Językowy wizerunek osób duchownych w czasopiśmie „Bezbożnik Wojujący” (Moskwa, 1929–1935)
PDF

Słowa kluczowe

propaganda antyreligijna
prasa polskojęzyczna w ZSSR
„Bezbożnik Wojujący”
językowy wizerunek
okres międzywojenny

Jak cytować

Ławrynow, D. (2023). Językowy wizerunek osób duchownych w czasopiśmie „Bezbożnik Wojujący” (Moskwa, 1929–1935). Język Polski, 103(1), 129–142. https://doi.org/10.31286/JP.00134

Abstrakt

Tematem artykułu jest językowy wizerunek osób duchownych w polskojęzycznym radzieckim czasopiśmie „Bezbożnik Wojujący”. Czasopismo było wydawane w Moskwie w latach 1929–1935, a jego głównym celem było propagowanie ateizmu i postaw antyreligijnych w środowisku mniejszości narodowych. Jeden z obiektów pejoratywizacji stanowili duchowni różnych wyznań. Radziecka propaganda postrzegała ich jako „wrogów klasowych”, przedstawicieli „starego” przedrewolucyjnego świata. Artykuł rekonstruuje językowy wizerunek osób duchownych, analizuje jego cechy charakterystyczne ukazane w badanych źródłach. Opisane zostały poszczególne mechanizmy, za pomocą których polskojęzyczna propaganda radziecka kreowała ów wizerunek.

https://doi.org/10.31286/JP.00134
PDF

Bibliografia

Bardileva Û.P. 2011: Antireligioznaâ propaganda na Evropejskom Severe Rossii po materialam žurnalov „Antireligioznik” i „Bezbožnik” (1925–1941 gg.), „Vestnik SPBGU”, ser. 2, vyp. 3, s. 42–49.
Zobacz w Google Scholar

Bryan F.E. 1992: State efforts to undermine religious allegiances. Themes and arguments of anti-islamic propaganda during the Soviet period, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois.
Zobacz w Google Scholar

Čučalin O.P. 2018: Kiїvs’ka êparhìâ v umovah vzaêmyn deržavi i Pravoslavnoї cerkvi (1920 – 1930-h rr.), kvalìfìkacìjna naukova pracâ na pravah rukopisu, Umans’kij deržavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Pavla Tičini, Uman’.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz J. 1966: Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej. Zarys historyczno-bibliograficzny, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, nr 5(2), s. 84–137.
Zobacz w Google Scholar

Dębiński J. 2009: Kościół katolicki na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, nr 92, s. 15–37.
Zobacz w Google Scholar

Doroš A.A. 2021: Obraz pravoslavnogo svâčennoslužitelâ-renegata v sovetskoj antireligioznoj propagande v 1922–1923 gg., „Kaspijskij region: politika, ekonomika, kul’tura”, nr 3(68), s. 57–63.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2016a: Przymiotnik czerwony w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, „Acta Baltico-Slavica”, vol. 40, s. 206–231.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2016b: Zmienne losy przymiotników sowiecki i radziecki w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, „Język Polski” XCVI, z. 4, s. 108–118.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2017: Polityka w zwierciadle języka – stalinizacja prasy polskojęzycznej wydawanej na Ukrainie sowieckiej na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, [w:] V. Patráš (red.), Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch, Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 51–62.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. 2021: „Sierp”, „Młot”, „Trybuna Radziecka”: tytuły polskojęzycznej prasy wydawanej w międzywojennym ZSRR, „Acta Baltico-Slavica”, vol. 45, artykuł nr 2531.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E., Czarnecka K., Kowalska D.A., Yanushevska L. 2016: Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–1939. Przegląd tytułów i treści, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgiel E. (red.) 2016: Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł (online: https://prasapolukr.ijp.pan.pl/, dostęp: 13 stycznia 2022).
Zobacz w Google Scholar

Gałecki Z., Kliza D. 1994: Dlaczego pop stał się w języku polskim wyrazem obraźliwym?, „Roczniki Humanistyczne” XLII, z. 6, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2014: Podgburek, łazik, sektant – leksykalne odzwierciedlenie wrogów państwa radzieckiego (na materiale z gazety „Trybuna Radziecka” z lat 1927–1938), „Acta Neophilologica” XVI, nr 1, s. 15–25.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2015: O języku propagandy politycznej w prasie polskojęzycznej wydawanej w ZSRR w okresie międzywojennym (na materiale moskiewskiej „Trybuny Radzieckiej” i prasy na Białorusi Radzieckiej), [w:] W. Łysiak (red.), Oblicza utopii, obłudy i zakłamania 3, Eco, Poznań, s. 37–46.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2016: Uwagi o sowietyzmach w polszczyźnie etnicznej i radzieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym (na materiale Encyklopedycznego słownika wyrazów obcych. Pochodzenie wyrazów, wymowa, objaśnienia pojęć, skróty, przysłowia, cytaty Trzaski, Everta, Michalskiego i moskiewskiej „Trybuny Radzieckiej” z lat 1927–1938), „Acta Baltico-Slavica”, nr 40, s. 232–262.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2018: Słownictwo „Trybuny Radzieckiej” wydawanej w Moskwie w latach 1927–1938, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2019: Uwagi o typach sowietyzmów w prasie polskiej wydawanej w Rosji Radzieckiej w okresie międzywojennym (na przykładzie „Trybuny Radzieckiej”), „Prace Językoznawcze”, t. 21, nr 1, s. 35–49.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2021: Radzieckie ideologemy w prasie polskojęzycznej w ZSRR w okresie międzywojennym (na wybranych przykładach z „Trybuny Radzieckiej”), „Slavia Orientalis”, t. 70, nr 1, s. 155–165.
Zobacz w Google Scholar

Graczykowska T. 2022: Klecha, księżulek, opryszek w sutannie – uwagi o antyreligijnej polityce władz radzieckich wobec Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym (na materiale moskiewskiej gazety „Trybuna Radziecka”), „Roczniki Humanistyczne”, t. 70, nr 7, s. 203–209.
Zobacz w Google Scholar

Grek-Pabisowa I., Ostrówka M., Biesiadowska-Magdziarz B. 2008: Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. 2004: Propaganda, perswazja, manipulacja: próba uporządkowania pojęć, [w:] P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 13–27.
Zobacz w Google Scholar

Kieraś W., Kobyliński Ł. 2021: Korpusomat – stan obecny i przyszłość projektu, „Język Polski” CI, z. 2, s. 49–58.
Zobacz w Google Scholar

Kiškina A. 2021: Antireligioznaâ propaganda na stranicah žurnala „Bezbožnik”, diplomová práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Kosobudzka E. 2012: Propaganda językowa jako narzędzie walki władz PRL z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie, „Rocznik Lubelski” XXXVIII, s. 107–119.
Zobacz w Google Scholar

L: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

Ławrynow D. 2022: Kreowanie negatywnego obrazu instytucji religijnych w polskojęzycznej propagandzie radzieckiej okresu międzywojennego (na podstawie czasopisma „Bezbożnik Wojujący”), „LingVaria”, t. 17, nr 2(34), s. 129–140.
Zobacz w Google Scholar

Masenko L. 2017: Mova radâns’kogo totalitarizmu, TOV Vydavnyctvo „Klio”, Kiїv.
Zobacz w Google Scholar

Myśliński J. 1972: Prasa w języku polskim na Białorusi Radzieckiej 1921–1941 (charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, nr 11(1), s. 97–116.
Zobacz w Google Scholar

Novoselov A.L., Sal’nikova A. 2020: Pop s kulakom svarganili „čudo”. Antireligioznaâ propaganda na stranicah detskogo žurnala „Ûnyye bezbožniki”, „Sovremennaâ naučnaâ mysl’. Naučnyj žurnal istorii, ekonomiki i prava”, nr 2, s. 80–86.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992: Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K. 2006: O wyrażeniu служителькульта w języku rosyjskim okresu radzieckiego, „Prace Językoznawcze” VIII, s. 41–48.
Zobacz w Google Scholar

Sidorčuk I.V., Sosnickij D.A. 2018: Pamât’ o dopetrovskoj Rusi v soveckoj antireligioznoj periodike (1920-e – načalo 1930-h gg.), „Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal”, nr 9(75), čast’ 2, s. 71–74.
Zobacz w Google Scholar

Sierocka K. 1968: Polonia radziecka 1917–1939, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (t. 1–34), K. Mrowcewicz (t. 35–39), t. 1–22, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1994, t. 23–39, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995–2021.
Zobacz w Google Scholar

Stykalin S.I., Kremenskaâ I. 1963: Sovetskaâ satiričeskaâ pečat’ 1917–1963, Gosudarstvennoe izdatel’stvo političeskoj literatury, Moskva.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWil: Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i in., t. 1–2, wyd. staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak J. 2017: Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomii), „LingVaria”, nr 2(24), s. 57–69.
Zobacz w Google Scholar

Tret’âkova D.V. 2017: Religioznoe, sekulârnoe i političeski obuslovlennoe v razvitii semantyki slova pop v russkom âzyke, „Političeskaâ lingvistika”, nr 6(66), s. 205–211.
Zobacz w Google Scholar

Vološyna O.I. 2020, Vìzualìzacìâ obrazu voroga v antirelìgìjnìj kompanìï na teritorìï radâns’koї Ukraїni v mìžvoênnij perìod Berdâns’kij deržavnij pedagogìčnij unìversitet, Berdâns’k.
Zobacz w Google Scholar

Weiss D. 2008: Parazity, padal’, musor. Obraz vraga v sovetskoy propagande, „Političeskaâ lingvistika”, nr 1(24), perev. L.V. Bykov, s. 16–22.
Zobacz w Google Scholar

Êvseêva T. 2004: Dìâl’nìst’ spìlki „vojovničih bezvìrnikìv” Ukraïni pìdčas sucìnoï kolektivìzacìï 1929–1933 rr., „Problemi Ìstorìï Ukraїni: fakti, sudžennâ, poŝuki”, nr 11, s. 303–331.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content