Polskie językoznawstwo polonistyczne wobec odmian stylowych języka narodowego po 1989 roku
PDF

Słowa kluczowe

stylistyka polska po 1989 roku
odmiany języka polskiego
stylistyka funkcjonalna
stylistyka pragmatyczna
stylistyka kognitywna

Jak cytować

Zimny, R. (2015). Polskie językoznawstwo polonistyczne wobec odmian stylowych języka narodowego po 1989 roku. Język Polski, 2015(1-2), 92–105. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.9

Abstrakt

W pierwszej części artykułu autor przedstawia kilka najważniejszych modeli teoretycznych dotyczących wewnętrznej dyferencjacji stylowej powojennej polszczyzny, stwierdzając w konkluzji, że wielość istniejących w tej kwestii stanowisk uniemożliwia przyjęcie jednolitego schematu typologicznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny. W dalszej części artykułu autor w sposób sprawozdawczy przedstawia osiągnięcia polskiego językoznawstwa polonistycznego w zakresie badań nad odmianami stylowymi polszczyzny po 1989 roku. W szczególności uwzględnione zostały badania nad następującymi stylami: potocznym, naukowym, artystycznym, urzędowym, religijnym i publicznym mówionym.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.9
PDF

Bibliografia

I Kongres Języka Urzędowego 2013: 30–31 października 2012, Kancelaria Senatu, Warszawa (stenogram).
Zobacz w Google Scholar

Adamek Z., Koziara S. (red.) 1999: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J., Nieckula F. (red.) 1992: Język a Kultura, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J., Skawiński J. 1996: Słownik języka potocznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Arabski J. (red.) 1997: Języki specjalistyczne — język biznesu. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I., Karpluk M., Leszczyński Z. (red.) 1993: Język a chrześcijaństwo, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bańkowska E., Mikołajczuk A. (red.) 2003: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Wilczek P. (red.) 2008: Retoryka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Załęska M. (red.) 2010: Ćwiczenia z retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1977: O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1990: Folklor — język — poetyka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1991a/2003: Odmiany a style języka, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 2: Warianty języka, red. J. Bartmiński, J. Szadura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 53–58 (przedruk z: Wariancja w języku. III Opolskie Spotkania Językoznawcze, red. S. Gajda, Szczedrzyk, 10–11 X 1989, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole 1991).
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1991b: Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska D. 2002: Polski styl biblijny, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Biłos E. 1998: Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Biniewicz J. 1992: Rozwój polskiej terminologii chemii nieorganicznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Biniewicz J. 2002: Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B. 1999: Lingwistyka tekstu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B. 2013: Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B., Grabias S. (red.) 2007: Potoczność a zachowania językowe Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bortkiewicz P., Mikołajczak S., Rybka M. (red.) 2007: Język religijny dawniej i dziś, t. 3, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 1996: Język na sprzedaż, Business Press, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 2007: O języku propagandy i polityki, Trio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Budzyńska-Daca A., Kwosek J. 2009: Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1982: Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny, [w:] Język literacki i jego warianty, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Ceglińska A. 2000: Piękno papieskiego słowa. O stylu encyklik Jana Pawła II, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Choduń A. 2007: Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Trio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chojecki A. 1997: Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Cichońska M. 2000: Wyrażenia zaimkowe w kształtowaniu dyskursu potocznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Czeszewski M. 2008: Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Furdal A. 1973: Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1976: Rozwój polskiej terminologii górniczej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1982: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1990a: Wprowadzenie do teorii terminu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1990b: Współczesna polszczyzna naukowa — język czy żargon?, Instytut Śląski, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (red.) 1992: Systematyzacja pojęć w stylistyce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (red.) 1995: Przewodnik po stylistyce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (red.) 1999: Dyskurs naukowy — tradycja i zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (red.) 2001: Funkcjonowanie współczesnej polszczyzny, [w:] Język polski; seria: Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich, red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 207–402.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 2002: Opolska stylistyka, Analecta XI, z. 1–2, s. 43–57.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Adamiszyn Z. (red.) 1991: Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Balowski M. (red.) 1996: Styl a tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Garpiel R. 2003: Perswazja w przekazach kaznodziejskich, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M. 1990: Nowomowa po polsku, Pen, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Godyń J. 2006: Mały słownik biblizmów języka polskiego — od Adama i Ewy zaczynać, Oficyna Wydawnicza Rytm, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1981: O ekspresywności języka, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1994: Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 1999: Język poetycki jako struktura polifoniczna (na materiale poezji polskiej XX wieku), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 2006: Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G., Ślósarska J. (red.) 2006: Kognitywizm w poetyce i stylistyce, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. 1990: Różnice leksykalne między stylami funkcjonalnymi polszczyzny pisanej (analiza statystyczna na materiale słownika frekwencyjnego), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kawka M. 1999: Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kida J. 1998: Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Kita M. 1989: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1953: O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kładoczny P. 2004: Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy: na tle innych gatunków profetycznych) Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Kochan M. 2005: Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Korolko M. 1990: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korpysz T., Kozłowska A. (red.) 2011: Język pisarzy. Problemy słownictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 1993: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 2001: Frazeologia biblijna w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 2009: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S., Przyczyna W. 2009: Polszczyzna biblijna — między tradycją a współczesnością, t. 1–2, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S. 1959: Stylistyka polska. Zarys, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. 1993: Wartościowanie w języku potocznym, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. (red.) 1999: Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Lichański J.Z. 2007: Retoryka — historia, teoria, praktyka, t. 1: Historia i teoria retoryki, t. 2: Retoryka praktyczna — ćwiczenia, DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lizisowa M.T. (red.) 2006–2008: Język w urzędach i w sądach, t. 1–2, Collegium Columbinum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. (red.) 2001–2013: Słownik polskich leksemów potocznych, t. 1–7 (A–Oż), Wydawnictwo Naukowe DWN (t. 1), Lexis (t. 2–7), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 2010: Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Makuchowska M. 1998: Modlitwa jako gatunek języka religijnego, TiT, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. 2001: Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. (red.) 2004: Język, prawo, społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. 2012: Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.) 2013: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1992a: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1992b: Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. 1986: Organizacja tekstu potocznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. 1990: Styl i tekst w aspekcie pragmatycznym, Socjolingwistyka IX, s. 70–85.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K. (red.) 2004: Współczesne odmiany języka narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K. (red.) 2010: Język w prawie, administracji i gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak S. 1990: Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak S., Węcławski T. (red.) 2004–2005: Język religijny dawniej i dziś, t. 1–2, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K., Zgółka T. 2003: Język perswazji publicznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2004: Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1993: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Tokarski R. (red.) 2001: Semantyka tekstu artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pelc J. (red.) 2000: Język współczesnej humanistyki, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piekot T. 2001: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badania socjolektów, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXVII, s. 61–89.
Zobacz w Google Scholar

Pieńkos J. 1999: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie — prawo w języku, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1970: Retoryka dziennikarska, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.) 1999: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie polszczyzny na przełomie wieków, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1994: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1998: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przyczyna W. 2000: Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Poligrafia Salezjańska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 2006: Słowo poety, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rittel T., Ożdżyński J. (red.) 1997: Dyskurs edukacyjny, Edukacja, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rusinek M., Załazińska A. 2005: Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 1976: Założenia analizy stylistycznej, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 250–263.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 1995: O stylu poetyckim i innych stylach języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T. 2001: Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sławkowa E. 2000: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej, Innowacje S.C., Goleniów.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak B., Zgółkowa H. (red.) 2007: Perspektywy polskiej retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak B., Zgółkowa H. (red.) 2009: Retoryka i etyka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Starzec A. 1999: Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I. (red.) 2008: Styl a semantyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka M. 1999: Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1995: Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1956/1968: Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, [w:] S. Urbańczyk, Szkice z dziejów języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 7–33 (przedruk z: Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich. Materiały metodologicznej konferencji szkoleniowej Polskiej Akademii Nauk, Zakopane 1955, red. Z. Stieber, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 9–36).
Zobacz w Google Scholar

Urbański P. (red.) 2003: Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, Wydawnictwo M, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Warchala J. 1991: Dialog potoczny a tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Warchala J. 2003: Kategoria potoczności w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski J., Skibiński A. 2008: Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., Wierzbicki P. 1970: Praktyczna stylistyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. 1987/2000: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. 1999: Język artystyczny. Studia i szkice, «Śląsk», Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. 1997: Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. (red.) 2001: Stylistyka a pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. (red.) 2006: Style konwersacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. 2009: Dyskurs i stylistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., Wojtak M., Sławkowa E., Skudrzykowa A. 2003: Style literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2004: Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2011: Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. 2014: O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wolańska E. 2006: Szybko, mobilnie, skrótowo, czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska S., Zieliński M. 1993: Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwas K. 2014: Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka A. 2009: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. 1996: Językowe środki perswazji w kazaniu, Poligrafia Salezjańska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. 2006: Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga... Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. 2008: Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. (red.) 2010: Ćwiczenia ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., Zgółka T. 1992: Słownictwo współczesnej poezji polskiej. Listy frekwencyjne, t. 1–2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J. 1990: Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. 1994: Struktura tekstu rozmowy potocznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content