System i tekst — główne problemy gramatyczne ostatniego ćwierćwiecza (składnia, fleksja, fonologia)
PDF

Słowa kluczowe

gramatyka współczesna
składnia
fleksja
fonologia

Jak cytować

Moroz, A. (2015). System i tekst — główne problemy gramatyczne ostatniego ćwierćwiecza (składnia, fleksja, fonologia). Język Polski, 2015(1-2), 3–12. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.2

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę uchwycenia głównych problemów badawczych interesujących w ostatnim dwudziestopięcioleciu polską gramatykę synchroniczną. Próba ta jest subiektywną wizją ewolucji badań z zakresu fonologii, fleksji i składni, z uwzględnieniem metodologicznej podstawy dyscypliny w roku 1989 oraz możliwych kierunków jej rozwoju w przyszłości.

https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.2
PDF

Bibliografia

Andrejewicz U. 2001: Polskie zaimki rzeczowne w ujęciu gramatycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Awramiuk E. 1999: Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2002: Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bień J.S. 1996: Komputerowa weryfikacja opisu składni, TR 96–06 (227), Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bobran M. 2000: Składnia polska i rosyjska zdania złożonego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1995–1998: Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego, t. 1–2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 2005: Składniowy model polszczyzny, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1989: Preliminaria gramatyki operacyjnej, Polonica XIII, s. 163–223.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2003: Aspekt i negacja, Takt, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 2010: Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki), Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A., Danielewiczowa M. 2005: Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Elma Books, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J. 1993: Polszczyzna, jaką znamy, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bojałkowska K. 2010: Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B. 1998: Składnia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B. 2000: Struktura i funkcje pytań w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Chachulska B. 2002: Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J. 2006: Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J. 2009: Zrozumieć JAK. Studium semantyczno-składniowe, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga Z. 2003: Polipredykatywność zdania pojedynczego w języku rosyjskim i polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Czerepowicka M. 2006: Opis powierzchniowoskładniowy wyrażeń niestandardowych typu na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze we współczesnym języku polskim, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 1996: O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 2002: Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Demenko G. 1999: Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Derwojedowa M. 2000: Porządek linearny składników zdania elementarnego, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Derwojedowa M. 2011: Grupy liczebnikowe we współczesnym języku polskim. Zarys opisu zależnościowego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dróżdż-Łuszczyk K. 2007: Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 2000: Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Gębka-Wolak M. 2011: Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Górski R. 2008: Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Greń Z. 1994: Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2012: Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, red. M. Grochowski, Bel Studio, Warszawa, s. 139–155.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W. 1989: Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1996: Wykłady z polskiej składni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GWJPF: L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

GWJPM: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984; wyd. 2 zmienione: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

GWJPS: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Holvoet A. 1989: Aspekt a modalność w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2007: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 1993: Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 2002: Problemy predykacji peryfrastycznej, Gnome, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E., Loewe I., Żmigrodzki P. 1998: Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny, red. E. Jędrzejko, Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kallas K. 1993: Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 1990: Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 2002: Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kavka S., Molęda J., Widota A. 2007: Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz.
Zobacz w Google Scholar

Kępińska A. 2006: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec płci, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A. 2004: Podstawy składni funkcjonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Klebanowska B. 1990: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska E. 2001: Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kopcińska D. 1997: Strukturalny opis składniowy zdań z podmiotem-mianownikiem we współczesnej polszczyźnie, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korytkowska M. 1992: Typy pozycji predykatowo-argumentowych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korytkowska M., Małdżiewa W. 2002: Od zdania złożonego do zdania pojedynczego (nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kosek I. 1999: Przyczasownikowe frazy przyimkowo-nominalne w zdaniach współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Kosek I. 2008: Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Kozarzewska E. 1990: Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim. Studium semantyczno-składniowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski P. 1992: Temat fleksyjny w odmianie rzeczowników polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski P. 2013: Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 2000: Polszczyzna dawna i współczesna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Labocha J., Tutak K. 2005: Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń, Księgarnia Akademicka, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1998: Semantyka trybu rozkazującego, Polonica XIX, s. 5–29.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 2012: Fleksja języka polskiego po sześćdziesięciu latach, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, red. M. Grochowski, Bel Studio, Warszawa, s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Łapa R. 2003: Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Łaziński M. 2006: O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łojasiewicz A. 1992: Właściwości składniowe polskich spójników, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mędak S. 2005a: Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mędak S. 2005b: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mieczkowska H. 1995: Studia nad liczebnikami (na materiale polskim i słowackim), Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mieczkowska H. 2003: Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Moroz A. 2002: Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Moroz A. 2010: Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 1997: Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nkollo M. 2009: Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T. 2013: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T., Polański E. 2011: Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego, Petrus, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nowosad-Bakalarczyk M. 2009: Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D., Tambor J. 1993: Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D., Tambor J. 2000: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pawlik J. 2005: Problemy równowagi systemu językowego i możliwości zmian w jego obrębie na poziomie fonicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Perlin J. 1998: Typologia zmian fonemicznych, Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piernikarski C. 1990: Struktura syntaktyczna grup homogenicznych (w zestawieniu z niektórymi typami grup heterogenicznych), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 1980–1992: Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1–5, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. 2008: Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Kupść A., Marciniak M., Mykowiecka A. 2002: Formalny opis języka polskiego. Teoria i implementacja, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka T. 2002: Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rudzka-Ostyn B. 2000: Z rozważań nad kategorią przypadka, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski M. 2001: Kategorie pośrednie w składni polskiej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski M. 2004: Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski P. 2007: Fraza przedimkowa w polszczyźnie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 1974: Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, Język Polski LIV, s. 3–13, 93–101.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2000: Wstęp do koniugacji polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2001: Czasownik polski. Odmiana, słownik, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2005: O przypadkach w języku polskim, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXI, s. 27–48.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Gruszczyński W., Woliński M., Wołosz R. 2007: Słownik gramatyczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 1987: Składnia współczesnego języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, wyd. 5, 2001, dodruk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Stefańczyk W.T. 2007: Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Steffen-Batogowa M. 2000: Struktura akcentowa języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stępień M. 2014: Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi — właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. 1999: Gramatyka polska: wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, Wydawnictwo Tomasz Strutyński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szpyra-Kozłowska J. 2000: O akademickich podręcznikach do fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVI, s. 145–152.
Zobacz w Google Scholar

Szpyra-Kozłowska J. 2002: Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D. 1996: Bez rematu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D. 2006: Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szupryczyńska M. 1996: Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim, Top Kurier, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński W. 1990: Łączliwość składniowo-semantyczna przymiotników z rzeczownikami we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński M. 1992: Gramatyka formalna języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński M. 1996: Własności składniowe wypowiedników polskich, Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski J. 2002: Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych, oprac. i red. Z. Saloni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 2010: W sprawie przypadka. Gawęda językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Vetulani G. 2012: Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka: syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J. 2005: O metatekście, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzynek K. 1995: Składnia przymiotnika polskiego w ujęciu generatywno-transformacyjnym, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka E. 1991: Synonimia składniowa konstrukcji przyczynowo-skutkowych we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka-Piotrowska E. 2011: Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M. 1994: Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M. 1997: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M. 2005: Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2004: Przysłówki polisegmentalne w modelu składniowym polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wojdak P. 2013: Wielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Woliński M. 2004: Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego (maszynopis), Warszawa (online: http://www.ipipan.waw.pl/Bib/woli:04.pdf).
Zobacz w Google Scholar

Wołosz R. 2005: Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H. 2001: Gramatyka języka polskiego, «Od Nowa», Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zaron Z. 2004: Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Aušra, Warszawa–Puńsk.
Zobacz w Google Scholar

Zaron Z. 2009: Problemy składni funkcjonalnej, Bel Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2003: Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2012: Składnia podmiotu szeregowego we współczesnym języku polskim, Libron, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 1995: Zdania metaforyczne w języku polskim: opis semantyczno-składniowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2000: Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content