Przegląd badań z zakresu semantyki językoznawczej prowadzonych w Polsce po 1989 roku
PDF

Słowa kluczowe

językoznawstwo
semantyka
Polska
1989 rok

Jak cytować

Nowak, T. (2015). Przegląd badań z zakresu semantyki językoznawczej prowadzonych w Polsce po 1989 roku. Język Polski, 2015(1-2), 13–30. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.3

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie rozwoju badań semantycznych, jakie prowadzono w ramach językoznawstwa polonistycznego (na materiale współczesnego i ogólnego języka polskiego) od 1989 roku. Ma on charakter przeglądowy i podsumowujący. Na końcu zamieszczono obszerną bibliografię zawierającą polskie publikacje z zakresu semantyki i teorii języka.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.3
PDF

Bibliografia

Antas J. 1999: O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 1994/1995: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J., Skawiński J. 1996/2000: Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Apresjan J. 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. 2004: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. 2006: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Badyda E. 2008: Świat barw — świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bałabaniak D. 2013: Polskie intensyfikatory leksykalne na tle wyrażeń gradacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1990: Folklor — język — poetyka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1990/1999/2004: Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1993: Współczesny język polski, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1996–2012: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, cz. 1–4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2006/2007: Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2007/2009: Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2009: Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. (red.) 1993: O definicjach i definiowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. (red.) 1998: Profilowanie w języku i tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek A. 1989: Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek A. 1994: Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek A., Grochowski M. 1993/1997: Zadania z semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Bednarkowa W. 2003: Jak konceptualizują miłość siedemnastoletni uczniowie. Analiza wypowiedzi w świetle semantyki kognitywnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Bielińska-Gardziel I. 2009: Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1985: Cechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1993: Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1998: Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1966: Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1977: Problems of the thematic-rhematic structure of sentences, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1988: Język w słowniku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1994: Sprawy słowa — Word matters, Veda, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1998: Science as linguistic activity, linguistics as scientific activity, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2003/2004: Aspekt i negacja, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2007: A study in the linguistics-philosophy interface, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2008a: O konieczności istnienia, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2008b: Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2009: Myśli o gwiazdce i o regule, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2011: Reflections on Wierzbicka’s explications & related essays, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A., Danielewiczowa M. 2005: Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Elma Books, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J. 1993: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska M. 2009: Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J. 2006: Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J. 2009: Zrozumieć jak. Studium składniowo-semantyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 1996: O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 2002: Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 2012: W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dobaczewski A. 1998: Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dobaczewski A. 2002: Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doboszyńska-Markiewicz K. 2013: Operatory adnumeratywne w języku polskim. Dystrybucja i znaczenia, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dróżdż-Łuszczyk K. 2006: Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dróżdż-Łuszczyk K. 2013: Wobec bliźniego. Pojęcia ‘postawa’, ‘tolerancja’, ‘obojętność’ w analizie semantycznej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duraj-Nowosielska I. 2007: Robić coś i coś powodować: opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duraj-Nowosielska I. 2012: Nie przypadkiem o niechcący. Szkic semantyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A. 1992a: Orzeczenia analityczne z wykładnikami predykatów przykrych doznań fizycznych we współczesnej polszczyźnie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A. 1992b: Orzeczenia syntetyczne wyrażające cierpienia fizyczne we współczesnym języku polskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A. 1999: Językowe wyrażenia zjawisk emisji światła, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak A. 2010: Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Falkowska M. 2012: Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filar D. 2013: Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1976: Rozwój polskiej terminologii górniczej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1986: Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1995: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. (red.) 1995: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. (red.) 2005: Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., Kisiel M., Żabowska M. 2014: Słownik gniazdowy partykuł polskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1990/2011: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2012: Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Waszakowa K. (red.) 2000/2003: Studia z semantyki porównawczej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Waszakowa K. (red.) 2008: Pojęcie — słowo — tekst, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Zaron Z. (red.) 1993: Studia semantyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Zaron Z. (red.) 1997: Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiak R. 1983: Semantyka i składnia czasowników percepcji zmysłowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Heliasz C. 2012: Przysłówkowe wykładniki ograniczania dostępu do wiedzy o działaniach, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 1987: Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 1993: Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 2002: Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje, znaki, pojęcia, Gnome, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E., Loewe I., Żmigrodzki P. 1998: Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny, red. E. Jędrzejko, Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 1972: Zagadnienia składni ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 1990: Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 2001: Od semantyki do gramatyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 2002: Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 2008: Semantyczna kategoria aspektu, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kępa-Figura D. 2007: Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A. (red.) 2004: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu (pogranicza metodologiczne), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A. 2006: Język, komunikacja, wiedza, Prava i Ekanomika, Minsk.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A. 2007: Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A. 2012: Znaczenie w języku — znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnej teorii semantyki lingwistycznej, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Kisiel A. 2012: Polskie partykuły wyróżniające, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kładoczny P. 2012: Semantyka nazw dźwięków w języku polskim, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Kominek A. 2003: Punkt zborny. Obraz Kościoła katolickiego w Polsce w tekstach publicznych z lat 1970–1989, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Kominek A. 2009: Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym. Studium lingwistyczno-kognitywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Kopka S. 2002: Rzucać — co, czym, kto, kogo? Studium znaczeniowe, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kozarzewska E. 1990: Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim. Studium semantyczno-składniowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzeszowski T. 1999: Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Libura A. 2000: Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-PERYFERIE i SIŁY, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Libura A. 2010: Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Linde-Usiekniewicz J. 2000: Określenia wymiarów w języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Linde-Usiekniewicz J. 2008: Semantyka strukturalna w XXI wieku?, [w:] Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, red. P. Stelmaszczyk, Lexis, s. 158–173.
Zobacz w Google Scholar

Loewe I. 2000: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 1991: Nienaukowy i naukowy obraz morza na przykładzie języka polskiego i angielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Maryn-Stachurska D. 2009: Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak-Matyja N. 1998: Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów, Sorus, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak-Matyja N. 2008: Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczuk A. 2009: Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1980: Teoria pól językowych — społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Młynarczyk E. 2013: Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Niesporek-Szamburska B. 2004: Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A. 2000: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A. 2006: Moskwicin — Moskal — Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Ibidem, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A. 2009/2010: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P. 2002: Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T. 2008: Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim: w głębi, w obrębie, w środku, we wnętrzu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T. 2013: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 1986: Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 1992: Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 1995: Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prologomena, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 2000: Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Sorus, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowosad-Bakalarczyk M. 2009: Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Otfinowski A. 1976: Konstrukcje orzeczeniowe z transformą gerundialną bez przyimka i z przyimkami: dla, do, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Otfinowski A. 1982: Z zagadnień transformacyjnego opisu elementarnych struktur zdaniowych, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Otfinowski A. 1986: Z zagadnień transformacyjnego opisu złożonych struktur zdaniowych: elementarne struktury zdaniowe prymarnie matrycowe, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1993: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. 2013: Ciemne zwierciadło. Semantyka antywartości, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk D. 2004: Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk D. 2013: Metafory metatekstowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pigoniowa M. 2002: Obraz kobiety w Meghaducie Kalidasy. Analiza semantyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1994: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. (red.) 2001: Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 1–2, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pogonowski J. 1991a: Hierarchiczne analizy języka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pogonowski J. 1991b: Hiponimia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pogonowski J. 1993: Combinatory semantics, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 1980–1992: Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1–5, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Połowniak-Wawrzonek D. 2008: Związki frazeologiczne współczesnego języka polskiego motywowane sytuacją walki (zbrojnej), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2002: Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. 2006: Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992: Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 2013: Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reszka J. 2001: Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rodak R. 2007: Różne wcielenia negacji. O typach znaczeń negatywnych w procesie interpretacji wypowiedzeń przedstawiających, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Dobrowolska K. 2013: Wacław Mrozowski. Językowe studium choroby i śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Stanosz B. 1999: Logika języka naturalnego, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stępień M. 2010: Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stępień M. 2014: Wyrażenia parenetyczne w strukturze wypowiedzi, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sulich A. 1998: Tematyzatory polskie. Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D. 1996: Bez rematu. Metodologia opisu organizacji tematycznej tekstu w ujęciu konfrontatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D. 1998: Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIV, s. 45–63.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D. 2006: Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Termińska K. 1983: Składnia czasowników kauzatywnych we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1984: Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1987: Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1995/2004: Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2013: Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 1999: Język, człowiek, przestrzeń, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 2008–2009: Z Polski do Macedonii. Studia językoznawcze, t. 1: Problemy predykacji, t. 2: Problemy nominacji, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 2010: W sprawie przypadka. Gawęda językoznawcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J. 1997: System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J. 2005: O metatekście, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Walusiak E. 1999: Hierarchizacja treści i nawiązania wewnątrztekstowe. Wykładniki leksykalne, Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K., Mikołajczuk A. (red.) 2012: Odkrywanie znaczeń w języku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1969: Dociekania semantyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1971: Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1972: Semantic Primitives, Athenäum, Frankfurt.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1999: Język — umysł — kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 2002: Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, przeł. I. Duraj-Nowosielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, przeł. A. Głaz, K. Korżyk, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wołk M. 2007: Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu. Studium z semantyki i składni, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wołk M. 2014: Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka A. 2009: O miłości uskładanej ze słów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zaron Z. 2009: Problemy składni funkcjonalnej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zawisławska M. 2004: Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie. Ujęcie kognitywne, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zawisławska M. 2011: Metafora w języku nauki: na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 1995: Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żurowski S. 2012: Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Żywicka B. 2007: Miejsca i wartości. Zmiany w językowym obrazie przestrzeni we współczesnej polszczyźnie, Polihymnia, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content