Polski. Historia — pochodzenie — zmiany, t. 1–7, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (red.) 1998: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A. (red.) 2002–2003: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 1–2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 1991: Dawne słowiańskie nazwy Pomorza Szczecińskiego, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 2008–2013: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. 1: A–O, 2008, t. 2: Q–Ż, 2013, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. 2003: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. 2011: Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku, t. 1: A–F, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sochacka S. (red.) 1991–2011: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. 1–15, Państwowy Instytut Naukowy, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 2001: Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K., Rutkowski M. 2004: Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 1998: Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 2012: Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. 1996: Urbozoonimia polska, Wydawnictwo Tomasz Strutyński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szulowska W. 2004: Dawna antroponimia Mazowsza (XV–XVII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Warchoł S. 2007–2011: Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej. Słowiańskie nazwy własne zwierząt domowych i udomowionych zwierząt dzikich w środowiskach wiejskich, t. 1: Bawoły, byki, konie, woły, 2007, t. 2: Krowy, 2009, t. 3: Koty, psy, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. 1993: Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI–XIX wiek), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. 2013: O nazwach wodnych w Polsce, DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E., Szulowska W. 1998: Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich (XV–XIX w.), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zierhoffer K., Zierhofferowa Z. 2000: Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zierhoffer K., Zierhofferowa Z. 2007: Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content