Dialektologia polska po 1989 roku
PDF

Słowa kluczowe

dialektologia
publikacje

Jak cytować

Kucharzyk, R. (2015). Dialektologia polska po 1989 roku. Język Polski, 2015(1-2), 125–134. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.12

Abstrakt

Artykuł prezentuje najważniejsze osiągnięcia dialektologii polskiej po roku 1989. Przywołane zostały monografie przedstawiające różne aspekty badań gwaroznawczych, m.in. w zakresie fonetyki, morfologii, składni i słownictwa. Tekst uzupełnia obszerna bibliografia.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.12
PDF

Bibliografia

AGP: Atlas gwar polskich, t. 1: K. Dejna, Małopolska, t. 2: K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz, F. Czyżewski, Mazowsze, t. 3: K. Dejna, S. Gala, Śląsk, t. 4: K. Dejna, Wielkopolska, Kaszuby, Upowszechnianie Nauki — Oświata «UN-O», Warszawa 1998–2002.
Zobacz w Google Scholar

AJKLW: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, red. Z. Sobierajski, J. Burszta (t. 1–6), Z. Sobierajski (t. 7–11), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wrocław–Poznań 1979–2005.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1990: Folklor — język — poetyka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński W. 1982–2009: Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, t. 4, Energeia, Warszawa, t. 5, Jadwiga Brzezińska, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Budźko I., Guszczewa O., Kazancewa H., Smułkowa E. 2009: Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 2: Słownik dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), red. E. Smułkowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burska-Ratajczyk B. 2013: Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Cechosz I. 2001: Polska gwara Oleszkowiec na Podolu. Fleksja imienna i werbalna, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cechosz-Felczyk I. 2004: Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cygan S. 2011: Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka K. 2014: Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, Libron, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czesak A., Okoniowa J., Waniakowa J. 2004: Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski F. 1994: Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Dejna K. 1991a: Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora „Atlasu gwar polskich”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dejna K. 1991b: Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S., Karaś H., Kolis N. 1995: Dialekty i gwary polskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2001: Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2003: Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ejsmunt-Wieczorek I. 2011: Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Fadecka A. 2010: Słowotwórstwo czasownika w gwarze, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Feleszko K. 2003: Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku, t. 2: Słownik, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz M.K. 2007: Semantyka i składnia czasowników myślenia w łomżyńskich tekstach gwarowych, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Gala S. 1994: Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gala S. 2008: Kwestionariusz do badań słowotwórstwa i słownictwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gala S., Frank-Rakowska G., Gala-Milczarek B. 2010: Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Słownictwa ludowego... Karola Dejny, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gala-Milczarek B. 2009: Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Garczyńska J. 2007: Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gardzińska J. 1996: Językowe wykładniki stopnia pewności sądów w gwarach ludowych (na podstawie tekstów z Mazowsza i Podlasia), Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Gardzińska J. 2001: Z zagadnień składni dialektalnej. Zbiór studiów, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Grabka B. 2002: Nagłos wokaliczny w gwarach polskich, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabka B. 2012: Obrzędowość roku kościelnego w gwarach polskich. Od adwentu do zapustów, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grek-Pabisowa I. 2002: Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Greń Z., Krasowska H. 2008: Słownik górali polskich na Bukowinie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochola-Szczepanek H. 2002: Rzeczowniki złożone w gwarach polskich, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochola-Szczepanek H. 2012: Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gwary Dziś 2001–2012: red. J. Sierociuk, 1: Metodologia badań, 2: Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, 3: Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, 4: Konteksty dialektologii, 5: Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalna, 6: Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Holly K. 1993: Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janiak B. 2004: Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie (na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jaros I. 2001: Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jaros I. 2009: Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 2002: Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Aušra, Warszawa–Puńsk.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. (red.) 2008–2010: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (online: www.gwary polskie.uw.edu.pl).
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. (red.) 2010–2011: Dialektologia polska. Kompendium internetowe (online: www.dialektologia.uw.edu.pl).
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 2011: Polska leksykografia gwarowa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 2012a: O projekcie bazy dźwiękowej polskich tekstów gwarowych „Nowy Kolberg”, Gwary Dziś 6: Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej, red. J. Sierociuk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 179–190.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 2012b: Perspektywy polskiej dialektologii, Poradnik Językowy, z. 8, s. 15–28.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H., Kresa M., Krawczyk-Wieczorek A. 2012: Towards a corpus of Polish dialect texts, Prace Filologiczne LXIII, s. 129–145.
Zobacz w Google Scholar

Kąś J. 1994: Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kąś J. 2003/2011: Słownik gwary orawskiej, t. 1–2, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz K. 2001: Unifikacja językowa mieszkańców wsi okolic Brzegu na Śląsku Opolskim. Studium socjolingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J. 1990: Gwara w utworach Władysława Orkana, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J. 2001: Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E. 2001: Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Kość J. 1999: Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A. 1991: Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Agencja Fis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A. 2011: Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalna, [w:] Gwary Dziś 5, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A., Strzyżewska-Zaremba A. 1971–1992: Atlas gwar mazowieckich, t. 1–10, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk A. 2007: Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w mowie Maćkowiec na Podolu, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Tyrpa A. 2001: Tabu w dialektach polskich, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Krop J., Twardzik J., Pilch J., Wronicz J. 1995/2010: Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, red. J. Wronicz, wyd. 1: Towarzystwo Miłośników Wisły, Towarzystwo Miłośników Ustronia, Wisła, Ustroń, wyd. 2. poprawione i poszerzone (autorzy jak poprzednio oraz W. Majętny), Galeria «Na Gojach», Ustroń.
Zobacz w Google Scholar

Krupska-Perek A. 1994: Syntaktyczno-formalne realizacje predykacji zdaniotwórczej w gwarach (na podstawie tekstów z Polski Centralnej), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Książek-Bryłowa W. 1994: Wariantywność fleksji w historii i gwarach języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 1994: Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków; wyd. 2 rozszerzone 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kucharzyk R. 2003: System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kucharzyk R. 2010: Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurdyła T. 2011: Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich), Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurek H. 1990: Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurek H. 1995: Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurek H. 2003: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurzowa Z. 1993: Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicka-Janowicz A. 2005: Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach okolic Przemyśla, Scriptum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Labocha J. 1990: Opowiadania ludowe ze Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji w świetle pragmalingwistyki tekstu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Labocha J. 1997: Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

MAJWG: Z. Zagórski, A. Sieradzki, E. Grzelakowa, Mały atlas językowy województwa gorzowskiego, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1992–1996.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak R. 2008: Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Firadza R. 2013: Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, cz. 1: Studium słowotwórczo-leksykalne, cz. 2: Słownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Okoniowa J. 1994: Przeciwstawienia kierunkowe w języku polskim, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pająkowska M. 1990: Słowotwórstwo rzeczowników w gwarze kociewskiej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Pająkowska M. 1997: Słownictwo kociewskie a kultura ludowa. Wybrane zagadnienia z zakresu słownictwa gwarowego, wyrażającego sądy wartościujące o człowieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Paryl W. 2004: Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, współpraca M. Mieszczankowska, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 1994: Mazowizmy leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 2001: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 2012a: Dialektologia — stan i perspektywy badań, [w:] Słowa — style — metody, red. H. Pelcowa, M. Wojtak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 205–216.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 2012b: Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 1: Rolnictwo. Narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Przymuszała L. 2013: Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Radwańska-Paryska Z. 1992: Słownik gwarowy góralskich nazw roślin z Tatr i terenu Podtatrza, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2005: Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Scriptum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2007: Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Scriptum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J. (red.) 1999: Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, t. 1: A–O, t. 2: P–Ż, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reichan J., Woźniak K. 2004: Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rembiszewska D.K. 2002: Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Rembiszewska D.K. 2006: Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rembiszewska D.K. 2007: Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J. (red.) 2007: Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J. (red.) 2008: Słownictwo kresowe. Studia i materiały, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J., Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E. 2002: Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1: Stan i status. Cechy charakterystyczne. Polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu. Teksty, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J., Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E. 2007: Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 2: Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu. Teksty, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J., Masojć I., Rutkowska K. 2006: Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. 2005: Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki S. 2000: Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza. Fonetyka. Fleksja, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sędziak H. 1992: Semantyka i składnia czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Sędziak H. 1993: Czasowniki ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej. Studium porównawcze, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Sędziak H. 1995: Struktura semantyczna i składniowa czasowników z komponentem ‘mówić’ (na materiale gwary łomżyńskiej), Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Elipsa, Łomża–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sędziak H. 1998: Składnia łomżyńskich tekstów gwarowych, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

SGOWM: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1–6, red. Z. Stamirowska (t. 1–3), H. Perzowa (t. 3–5), D. Kołodziejczykowa (t. 4–6), K. Sobolewska (t. 6), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987–1991 (t. 1–2), Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków 1993–2014 (t. 3–6).
Zobacz w Google Scholar

SGP PAN: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–8), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–8), B. Grabka (t. 7–8), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1991 (t. 1–3), Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1992–2013 (t. 4–8).
Zobacz w Google Scholar

SGŚ: Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, t. 1–13, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2000–2012.
Zobacz w Google Scholar

Sierociuk J. 1990: Pieśń ludowa i gwara, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sierociuk J. 1996: Budowa wybranych formacji rzeczownikowych — szczególnie nazwy miejsc — w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2010: Grzeczność językowa wsi, cz. 1: System adresatywny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzyk A., Rudnicka-Fira E. 2010: Dialektologia. Materiały pomocnicze. Konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzykowa A., Tambor J., Urban K., Wolińska O. 2001: Gwara śląska — świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska, Śląsk, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Sobierajski Z. (red.) 1991: Dialekty polskie i folklor z różnych regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sowa F. 1990: System fonologiczny polskich gwar spiskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. (red.) 1981–1990: Bibliografia dialektologii polskiej, t. 1–3, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Studia Dialektologiczne: 1996–2010, red. B. Dunaj, J. Reichan (t. 1), J. Okoniowa, B. Dunaj (t. 2), J. Okoniowa (t. 3), H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz (t. 4), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I. 1998: Nomina attributiva w gwarze łomżyńskiej. Studium leksykalno-słowotwórcze, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Świtała-Cheda M. 2012: Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2006/2008: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2011: Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Instytut Języka Polskiego PAN, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska-Mazuruk E. 2007: Składnia zdania złożonego w gwarach polskich (na przykładzie gwar wsi nad Wartą), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2012: Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Warchoł S. 1992: Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. (red.) 2009: Mały słownik gwar polskich, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wyderka. B. 2011: Problemy metodologiczne współczesnej dialektologii, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVII, s. 71–85.
Zobacz w Google Scholar

Zagórski Z. 1991: O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zborowski J. 2009: Słownik gwary Zakopanego i okolic, oprac. pod kier. J. Okoniowej, Instytut Języka Polskiego PAN, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content