Dorobek teoretyczny i praktyczny językoznawstwa normatywnego i kultury języka w Polsce w latach 1989–2014
PDF

Słowa kluczowe

historia językoznawstwa polskiego
językoznawstwo normatywne
kultura języka

Jak cytować

Rogowska-Cybulska, E. (2015). Dorobek teoretyczny i praktyczny językoznawstwa normatywnego i kultury języka w Polsce w latach 1989–2014. Język Polski, 2015(1-2), 81–91. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.8

Abstrakt

W artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia teoretyczne i praktyczno-popularyzatorskie w dziedzinie językoznawstwa normatywnego i kultury języka w Polsce w latach 1989–2014: publikacje omawiające zagadnienia ogólne i szczegółowe językoznawstwa normatywnego i kultury języka, słowniki normatywne i inne wydawnictwa kodyfikujące normę, działania instytucjonalne i prawne oraz poradnictwo językowe i popularyzację wiedzy o języku.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.8
PDF

Bibliografia

Anusiewicz J., Bartmiński J. (red.) 1991: Język a kultura, t. 3: Wartości w języku i tekście, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2003: Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. (red.) 2006: Polszczyzna na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2010: Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M., Krajewska M. 1994: Słownik wyrazów kłopotliwych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartmińska I., Bartmiński J. 1992: Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Książnica Polska, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Majer-Baranowska U. (red.) 2005: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1989: Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Fliciński P. (red.) 2006: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Skibski K., Szczyszek M. (red.) 2010: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Walczak B. 1992: Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 2001: Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, red. I. Sroczyńska-Niwicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 2009: Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.) 2001: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski M. 1989: Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski M. 1993: Językoznawstwo normatywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski M. (red.) 1995: Norma językowa w polszczyźnie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski M. 1999: Pół wieku kultury języka w Polsce (1945–1995), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. 1971: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. 1982: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cegieła A., Markowski A. 1982: Z polszczyzną za pan brat, Iskry, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cienkowski W. 1978–1980: Język dla wszystkich, t. 1–2, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A. (red.) 2002: Mały słownik odmiany nazw własnych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska E., Pawelec R. (red.) 2012: Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska E., Podracki J., Wendołowska D. 2007: Jak się mówi?... Jak się pisze?... Poradnik językowy dla dziennikarzy, Telewizja Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B., Bijak U., Cieślikowa A. 2011: Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców, Wydawnictwo Rytm, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Miodunka W., Pawłowski A. 2012: Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1950: Kryteria poprawności językowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1962–1979: O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. 1–3, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W., Kurkowska H. (red.) 1973: Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Drabik L. (oprac.) 2009: Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 2006: Zasady poprawnej wymowy polskiej, Język Polski LXXXVI, s. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Dziamska-Lenart G., Liberek J. (red.) 2013: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Fliciński P. (red.) 2011: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Frycie S., Jurkowska M., Sicińska K. 2005: Kultura języka polskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Furdal A. (red.) 1991: Aktualne problemy kultury języka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Markowski A., Porayski-Pomsta J. (red.) 2005: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grybosiowa A., 2003: Język wtopiony w rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 1998: Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 2008: Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Handke K., Dalewska-Greń H. (red.) 1994: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2002: Poradnik językowy dla prawników, Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2005: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D. 2008: Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janowska A., Pastuchowa P., Pawelec R. (red.) 2011: Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, Neriton, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski M. (red.) 1979: Mówimy poprawnie. Wybór artykułów z dziedziny kultury języka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz T. (red.) 1998: Praktyczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego, Delta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz T. 2009: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kita M., Polański E. 2004: Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klebanowska B., Kochański W., Markowski A. 1985: O dobrej i złej polszczyźnie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1965: Higiena językowego obcowania, Język Polski XLV, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2005: Skąd się biorą słowa, Świat Książki — Bertelsmann Media, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2013: Co w mowie piszczy?, Publicat, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 1995: Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny, PoNaD, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 1998: Poprawna polszczyzna w praktyce, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 1999: Językowa corrida 2, Poprawna Polszczyzna, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 2003: Licz się ze słowami... Językowa corrida 3, Poprawna Polszczyzna, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E. 2010: Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. 2009: E-porady językowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Krauz M., Ożóg K. (red.) 2013: Kultura zachowań językowych Polaków. Materiały z VIII Forum Kultury Słowa, Rzeszów, 20–22 października 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 2000–2005: Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. 1–3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 2002: Wyrazy i wyrażenia. Studia i szkice z historii słownictwa, ze słowotwórstwa i kultury języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski P., Nowak P. (red.) 2004: Manipulacja w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak-Sokół A. (oprac.) 2007: Poprawnie po polsku. Poradnik językowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 1995: Mały słownik poprawnej polszczyzny, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W., Urbańczyk S. 1990: Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Łaziński M. (red.) 2007: Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łuczyński E. 1999: Współczesna interpunkcja polska. Norma a uzus, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J., Rogowska-Cybulska E. (red.) 2005: Polszczyzna piękna i poprawna. Materiały pierwszej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski M. 2001: (...) boby było lepiej. Mistrz ortografii polskiej pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców... do zmian w pisowni, Promo, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski M. 2007: Co z tą polszczyzną?, Promo, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 1997: Polska grzeczność językowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 2001: W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 2007: Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 2009: Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 2014: Słownik językowego savoir-vivre’u, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1992: Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 1993: Polszczyzna znana i nieznana — porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, Twój Styl, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. (red.) 1995: Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. (red.) 1999a: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. (red.) 1999b: Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Wilga, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2000a: Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2000b: Łatwy słownik trudnych słów, Wilga, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2003: Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2004: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2006: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. (red.) 2012: Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., Pawelec R. (red.) 2001: Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., Pawelec R. (red.) 2012: Oblicza polszczyzny, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., Puzynina J. 1993: Kultura języka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, t. 2: Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 53–72.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., Satkiewicz H. 1996: Kultura języka w powojennej Polsce, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 11–24.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. (red.) 1998: Promocja języka i kultury polskiej w świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. (red.) 1999: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.) 2013: Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1983a: Kultura języka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1983b: Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1987: Odpowiednie dać rzeczy słowo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1990: Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1991: Przez lata ze słowem polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1992a: Nie taki język straszny. O polszczyźnie dla uczniów, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1992b: O języku do kamery, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1993: O normie językowej, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, t. 2: Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 73–83.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1996: Jaka jesteś, polszczyzno?, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. (red.) 1996: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1998: Rozmyślajcie nad mową!, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2000: ABC polszczyzny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2002: Słownik ojczyzny polszczyzny, Europa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2007: Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2010: Słownik polsko@polski z Miodkiem. Rozmowy profesora Jana Miodka z telewidzami z kraju i ze świata, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2013: Słownik polsko@polski z Miodkiem. Rozmowy profesora Jana Miodka z telewidzami z kraju i ze świata, t. 2, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J., Zaśko-Zielińska M., Borkowski I. (red.) 1999: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Müldner-Nieckowski P. 2007: Wielki słownik skrótów i skrótowców, Europa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski P. 1997: Wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej, Sorus, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 1990: Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze 98, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2001: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. 1999: Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalisty, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Peisert M. 2004: Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A., Skibski K., Szczyszek M. (red.) 2009: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Skibski K. (red.) 2011: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Skibski K. (red.) 2012: Etyka i etykieta w komunikacji językowej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piper D. 2003: Współczesna polska ortografia w szkole na przykładzie gimnazjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.) 1999: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W., Zgółkowa H. (red.) 1995: Kultura języka dziś, Kurpisz, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. (red.) 1991: Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 1993a: Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, Oświata, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 1993b: Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Oświata, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 1993c: Świat ludzi, rzeczy, słów. Pogadanki o języku i kulturze, Oświata, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 1999: Słownik skrótów i skrótowców, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 2000: Pułapki językowe w szkole i nie tylko..., Juka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. (red.) 2001: Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Bertelsmann Media, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 2005: Nowy słownik interpunkcyjny z zasadami przestankowania, Świat Książki — Bertelsmann Media, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J., Gałązka A. 2010: Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. (red.) 1995: Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. (red.) 2003: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. 2004: Reformy ortografii polskiej — wczoraj, dziś, jutro, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX, s. 28–46.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. 2008: Zasady pisowni i interpunkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. 2010: Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Skudrzyk A. 2000: Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, Harmonia, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Skudrzykowa A. 2003: Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej PWN. Razem czy osobno?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Szopa M. 2004: Podręcznik polskiej interpunkcji, MAC Edukacja, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Żmigrodzki P. 2001: Leksykon ortograficzny, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R., Przyczyna W. (red.) 2004: Zasady pisowni słownictwa religijnego, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Przyłubska E., Przyłubski F. 1958: Język polski na co dzień. Samouczek i słownik poprawnej polszczyzny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1990: O pojęciu kultury języka, Poradnik Językowy, z. 3, s. 153–162.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992: Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. (red.) 1993: Etyka międzyludzkiej komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 2011: Kultura słowa — ważny element kultury narodowej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J., Bartmiński J. (red.) 1991: Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rocławski B. 1998: Krytyczne spojrzenie na zasady polskiej ortografii, Glottispol, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski M. 1995: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2005: O kodyfikacji polskiej ortografii — historia i współczesność, Nauka, nr 4, s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzyk A., Urban K. 2009: Wielką czy małą literą? Mały słownik użycia wielkich liter w polskich tekstach, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków—Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak B., Zgółkowa H. (red.) 2009: Retoryka i etyka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Steciąg M., Bugajski M. (red.) 2009: Norma a komunikacja, Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Steciąg M., Bugajski M. (red.) 2012: Świadomość językowa przy komunikowaniu, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.) 1975: Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, Dz.U. 1999, poz. 999 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1995: Przegląd kryteriów poprawności językowej, Poradnik Językowy, z. 9–10, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Warchala J., Krzyżyk D. (red.) 2008: Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wolańska E. (red.) 2007: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H., Kowalik E., Rokicka T., Orzechowska A. 1993: Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski-Ibis A. 1995: Byki i byczki, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski-Ibis A. 1998: Byczki w temacie, Wiedza i Życie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwas K. (red.) 2007: www.poradniajezykowa.pl, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowie H. i T. 1992: Językowy savoir-vivre, Kantor Wydawniczy SAWW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content