O zawartości Słowniczka wyrazów weterynarskich z 1876 roku
PDF

Słowa kluczowe

historia języka polskiego
polska terminologia weterynaryjna XIX wieku
Słowniczek wyrazów weterynarskich

Jak cytować

Jankowiak, L. A. (2023). O zawartości Słowniczka wyrazów weterynarskich z 1876 roku. Język Polski, 103(1), 112–128. https://doi.org/10.31286/JP.00133

Abstrakt

Celem artykułu jest opis pierwszego samodzielnego słownika polskiej terminologii weterynaryjnej, opublikowanego dwukrotnie w 1876 roku. Raz jako dodatek do Uzupełnienia słownika łacińsko-polskiego wyrazów lekarskich… z 1876, raz jako nadbitka z tego dodatku. Szesnastostronicowy słowniczek liczy 297 haseł obcojęzycznych (głównie łacińskich i niemieckich) z polskimi odpowiednikami – pojedynczymi lub w szeregach synonimicznych. Materiał polski to łącznie 303 terminy. Są to głównie nazwy wielowyrazowe (172). Polskie terminy weterynaryjne są przede wszystkim rodzime, rzadko wśród nich pojawiają się zapożyczenia lub derywaty od nich. Terminy zgromadzone w Słowniczku… odnoszą się do różnych zwierząt (są to najczęściej nazwy ich chorób), przeważają jednak terminy dotyczące koni. Materiał w słowniku został opatrzony licznymi (zwykle krótkimi) komentarzami. Większość z nich (ponad 100) dotyczy polskich terminów. Część z tych uwag to kwalifikatory geograficzne i stylistyczne. Większość haseł ze Słowniczka… (283) została powtórzona w najważniejszym XIX-wiecz­nym słowniku medycz­nym z 1881 r.

https://doi.org/10.31286/JP.00133
PDF

Bibliografia

Brzozowski S. 1983: Nauki rolnicze, [w:] K. Maślankiewicz (red.), Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, Wiedza Powszechna, Warszawa (weterynaria: s. 504–506, 528–532).
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak S. (red.) 1987: Słownik biologów polskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gryglewski R.W. 2018: Nauczanie weterynarii na Uniwersytecie Jagiellońskim w XIX i początkach XX wieku, „Życie Weterynaryjne”, nr 93(3), s. 186–192.
Zobacz w Google Scholar

Janeczek M., Chrószcz A., Ożóg T., Pospieszny N. 2021: Historia weterynarii i deontologii, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak L.A. 2015: Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku), Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kośmiński S. 1888: Słownik lekarzów polskich, Nakładem autora Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfla, Druk K. Kowalewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Majdak M. 2008: Słownik warszawski. Koncepcja – realizacja – recepcja, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Musiołek-Choinski K. 1986: Polskie nazwy chorób. Studium z terminologii medycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Polski słownik biograficzny, t. 30, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Łódź 1987.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz T. 2006: Historia weterynarii i deontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Staśkiewicz G. 1981: Mały słownik historii medycyny weterynaryjnej, Instytut Weterynarii w Puławach, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1991: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka F. 2002: Rola Józefa Majera w polskiej leksykografii i leksykologii, [w:] R. Majkowska (red.), Józef Majer 1808–1899. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 1999 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 57–101.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content