Historia języka polskiego w latach 1989–2014 — główne nurty badawcze
PDF

Słowa kluczowe

historia języka polskiego
system
tekst
komunikacja

Jak cytować

Siuciak, M. (2015). Historia języka polskiego w latach 1989–2014 — główne nurty badawcze. Język Polski, 2015(1-2), 55–63. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.6

Abstrakt

Artykuł prezentuje główne osiągnięcia polskiego językoznawstwa w zakresie badań historycznojęzykowych w latach 1989–2014. Autorka omawia krótko najważniejsze prace, zarówno o charakterze syntetycznym, jak i szczegółowym. Zwraca uwagę na kontynuację strukturalnych badań nad systemem językowym oraz regionalnymi odmianami polszczyzny, a także wskazuje nowe kierunki badawcze, związane z komunikacją językową, ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny oraz z genologią lingwistyczną.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.6
PDF

Bibliografia

Bajerowa I. 1992: Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 2: Fleksja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I. (red.) 1996: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939–1945), Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I. 2000: Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 3: Składnia. Synteza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowa I. 2003: Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczuk L. 1999: Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, Edukacja, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Białoskórska M. 1992: Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku. Zjawiska progresywne i recesywne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Biniewicz J. 2002: Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Borawski S. 1995: Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Borawski S. 2000: Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borawski S. (red.) 2005: Rozprawy o historii języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Burzywoda U., Ostaszewska D., Rejter A., Siuciak M. 2002: Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, «Śląsk», Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Cybulski M. 2003: Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Decyk-Zięba W. 2009: „Lexykon geograficzny” bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deptuchowa E. 2008: Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis-Iosue), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. 1998: Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla studentów polonistyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 1992: Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 2002: Język — historia — kultura (wykłady, studia, analizy), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 2007: Język — historia — kultura (wykłady, studia, szkice), t. 2, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 2012: Język — historia — kultura (wykłady, rozprawy, rozważania), t. 3, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duda H. 1998: „... każdą razą Biblią odmieniać”. Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. (red.) 1986–1998: Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 1–8, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Słowianoznawstwa PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hawrysz M. 2003: Język miejskiej wspólnoty Opola na przełomie XVII i XVIII wieku. Studium pragmalingwistyczne Księgi wójtowskiej, Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Hawrysz M. 2012: Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk B. 2003: Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kamper-Warejko J. 2006: Pieśni pasyjne i wielkanocne w Kancjonale Piotra Artomiusza (Toruń 1601), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Karaś H. 1996: Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kępińska A. 2006: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec płci, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kępka I. 2005: Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785–1901). Słownictwo i frazeologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kępka I. 2011: Przepowiadanie ks. Hieronima Kajsiewicza 1812–1873. W kręgu analiz genologicznych i aksjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E. 2001: Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E., Cygan S. (red.) 2006: Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów, t. 1–2, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Kość J. 1999: Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A. 2002: Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kozaryn D. 2001: Kształt stylistyczny „Rozmyślań dominikańskich” na tle innych pasji staropolskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Krążyńska Z. 2000: Staropolskie konstrukcje z przyimkami, cz. 1: (na + acc., w + acc., k(u) + dat., do + gen.), WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Krążyńska Z. 2001: Staropolskie konstrukcje z przyimkami, cz. 2: (po, przez, prze, mi(e)mo, nad, wz, pod, przed, za, o, między + acc.), WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Krążyńska Z. 2004: Staropolskie konstrukcje z przyimkami, cz. 3: (z + gen., od, u, po + dat. /loc., dla, po(d)le, po(d)la, podług, wedle, wedla, według, bez + gen., bez + gen., bez + acc., przez + gen., prze + gen., kromie(a), krom, procz(a), miasto, w miasto, (po-, we-, spo-, wpo-)śr(z)od, przeciw), WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Krążyńska Z. 2010: Staropolskie konstrukcje z przyimkami, cz. 4: (nad, pod, przed, za, między, z + instr., o, przy, na, w + loc.), Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Krążyńska Z. 2012: Staropolskie konstrukcje z przyimkami, cz. 5: (podsumowanie), Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 1999: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Książek-Bryłowa W. 1994: Wariantywność fleksji w historii i gwarach języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kulwicka-Kamińska J. 2004: Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kulwicka-Kamińska J. 2013: Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz B. 2005: Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Kurzowa Z. 1993: Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich: XVI–XIX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kuźmicki M., Osiewicz M. (red.) 2010: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kuźmicki M., Osiewicz M. (red.) 2010: Żywe problemy historii języka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kwapień E. 2010: Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku — rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewińska A. 2012: Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Bernardinum, Pelplin.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski T. 1999: Polszczyzna początku XVI wieku. Problemy wariantywności i normalizacji fonetyki i fleksji, WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski T. 2001: Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku. Problemy wariantywności i normalizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski T. 2010: Sola scriptura: leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1633) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytywno-dystrybucyjne, Wydawnictwo Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lizisowa M.T. 1995: Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lizisowa M.T. 2000: Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lizisowa M.T. 2006: Tekst, kontekst, interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka, Collegium Columbinum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maćkowiak K. 2011: U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Makarski W. 1996: Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. 2012: Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Mariak L. 2001: Perswazyjność prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego na przykładzie leksyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Matuszczyk B. 1990: Regionalizmy polszczyzny literackiej II połowy XVI wieku w świetle przekładów Biblii. Zagadnienie normy językowej, Roczniki Humanistyczne KUL 37–38, z. 6.
Zobacz w Google Scholar

Matuszczyk B. 2006: Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Mieczkowska H. 2003: Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Migdał J. 1999: O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mika T. 2002: Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmyślaniu przemyskim”. O nazywaniu osób, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mika T. 2012: „Kazania świętokrzyskie” — od rękopisu do zrozumienia tekstu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mycawka M. 2012: Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A. 2000: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A. 2010: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowowiejski B. 1996: Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Nowowiejski B. 2011: Słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Osiewicz M. 2007: Wariantywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Osiewicz M. 2013: Wariantywność graficzna Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku, Wydawnictwo Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pihan-Kijasowa A. 1999: Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku. Fonetyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Przęczek-Kisielak S. 2012: Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przyklenk J. 2009: Staropolska kronika jako gatunek mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A. 2000: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A. 2006: Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J. (red.) 1996: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J. (red.) 1999: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rieger J. (red.) 2006: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rojszczak-Robińska D. 2012: Jak pisano „Rozmyślanie przemyskie”, Wydawnictwo Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sawaniewska-Mochowa Z. 2002: Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Sicińska K. 2013: Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Siuciak M. 1998: Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864–1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Siuciak M. 2008: Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 1994: Części mowy i ich kategorie w gramatykach polskich XIX i XX wieku (1817–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Słoboda A. 2005: Składnia grupy imiennej w staropolszczyźnie, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne », Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Słoboda A. 2012: Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia, Wydawnictwo Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sobczykowa J. 2012: O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek — Budny — Murzynowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Sokólska U. 1999: Siedemnastowieczna polszczyzna kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia), Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Stąpor I. 2008: Kształtowanie się normy dotyczącej fleksji liczebników polskich od XVI do XIX wieku, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczaus A. 2013: Leksyka specjalistyczna w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku na tle polszczyzny XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I. 2004a: Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, t. 1: Pojęcia prawne, t. 2: Wypowiedzi normatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I. 2004b: Studia nad polszczyzną epoki stanisławowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Trawińska M. 2005: Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W. 1997: O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń E. 1992: Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń E. 2011: Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Uździcka M. 2010: Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma. Analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna „Wykładów” Władysława Majewskiego z lat 1848–1850, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1991: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1999: Zarys dziejów języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J. 2003: Polska naukowa terminologia astronomiczna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Warda-Radys L. 2004: Morfologia w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Winiarska-Górska I. 2004: Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku (na tle terminologii katolickiej), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 1994: Kulturalna polszczyzna XVII wieku (na przykładzie Zamościa), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 2001: Język polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 2003: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 2009: Polszczyzna przez wieki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H. 2013: Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI–XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H., Tymiakin L. 2010: Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu (XVI–XVIII wiek), Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Przemyśl.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska A. 2012: Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku. Studium genologiczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Wrocławska E. (red.) 1994: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Zbiór studiów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. 1992: Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wronicz J. 2001: Kazania cieszyńskie z XVIII wieku ks. Henryka Brauna. Tekst i analiza języka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, Cieszyn.
Zobacz w Google Scholar

Wyderka B. 1990: Cechy składniowo-stylistyczne siedemnastowiecznej prozy publicystycznej. Piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. 1994: Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 2: Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. 2007: Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 3: Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. 2013: Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 4: Anatomia. Nazwy wielowyrazowe, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zajda A. 1990: Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zajda A. 2001: Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zawilska K. 2007: Polszczyzna toruńskich gazet rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku. Wybrane zagadnienia, Sorus, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Żarski W. 2008: Książka kucharska jako tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka B. 1997: Testament jako gatunek tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content